simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܠܗܘܢ . X1ܕܫܬܐ . ܠܫܘܠܡܐ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܚܠܦ ܬܡܝܢܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܬܒܪܟ ܠܙܕܝܩܐ̈ . ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܡܟܠܠ
Ath:ExposPs . ܗ̇ܘ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܩܕܫܘ ܒܪܘܚܐ . ܥܒ̣ܕ ܕܘܡܪܐ ܒܐܪܥܐ ܐܢܬ ܕܡܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܥܠ ܛܒܬܝ̈ ܠܐ ܣܢܝܩ
Ath:ExposPs ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܦ̇ܠܓ ܐܢܘܢ ܒܚܝܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܓܒܝܐ̈ ܕܝܠܟ . ܐܢܬ ܕܩܝܡܝܢ ܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ . ܘܟܕ ܡܘܒܕ
Ath:ExposPs ܦܘܪܩܢܗ ܗ̇ܘ ܕܥܩ̣ܕܬ ܒܡܨܥܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܐܘܕܐ ܠܟ ܐܢܬ ܡܬܪܓܫܢܐ̈ . ܐܡܬܝ ܕܩ̇ܪܐ ܢܬ ܠܥܡܐ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܡܘܪܒ
Ath:ExposPs ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܪܚܩ ܥܘܕܪܢ̣ܟ ܡܢܝ . ܘܡܚܘܐ ܕܐܫܬܡܥ ܒܗ̇ܝ ܐܢܬ ܗܢܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܣܝܒܪ ܡܛܠܬܢ ܒܒܣܕ̇ ܐ̇ܡܪ ܠܘܬ ܐܒܐ .
Ath:ExposPs ܦܝܟ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܡܛܠ ܕܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܒܕܡܐ . ܝܠܝ . ܡܐ ܐܢܬ ܡܦܘܠܬܐ . ܕ ܕܫܘܦܪܗ̇ ܕܢܦܫܝ ܡܢ ܕܪܝܫ ܢܨܡܚ . ܟܕ ܠܐ ܡܗܦܟ
Ath:ExposPs ܠܝ . ܘܡܘܕܐ ܕܐܬܦܪܩ ܒܗ̇ ܕܐܡ̣ܕ̇ ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܕܡ̣ܪ ܐܢܬ ܐܢܐ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܦܪܨܘܦܟ ܬܕܢ̇ܚ ܥ ܘܒܣܬܪܐ ܕܝܠܟ ܡ̇ܟܣܐ
Ath:ExposPs ܕܝܢ ܐܥܒ̣ܪܬ ܘܫܥܐ ܕܝܠܝ . ܙܕܩܐ ܩܕܡܝܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܚܛܝܬܝ ܚܘܝܬܟ . ܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܝ ܠܐ ܟ̇ܣܝܬ ܡܢܟ .
Ath:ExposPs ܢܡܘܣܐ . ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ⁴⁹ܡܛܠ ܕ ܣ̇ܡܬ ܠܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܬ . ܕܬܕܥ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ ܡܬܪܫܝܬ ⁴⁸ ܕܥ̇ܒܪ
Ath:ExposPs . Lܕܚܡܫܝܢ |ܘܚܪ . . ܕܣܟܘܠܬܢܘܬܐ ܠܕܘܝܪ . . ܟܕ ܐܬ̣ܐ ܐܢܬ ܥܕܬܐ ܕܝܠܟ ܡܚܕܬ ܢܬ . ܘܠܩܕܝܫܐ̈ ܫܘܪܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܡܥܫܢ
Ath:ExposPs ܓܝܪ ܗܘ̣ XX 86ܠܢ ܡܣܝܥܢܐ ܘܒܝܬ ܓܘܣܐ |ܒܐܘܠܨܢܐ . ܘܥܠ ܐܢܬ ܠܥܫܝܢܘܬ ܘܐܪܘܙ ܒܨܦܪܐ ܒܝܘܡܐ ܢܗܝܪܐ ܕܩܝܡܬܟ .
Ath:ExposPs ܒܚܝܘܬܐ ܕܩ̣ܢܝܐ ܫܐܕܐ̈ ܛܡܐܐ̈ . ܗ̇ܢܘ ܕܟܡܢܝܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܠܥܠ . ܢܩ̇ܪܒ ܠܟ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ . ܒܪ ܟܕ ܟܐܐ
Ath:ExposPs . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܒܥܝܪܝܐ ܗ̇ܘܝܬ ܟܕ ܠܐ ܡܥܩܒ ܐܢܐ ܕܝ̣ܢܐ̈ ܠܐ ܐܢܬ . ܠܨܠܡܗܘܢ ܛܝܢܝܐ ܘܫܟܝܪܐ ܒܡܕܝܢܬܟ ܕ ܡܣܠܝܐ ܥ̇ܒܕ
Ath:ExposPs ܚܘܣ ܡܛܠ ܫܡܟ ܚܣܕܐ ܕܐܫܕܘ ܥܠܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܘܠܐ ܬܟܠܐ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܟܕܐܦܠܐ ܢܒܝܐ ܝܬ ܒܥܡܐ ܕܢܦܝܣܟ . ܐܠܐ
Ath:ExposPs . ܠܣܢܐܝܟ̈ ܕܝܢ ܡܫܩܠܐ̈ ܐܢܬ ܒܫܘܢܩܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܐܢܬ . ܘܠܡܬܟܫܦܢܝܟ̈ ܥܡܟ ܡܡܟܟܐ ܒܬܫܒܘܚܬ ܢܨܝܚܬܐ ܡܪܡܪܡ
Ath:ExposPs ܒܫܘܢܩܐ̈ ܕܠܥܠܡ . LXXIܕܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ . ܒܫܘܠܡܐ ܠܐ ܐܢܬ ܒܬܫܒܘܚܬ ܢܨܝܚܬܐ ܡܪܡܪܡ ܐܢܬ . ܠܣܢܐܝܟ̈ ܕܝܢ ܡܫܩܠܐ̈
Ath:ExposPs ܥ̣ܕܪ ܠܢ . ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܫܡܟ . ܡܛܠ ܕܡܐ ܕܥ̣ܒܕܝܟ̈ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܘܕܐܦܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܠܡ ܕܚܛܗܐ̈ ܕܝܠܢ ܟ̇ܠܝܐ ܠܦܘܪܩܢܐ . ܐܠܐ
Ath:ExposPs ܗܟܝܠ ܠܡ ܐܘ ܡܪܝܐ . ܦ ܗܫܐ ܣܥܘܪܝܗ̇ ܠܓܦܬܐ |ܘܬܩܢܝܗ̇ . ܐܢܬ ܫܡܝܢܐ̈ . ܘܦܫ̣ܛ ܫܒܫܬܝܗ̇̈ ܡܢ ܝܡܐ ܕܗܢܕܘ ܘܥܕܡܐ ܠܦܪܬ .
Ath:ExposPs ܠܟ . ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܗ̇ ܢܨܒܬܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܕܐ ܬܗܘܐ ܠܢ ܐܢܬ . XܝXX ⁰ ܘܥܩܝܪܐ . ܒܝܕ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܥܫ̣ܢܬ
Ath:ExposPs ܠܡܫܝܚܐ ܕܠܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܘܢܘܟܪܝܐ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܢܬ ܠܗ ܪܘܚܐ ܘܐ̇ܡܕ̇ ܕ ܬܣܒܪ ܕܟܕ ܣܓܕܬܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܡ̇ܩܪܒ