simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsStAnth ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ |ܙܒܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ⁴²ܘܗܒ ܐܢܬ ³⁹ܠܡܪܢ [ܕܐܡ̣ܪ ⁴⁰ܠܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ : ܕܐܢ ⁴¹ܗܘ ܕܨܒ̇ܐ
ActsStAnth ⁴²ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܣܒ ܨ ܘܬܐ ܒܬܪܝ ܇ X ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܣܝܡܬܐ ܐܢܬ ⁴¹ܗܘ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ |ܙܒܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܩ̇ܢܐ
ActsStAnth ܠܝ ܘܠܐ ܢܥ ܐܢܐ ܡܢ 11ܩ Xܥܬܟ ܇ ܡܙܝܐ ܓܝ |ܡܝܙ ܢܝXX ܘܐܢܐ ܐܢܬ ܐܢܢ ܒܝܢܝXܝ ܒܡܘܬ ܛܠܝܐ ܕܚܐ̇ܒ ܒܫܘܩܦܐ̈ X ܠܐXX ܚܫܝܒ
ActsStAnth ܠܗ̇ ⁴⁶ Xܗܢܐ ܕܝܢ ܒܝܫܐ Xܐܢܛܘܝܩ Xܒܗ ܕܝܢ Xܘܒܗdd X ܒܗܕܐ ܐܢܬ ܗܢܐ . ⁴¹ XX² 1ܘܡܢܘܬܐ ⁴³ܗܝ ⁴⁴ܕܒܝܫܐ . ⁴⁵ܠܐ ܡܥܘܟ
ActsStAnth ܡܫܟܝ ܐܢܬ ܠܡܝܢX X ܕܚܛܝ̣ܬ ܘܐܝܘ̣ܠܬ ܒܝܓܝܐܬܐ̈ ܇ ܐܘ ܐܢܬ ܇ ܡܫܢܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗܕܐ ܛܘܥܝܝ ܠܐܚܪܬܐ . ܘܡܢܐ ܠܡ XX ܗܫܐ
ActsStAnth ܠܡܝܢX X ܕܚܛܝ̣ܬ ܘܐܝܘ̣ܠܬ ܒܝܓܝܐܬܐ̈ ܇ ܐܘ ܣܒܪܬ ܕܠܐ ܓܠܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗܕܐ ܛܘܥܝܝ ܠܐܚܪܬܐ . ܘܡܢܐ ܠܡ XX ܗܫܐ ܐܢܬ ܡܫܟܝ
ActsStAnth ܓܝܪ X ܘܟܝXXX ܕܬܢܝܝܢ X ܠܒܝܫ ܦܓܪܐ ܐܢܬ ܇ X⁰ܕܚܠ |ܡܢ ܐܢܬ ܘܒܡܝܐ̈ X ܘܐܬܢܝܝܝXX ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܘXܐ ܕܝܡܠܝXܝ̈ ܇ ܒܪܢܫܐ
ActsStAnth ܇ X⁰ܕܚܠ |ܡܢ ܟܐܒܐ̈ ܘܐܘܠXܢܐ̈ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܚܙܬ̈ ܒܚܡܘܗܝ X ܐܢܬ ܇ ܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܓܝܪ X ܘܟܝXXX ܕܬܢܝܝܢ X ܠܒܝܫ ܦܓܪܐ
ActsStAnth ܠܡܒܛܠܘܬܗ ܒܟܠܢܒܢX . ܘܥܕ ܐܢܐ ܡܘܦܐ ܐܢܐ ܡܠܬܝ X ܓܡ̣ܪ ܐܢܬ ܡܢ ܡܪdd ܒXܠܘܬdd XX ܘܐܡܪܢܐ : ܡܪܝܐ ܒܛܠܝܗܝ ܐܝXܝ ܕܡܥܙ
ActsStAnth XX . ܘܐܢXX ܓܠܝܢܐ X ܗܘ ܒܪܘܚܐ XX ܕܩܘܕܫܐ X ܒܪ ܫܥܬܗ ܗ ܐܢܬ ܒܠܘܒܒܐ ܣܓܝܐX ܘܫܐܠܘܗ X : ܕܡ̇ܢ ܐܢܬXX ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ X
ActsStAnth ܒܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܠX ܡܫܡܫ ³ܐܢܐ ܐܙ̣ܠ ³⁴ܒܫܠܡܐ ܇ ³⁵ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܝ ܇ ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ³⁰ܐܢܐ X ³¹ X ܕܐܟܘܬܟ ܇ ³²ܐܢ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢ
ActsStAnth . ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܬܟXܝ ³⁷ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܡܠܝܐܝܬ ³⁸ܐ ܕܫܡ̣ܥ ܐܢܬ ³⁴ܒܫܠܡܐ ܇ ³⁵ܕܡܗܝܡܢ ³⁶ܐܢܬ ܠܐ ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܐܝܟ ܡܐ ܕXܒܐ
ActsStAnth ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܡܫܢܐ ܐܢܬ . ܐܢܛܘܢܝܣ ²²ܕܝܢ ܒܩܠܐ ܕܗܘ̣ܐ ܐܢܬ ¹⁹ܘܩܪܝܗܝ ²⁰ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܆ ܐܢܛܘܢܝܣ̣ ²¹ܠܐܝܟܐ ܐ̇ܙܠ
ActsStAnth . ܐܢܛܘܢܝܣ ²²ܕܝܢ ܒܩܠܐ ܕܗܘ̣ܐ ܨܐܕܘܗܝ X ²ܠܐ ܐܬܕܠܚ XX ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܐܢܛܘܢܝܣ̣ ²¹ܠܐܝܟܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܡܫܢܐ
ActsStAnth ܕܒܫܠܝܐ ⁴⁵ܬܗܘܐ ܘܬܬܢܝܚ ܆ ⁴⁶ܙܠ ܠܟ ܠܡܕܒܪܐ ܓܘܝܐ . ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ⁴³ܗܢܐ ⁴⁴ܥܡܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܣܒܘܠ . 10ܐܢ ܕܝܢ ܒܥ̇ܐ
ActsStAnth ܩܘܪܒܢXܝ ܘܬܡܢ ܬܥܗܕX ܕܐܟܬܐ ܐܚܝܙ ܐܢܬ ܥܠX ܐܚܘܟ ܆ ܢܠ ܐܬ ܐܢܬ X ܒܗܝܢ X Xܘܕܢܝܒܘܝܘܗdd ܡܠܬ ܡܙܢ ܗܝ X ܕܐܡܐ ܕܐܢ ܡܩܪܒ
ActsStAnth ܥܠX ܐܚܘܟ ܆ ܢܠ ܐܬ ܥܐ ܝܝX ܐܚܘܟ ܘܗܝܝܢX ܩܪܒ ܩܘܪܒܢXܝ ܇ ܐܢܬ X ܕܐܡܐ ܕܐܢ ܡܩܪܒ ܐܢܬ ܩܘܪܒܢXܝ ܘܬܡܢ ܬܥܗܕX ܕܐܟܬܐ ܐܚܝܙ
ActsStAnth ܕܗܪܟܐ ܬܬܐܣܐ ܇ ³⁰ܫܢܐ ³¹ܕܝܢ ܡܟܐ ܆ ܘܡܐ ܕܡܢܥܬ ܐܢܬ ܇ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ X ²⁷ܐܡܝܢ ²⁸ܗܘܐ ²⁹ܐܡ̇ܪ ܠܗ : ܕܠܐ ܡ̇ܨܐ