simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ̇ ܡܬܚܙܐ ܘܡܥܠܝ ܡܢܟ ܐܝܟܢ ܡܐܚܒ ܐܢܬ ܂ ܐܢܓܝܪ ܐܢܬ ܡܬܚܫܚ ܂ ܕܐܢ ܠܐܚܘܟ ܕܡܬܚܙܐ ܘܟܠܝܘܡ ܥܡܟ ܡܬܗܦܟ ܣ̇ܢܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܐܢܓܝܪ ܠܐܚܘܟ ܡܐܚܒ ܐܢܬ ܡܬܥܠܐ ܚܘܒܟ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܃ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ̇ ܡܬܚܙܐ ܘܡܥܠܝ ܡܢܟ ܐܝܟܢ ܡܐܚܒ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܬܥܠܐ ܚܘܒܟ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪ̇ܐ ܘܓ̣ܒܠ ܠܐܚܘܟ ܐܝܟ ܡܐ ܐܢܬ ܡܬܚܙܐ ܘܡܥܠܝ ܡܢܟ ܐܝܟܢ ܡܐܚܒ ܐܢܬ ܂ ܐܢܓܝܪ ܠܐܚܘܟ ܡܐܚܒ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܐܦ ܠܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܐܚܒ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܝܠܝܕ ܂ ܗ̇ ܃ ܒܝܕ ܐܢܬ ܘܓ̣ܒܠ ܠܐܚܘܟ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܟ ܂ ܘܐܢ ܝ̇ · ܠܓܒܝܠܬܗ ܣ̇ܢܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܐܚܒ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܝܠܝܕ ܂ ܗ̇ ܃ ܒܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܬܐܡܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܟ ܂ ܘܐܢ ܝ̇ · ܠܓܒܝܠܬܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܃ ܐܦ ܠܗ ܣ̇ܢܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܒܝ ܘܡܚܪܪ ܐܢܐ ܡ̣ܢ ܚܛܗܐ̈ ܐܢܕܝܢ ܡܘܕܝܢܢ ܒܚܛܗܐ̈ ܕܝܠܢ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܚܛܝܬܐ ܠܝܬ ܠܢ ܂ ܗ̇ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܢܘ ܢܐܡܪ ܕܙܟܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܠܗ ܬܗܦܘܟ ܂ ܒܚܪܬ ܙܒܢܐ̈ ܟܕ ܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ ܡܢܗ̇ ܕܓܒܝܠܬܐ ܐܢܬ ܡܦܘ̣ܚܬܐ ܃ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦ̣ ܟܐܦܐ ܥܦܪܢܝܐ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥܦܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܗ̇ ܒܣܟܠܘܬܐ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܂ ܠܘܩܕܡ ܐܦܩ ܠܩܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܥ̇ܝܢܟ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܕܐ̇ܢ ܠܗ ܘܣ̇ܐܡ ܢܡܘܣܐ ܂ ܠܟ ܡܢܘ ܐܩܝܡ ܕܝܢܐ ܂ ܟܕ ܐܦ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܠܘܩܕܡ ܐܦܩ ܠܩܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܥ̇ܝܢܟ ܐܘܟܝܬ ܂ ܠܣܟܠܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܢܬ ܂ ܠܟ ܡܢܘ ܐܩܝܡ ܕܝܢܐ ܂ ܟܕ ܐܦ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܒܣܟܠܘܬܐ ܐܚܝܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨ ܂ X ܂ ܢܡܘܣܐ ܓܝܪ ܠܟܠ ܕܐ̇ܢ ܂ ܘܠܘ ܗ̣ܘ ܢ̇ܦܠ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܂ ܐܠܐ ܐܬܚܙ̣ܝܬ ܕܝܢܗ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܠܗ ܠܢܡܘܣܐ ܕܐ̇ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܗ ܃ ܗܝܡܢܘܬܟ ܡܝܬܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܓܠܝܙܐ ܡ̣ܢ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܫܪܝܪܬܐ ܘܐܚܘܟ ܪܡܐ̣ ܒܣܢܝܩܘܬܐ · ܘܐ̣ܝܕܐ ܠܐ ܡܘܫܛ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫ̇ܐܛ ܐܢܬ ܠܗ ܡܢ ܥܠܬ ܡܣܟܢܘܬܗ ܂ ܘܫ̇ܒܩ̣ܬ ܠܫܘܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܒܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܃ ܘܐܝܟ ܥܬܝܪܐ ܐܫܬܘܝ ܠܡܘܗܒܬܐ ܕܪܐܙ̈ ܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܗ ܡܢ ܥܠܬ ܡܣܟܢܘܬܗ ܂ ܘܫ̇ܒܩ̣ܬ ܠܫܘܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܂ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܃ ܘܐܝܟ ܥܬܝܪܐ ܐܫܬܘܝ ܠܡܘܗܒܬܐ ܕܪܐܙ̈ ܐ ܐܢܬ ܫ̇ܐܛ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܝܢ ܨ̇ܠܐ ܕܬܬܝܗܒ ܠܢ ܡܠܬܐ ܕܣܦܩܐ ܕܠܚܝܠܐ ܕܟܣܐ ܒܗܝܢ ܐܢܬ ܕܦܪܟܣܝܣ ܡܬܟܬܒܢ̈ ܂ ܗܢܝܢ̈ ܕܩܐܬܘܠܝܩܝܣ̈ ܡܬܩܪܝܢ̈ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܠܟܐ ܐܓܪܝܦܐ ܠܢܒܝܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܣܝܘܡܐܝܬ ܐܡ̣ܪܗ̇ ܂ ܘܠܘ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ ܂ ܘܒܒܘܚܪܢܐ ܂ XX · ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܦܢܝܐ ܙܟܘܬܐ ܡܗܝܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܚܠ̣ܦ ܗ̇ܝ ܕܐܝܢ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܩܦ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܕܡܗܝܡܢ ܂ ܡܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܗ̇ܝܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܩܦ ܠܗ̇ ܗ̇ܝ̇ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܝ̤ ܐܢܬ ܕܡܗܝܡܢ ܂ ܡܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܐܢܬ ܚܠ̣ܦ ܗ̇ܝ ܕܐܝܢ ܡܗܝܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܟܕ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ ܝܬܝܪܐ ܓܠܐ̣ ܘܒܕܓܘܢ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܩܦ ܠܗ̇ ܗ̇ܝ̇ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܝ̤
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܫܪܪܐ ܝܬܝܪܐ ܓܠܐ̣ ܘܒܕܓܘܢ ܐܡ̣ܪ ܐܓܪܝܦܘܣ · ܃ · ܕܒܩܠܝܠ ܐܢܬ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܝ̤ ܐܢܬ ܂ ܟܕ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܡܗܝܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܝ ܕܐܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܒܥܡܠܐ ܩܠܝܠܐ ܘܙܥܘܪܐ ܐܢܬ ܓܠܐ̣ ܘܒܕܓܘܢ ܐܡ̣ܪ ܐܓܪܝܦܘܣ · ܃ · ܕܒܩܠܝܠ ܡܕܡ ܡܦܝ̣ܣ