simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:LuqArabs ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ . ܐܠܐ ܚܠܦ ܗ̇ܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܐܡܪ . ܐܢܬ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡ̇ܠܦܐ . ܘܫܕܪ ܡܠܬܗ ܘܐܣܝ ܐܢܘܢ . ܘܡܫܕܪ
BarṢal:LuqArabs ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ . ܘܡܠܬܟ ܩܝ̇ܡܐ ܒܫܡܝܐ . ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ ܕܪܘܚܗ ܐܢܬ : ܣ̇ܗܕ ܕܘܝܪ . . ܕܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܫܟܚ ܟܬܒ . ܘܠܥ̇ܠܡ
BarṢal:LuqArabs . ܘܐܢ ܣܢܝܐ ܗ̇ܝ ܗܕܐ ܠܡܐܡܪ ܕܐܠܗܐ ܦܐܩܐ ܗܘܐ : ܡܕܝܢ ܠܐ ܐܢܬ : ܦܐܩܐ ܗܘܐ . ܘܠܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܒܙܒܢ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܦܐܩܐ ܦ̇ܠܚ
BarṢal:LuqArabs ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܘܩܕܡ ܠܡܠܬܗ : ܘܒܬܪܟܢ ܒܪܐ ܠܟ̇ܠܗܝܢ ܐܢܬ ܗܕܐ ܠܡܐܡܪ ܕܐܠܗܐ ܦܐܩܐ ܗܘܐ : ܡܕܝܢ ܠܐ ܩܝܡܐ ܡܠܬܟ ܕܐܡ̇ܪ
BarṢal:LuqArabs ܢܘܪܐ : ܐܡܪܬ ܡܘܩܕܢܘܬܐ ܘܢܘܪܐ ܘܚܡܝܡܘܬܐ . ³²ܘܒܠܥܕ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܩܕܝܡ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܠܚܒܪܗ . ܐܠܐ ܟ̇ܠ ܐܡܬܝ ܕܐܡ̇ܪ
BarṢal:LuqArabs ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ . X X51ܐܡ̇ܪܝܢܢ ⁶⁶ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܠܟ ܛܠܝܐ ܝܠܕܬܟ . ]ܗܦܟܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ . ⁶⁵ܡ̇ܢܐ ܐܡ̇ܪ
BarṢal:LuqArabs . ܘܐܚܪܢܐ ܐܢܐ ܐܢ̣ܐ ܡܪܝܐ ܠܐ ¹⁴ܐܫܬܚܠܦܬ . ܘܐܦܢ ܫܟܝܚܝܢ ܐܢܬ ܐܠܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܘܝܪ . . ܕܐܢܬ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ
BarṢal:LuqArabs ³⁷ܡܪܝܐ . ܘܒܝܕ ܐܚܪܢܐ ܕܐܢ ܐܡ̇ܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܐܢܬ ܒܟ̇ܠ ܡܐ³⁵ ܕܡܡܠܠ . ܐܡܪ ܓܝܪ ܢܒܝܐ : ܕܠܐ ] ³⁶ܢ̇ܡܘ̇ܣ
BarṢal:LuqArabs ܕܩܘܪܐܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܘܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܓܫܡ ܐܢܬ ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܡܠܬܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܝܐ . ܘܐܟܙܢܐ ³⁶ܕܐܡ̇ܪ
BarṢal:LuqArabs ܒܟܬܒܐ ܕܩܘܪܐܢ ܟܪܛܝܣܐ ܘܕܝܘܬܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܘܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܓܫܡ ܒܟܪܛܝܣܐ ܘܕܝܘܬܐ : ܘܟܕ ܚ̇ܐܪ
BarṢal:LuqArabs : ܘܠܐ ܐܡ̇ܪ --ܘܐܡXܝܢ X X--²ܐܠܐ ܬܘܒ ܟܙ . X ddܐܠܐ ܐܢܬ : ܘܟܕ ܚ̇ܐܪ ܐܢܬ ܒܟܬܒܐ ܕܩܘܪܐܢ ܟܪܛܝܣܐ ܘܕܝܘܬܐ ܚ̇ܙܐ
BarṢal:LuqArabs ܕܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܪܝܐ ܗ̇ܝ . ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܘܡܝܩܪ ܐܢܬ X3 ܐܢܬ X--³ܠܘܩ X--³ܗܘ . XXXX --³³ܡܫܙܪX XX . --X²
BarṢal:LuqArabs ܘܡܝܩܪ ܐܢܬ X3 ܠܩܘܪܐܢ : ܟܕ ܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܠܐ ܐܢܬ XX . --X² ܐܢܬ ܕܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܪܝܐ ܗ̇ܝ . ܣ̇ܓܕ
BarṢal:LuqArabs X3 ܠܩܘܪܐܢ : ܟܕ ܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ XX . --X² ܐܢܬ ܕܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܪܝܐ ܗ̇ܝ . ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܘܡܝܩܪ
BarṢal:LuqArabs . ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܚܙܬܐ ܕܟܪܛܝܣܐ ܘܕܝܘܬܐ ܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܐܢܬ X3 ܠܩܘܪܐܢ : ܟܕ ܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܠܐ ܚ̇ܙܐ
BarṢal:LuqArabs . ܘܐܢ ܡܬܪܡܐ ܐܢܬ ³⁷ܩܘܪܐܢ ܒܢܘܪܐ : ܟܪܛܝܣܐ ܘܕܝܘܬܐ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܚܙܬܐ ܕܟܪܛܝܣܐ ܘܕܝܘܬܐ ܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܣܬܟܠ
BarṢal:LuqArabs ³⁷ܩܘܪܐܢ ܒܢܘܪܐ : ܟܪܛܝܣܐ ܘܕܝܘܬܐ ܝܩܕܝܢ : ܘܡܠܬܗ ܐܢܬ ܕܟܪܛܝܣܐ ܘܕܝܘܬܐ ܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܡܬܪܡܐ
BarṢal:LuqArabs . ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ²⁴ܝܠܕܬܟ . ܫܐܠ ܡܢܝ ܘܐܬܠ ܠܟ X ܥܡܡܐ̈ ܐܢܬ ܒܒܣܕ̇ ܘܕܘܝܕ ܐܡܪ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܡ ܒܪܐ . ܡܪܝܐ ܐܡܪ ܠܝ ܕܒܪܝ
BarṢal:LuqArabs . ܗ̇ܝ ܕܡܢܘ ܕܫܩܠ ⁴¹ܡܝܐ̈ ⁴²ܒܚܘܦܢܘܗܝ̈ ܘܨܪ ܡܝܐ̈ ܐܢܬ ܘ ⁴⁰ܠܥܠܡܐ . ]ܐܝܢܘ ܫܡܗ . ܘܐܝܢܘ ܫܡܐ ܕܒܪܗ ܐܢ ܝ̇ܕܥ
BarṢal:LuqArabs : ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܒܝܐ . ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܟ . ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܡܫܐܠܢܐ ܘܡܗܘܢܐ ²⁵ܙܪ . ܩ ܕܢܦܢܐ ܠܗ ܕܐܢ ܬܐܠܦ ܡܢܢ ܒ̇ܥܐ