simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AnṭTagr:FifBookRhet . ܟX ܝܢܪܐ ܕܗܒ ܡܓܢ ܠ . Xܫܐܠ ܠܗ ܪܒ ܗܘ ܚܝ . Xܗ ܡ ܡܘܗܒܬܗ XX ܐܢܬ ܘܠܐܚXܢܐ̈ ܠܐ X ܕܠܝܢ ܥܢܪܐ ܕ̇ܝXܒ ܡܓܢ ܐܠܐ ܐܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܒܗ̇X ܪܕܝ ܥܕ ܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ XX ܠܡܚܠܦܘ XX111ܠܐܬܘܬܐẌ . ܐܢܬ ܕܒܡܐܡܪܐ ܦܩܘܕܐ ܐܘ̇ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܐ̇ܘ̇ ܒܥܝܐ ܡܬܚܫܚ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܒܗܝܢ ܟܕ ܒܗܢܢ 0 ܒܐܬܘܬܐ̈ ܬܪܕܐ ܠܐ ܕܝܢ ܝ̇ܗܒ ܫܩܠܐ ܐܢܬ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܫܩܠܐ ܚܕܐ ܐ̇ܘ̇ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܬܚܫܚ . ܘܐܢ ܨ̇ܒ̇ܐ