simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsSlaveChrist ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܐ ܕܟܗܢܐ̈ ܫܟܢ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܫܡܠܐ ܐܢܬ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܕܐܡܪܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܥܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ
ActsSlaveChrist ܩܕܝܫܐ ܐܡܪ ܗܘ ܕܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܕܟܠ ܕܡܗܝܡܢ ‌ ܒܝ ܠܐ ܐܢܬ ܘܡܢ ܥܒܕܟ ܠܡܫܝܚܐ ܥܒܕܐ ܘܡܢ ܐܠܦܟ ܗܠܝܢ ܕܡܡܠܠ
ActsSlaveChrist ܡܪܝ ܕܗܕܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܚܘܝܬ ܥܠܝ ܘܦܪܩܬܢܝ ܦܢܝ ܕܝܢ ܥܠܝܡܐ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܬܒܝܐܝ ܘܫܐܠܗ ܠܥܠܝܡܐ ܗܘ ܟܕ ܪܥܠ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܢ
ActsSlaveChrist ܐܝܟ ܗܘ ܕܥܡ ܪܚܡܐ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܗܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܦܢܝ ܠܐܡܗ ܟܕ ܐܢܬ ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܡܢܐ ܠܟ ܒܪܝ ܘܡܢܐ ܐܢܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܡܠܠ
ActsSlaveChrist ܗܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܦܢܝ ܠܐܡܗ ܟܕ ܪܥܠ ܘܐܡܪ ܕܠܡܫܝܚܐ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܗܘ ܕܥܡ ܪܚܡܐ ܡܡܠܠ
ActsSlaveChrist ܕܐܣܟܝܡܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܦܫܘ ܡܢ ܚܘܪܪܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܬ ܐܡܪ ܠܘܬܗ ܐܫܝܪ ܡܢܘ ܐܛܥܝ ܒܟ ܘܗܟܢܐ ܥܒܕ ܒܟ ܠܐ ܝܕܥ
ActsSlaveChrist ܟܬܒܬ ܕܝܢ ܢܦܫܝ ܥܒܕܐ ܠܡܫܝܚܐ ܠܥܠܡ ܘܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܝܬܝ ܟܕ ܐܢܬ ܡܢ ܚܘܪܪܐ ܩܕܝܫܐ ܐܡܪ ܠܐ ܬܕܚܠ ܣܒܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪ
ActsSlaveChrist ܟܠܝ ܪܗܛܟ ܘܚܡܘܠ ܣܦܣܝܪܟ ܘܐܢ ܬܠܡܝܕܐ ܐܢܬ ܕܡܘܫܐ ܠܐ ܐܢܬ ܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܛܪ ܫܒܬܟ ܕܘܝܐ ܘܐܢ ܝܘܕܝܐ
ActsSlaveChrist ܕܡܘܫܐ ܠܐ ܬܚܝܒ ܢܦܫܟ ܒܥܒܪ ܢܡܘܣܗ ܐܢܕܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܐܟܡܐ ܐܢܬ ܘܐܢ ܝܘܕܝܐ ܐܢܬ ܟܠܝ ܪܗܛܟ ܘܚܡܘܠ ܣܦܣܝܪܟ ܘܐܢ ܬܠܡܝܕܐ
ActsSlaveChrist ܠܗ ܕܢܫܘܐ ܠܢ ܠܚܙܬܟ ܒܚܠܘܠܐ ܕܝܠܟ ܗܘ ܪܒܐ ܘܢܛܟܣ ܠܢ ܥܡܟ ܐܢܬ ܘܣܗܕܐ ܡܣܪܗܒܐ ܒܥܝ ܚܠܦܝܢ ܡܢ ܡܪܟ ܗܘ ܕܗܫܐ ܝܬܝܪ ܩܪܝܒ
ActsSlaveChrist ܘܒܡܫܝܚܐ ܦܓܥ ܐܢܬ ܟܕ ܓܠܝܢ̈ ܐܦܝܟ̈ ܐܦ ܚܢܢ ܥܡܟ ܢܬܒܣܡ 16 ܐܢܬ ܠܢ ܥܡܟ ܐܡܬܝ ܕܒܣܕܪܝܗܘܢ̈ ܕܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܬܚܠܛ
ActsSlaveChrist ܟܕ ܓܠܝܢ̈ ܐܦܝܟ̈ ܐܦ ܚܢܢ ܥܡܟ ܢܬܒܣܡ 16 ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܐܢܬ ܕܒܣܕܪܝܗܘܢ̈ ܕܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܬܚܠܛ ܐܢܬ ܘܒܡܫܝܚܐ ܦܓܥ