simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܒܢܦܫܐ ܫܦܝܬܐ ܘܪܥܝܢܐ ܡܨ̇ܠܠܐ ܃ ܨܠܘܬܐ ܩ̇ܪܒ ܚܠܦܝ ܐܢܬ ܕܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܘܪܝܫܠܡ ܂ ܐܘܟܝܬ ܚܙܘܐ ܕܫܝܢܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܐܘ̇ ܟܗܢܐ ܐܡܪܬ̇ ܕܗܠܝܢ ܩܘܕܫܐ̈ ܠܩܕܫܐ̈ ܢ̇ܕܩ ܐܢܬ ܩܕܫܐ ܂ ܚܕ ܝ ܂ ܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܚܕ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܗܫܐ ܓܝܪ
BarṢal:ComLiturg ܠܢ ܫܘܠܡܐ ܟܪܣܛܝܢܝܐ ܘܚܘܣܝܐ ܃ ܡܫ̇ܒܚܝܢܢ ܘܡܩ̇ܠܣܝܢܢ ܐܢܬ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܡܛܠ ܟܠܗܢ ܛܝܒܘܬܟ̈ ܘܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܫ̣̇ܟܢ
BarṢal:ComLiturg ܠܢ ܫܘܠܡܐ ܟܪܣܛܝܢܝܐ ܘܚܘܣܝܐ ܂ ܡܛܠ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܝܒܘܬܟ̈ ܕܠܘܬܢ ܂ ܝܝ ܘܐ ܂ ܦ ܒܗܕܐ ܂ ܡܫ̣̇ܟܢ
BarṢal:ComLiturg ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܪܐܣܝܣ̈ X XXX X ܘܟܫܠܐ̈ ܕܦܠܚܝ̈ ܠܐ ܐܢܬ ܬܘܣܦܬܐ ܒܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܂ ܙ ܝܝ ܂ ܠܬܚܬ ܗܟܢ ܃ ܟܕ ܡܦ̣̇ܨܐ
BarṢal:ComLiturg ܘܠܐ ܢܡ̣̇ܠܠ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܕܠܐ ܢܡܘܬ ܀ ܝ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܃ ܐܢܬ ܠܝܣܪܠܝܐ̈ ܒܛܘܪ ܣܝܢܝ ܕܐܡ̣ܪܘ ܠܘܬ ܡܘܫܐ ܃ ܕܡܠܠ ܥܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܡܫܘܬܦ ܒܚܫܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡܫ̇ܘܬܦ ܘܠܘ ܐܢܬ ܗܘ̣ܐ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ ܠܚܘܕ ܐܡ̣ܪ ܗܘ̣ܐ ܗܟܢ ܃ ܕܚܝ̣ܠܐ ܛܒܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܡܫ̇ܘܬܦ ܃ ܚܘܝ ܝX ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܬܠܝܬܐܝܬ ܡܩܕܫܝܢܢ ܪܐܙ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܕܡܫܘܬܦ ܒܚܫܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡܫ̇ܘܬܦ ܘܠܘ
BarṢal:ComLiturg ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ ܂ ܘܪܘܚܟ ܡܫܒܚܬܐ ܬܕܒܪܢܝ ܃ ܒܐܘܪܚܟ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ܡܠܬ̤ ܠܬܐܒܝܠ ܂ ܘܡܪܝܐ ܫܕܪܢܝ ܘܪܘܚܗ ܂ ܘܡܫܕܪ
BarṢal:ComLiturg ܩܠ ܢ̇ܩܘܫܐ ܒܚܕܘܐ ܣܘ̣̇ܚ ܠܗ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܡܛܝ ܠܒܝܬ ܨܘܒܐ ܐܢܬ ܡܐܡܪܘܗܝ̈ ܣ̣̇ܗܕ ܠܗܠܝܢ ܃ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܃ ܡܐ ܕܫ̇ܡܥ
BarṢal:ComLiturg ܠܡܠܬܐ ܡܪܢܝܬ ܐ ܕܦܩ̇ܕܐ ܃ 1ܕܨܠܘ ܠܡ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܂ ܠܡܚܝܠܘܬܢ ܕܠܐ ܐܗܦܟ̣ܢܢ ܠܒܥ̇ܬܟ ܣܦܝܩܬܐ ܂ ܟܕ ܡܬܛܦܝܣ