simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ‏ ‏ܗ̇ܘ ܕܪܕ̇ܐ ܗܘܐ ܩܕܡ ܡܫܪܝܬܐ ܐܢܬ ܗܢܝܬܐ . ܘܗܐ ܩܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ‏ ‏ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܦܘܠܐ . ܐܢ ܡܫܟܚ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܡܫܝܚܐ ܒܩܘܫܬܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܟܕ ܢܦܠ ܩܠܟ ‏ ‏ܒܐܕܢܝ̈ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܓܢܣܢ . ܘܡܢܘ ܬܪܨܟ ܠܗܕܐ ܕܘܟܬܐ . ‏ ‏ܒܫܪܪܐ ܬܠܡܝܕܗ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܢܘܗܪܐ ܐܝܟ ‏ ‏ܡܪܛܘܛܐ ܘܥܪܛܠ ܡܪܝ ܩܡܬ ܩܕܡ ܦܝܠܛܘܣ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ‏ ‏ܐܠܗܐ ܡܒܪܟܐ ܕܡܢ ܥܠܡܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܟܣܝ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܪܘܚܐ̈ ܕܒܘܣܡܐ ܠܓܢܣܐ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܡ̇ܢ ‏ ‏ܕܣܠܩܬ ܠܙܩܝܦܐ ܐܢܬ ܩܡܬ ܩܕܡ ܦܝܠܛܘܣ ܡ̇ܢ ܕܚܒܝܫܐ ܥܪܦܠܐ ‏ ‏ܒܟܢܦܝܟ̈ ܘܡ̇ܫܒ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܫܥܒܕ ܐܦ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܐܢܝܢ̈ ܐܢܬ ‏ܠܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܫܥܒܕܬ ܠܗ ܠܐܕܡ ܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܒܓܘ ܥܕܝܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܠܗܘܢ ‏ ‏ܒܠܚܡܐ ܘܒܡܝܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܗܘܐ ܫܘܬܦܐ ܐܢܬ ܛܘܒܢܐ̈ ‏ ‏ܒܡܥܪܬܐ ܚܕܐ . ܗܐ ܬܡܢܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ . ܘܡܬܪܣܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes . ‏ ‎[17]‎‏ ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡܪ . ܠܐ ܟܕ ܨܒ̇ܝܬ ܬܚ̇ܦܐ ܐܢܬ ܠܗ ܦܘܠܐ . ܘܡܢܘ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܚܘܝܟ . ‏ ‏ܡܟ̇ܕܒܘ ܡܟ̇ܕܒ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܢܗܘܐ ܒܝܬܐ ‏ ‏ܗܢܐ ܒܝܬ ܢܘܚܐ ܠܬܪܝܢ̈ . ܘܐܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ . ܡܕܝܢ ܡܪܝ ܙܠ ‏ ‏ܘܦܠܚ ܐܝܟ ܢܝܚܟ . ܘܐܢ ܨ̇ܒܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܡܪܝ ܗܒ ܠܢ ܒܛܝܒܘܬܟ ‏ ‏ܕܢܦܠܚܝܗ̇ ܘܢܕܟܝܗ̇ ܘܬܬܠ ܦܐܪܐ̈ ܐܢܬ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܕܡ ‏ ‏ܘܐܘܥܝ ܒܗ̇ ܒܝܫܐ ܟܘܒܐ̈ ܘܙܝܙܢܐ̈ .
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܡܪܝ ܕܥܡܕܬ ܒܝܘܪܕܢܢ ‏ ‏ܘܩܕܫܬ ܡܝܐ̈ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܢܬ ܒܛܝܒܘܬܟ ‏ ‏ܕܢܦܠܚܝܗ̇ ܘܢܕܟܝܗ̇ ܘܬܬܠ ܦܐܪܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ .
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܟܠܗܘܢ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܒܢܢ ܐܢܬ ܫܕܪ ܪܘܓܙܟ ܥܠ ܐܝܠܢܐ ܗܢܐ . ‏ ܐܢܬ . ‏ ‏ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܦܐܪܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܨܒܝܢܟ ܡ̇ܪܒܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܫܕܪ ܪܘܓܙܟ ܥܠ ܐܝܠܢܐ ܗܢܐ . ‏ ‏ܘܥܩܘܪܝܗܝ ܡܢ ܫܬܐܣܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܕܒܨܒܝܢܟ ܡ̇ܪܒܐ ܐܢܬ ‏ ‏ܟܠܗܘܢ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܒܢܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܐܦܢ ܗܫܐ ܐܘ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܚܙܐ ܠܟܠܗܘܢ ‏ ‏ܕܩܠܐ̈ ܕܝܩܕܝܢ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܫܪܪܐ . ܘܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ‏ ‏ܠܡܠܟܐ . ܡܗܝܡܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܬܚܙܐ ܠܟܠܗܘܢ ‏ ‏ܕܩܠܐ̈ ܕܝܩܕܝܢ ܐܝܟ ܗܢܐ ܘܢܬܦܣܩ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ‏ ‏ܠܡܠܟܐ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܐܦܢ ܗܫܐ ܐܘ ܒ̇ܥܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܡܠܠ ܥܡܢ . ܘܐܢ ܫܐܕܐ ܐܢܬ . ܐܬܛ̇ܠܩ ܡܢ ܩܕܡܝܢ ܐܝܟ ‏ ‏ܥܘܪܐ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܒܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܪܚܡܝܢ̈ ܠܗ ܙܕܝܩܐ̈ ܐܢ‏‎ ‎ ‏ܒܪܢܫܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes . ܐܬܛ̇ܠܩ ܡܢ ܩܕܡܝܢ ܐܝܟ ‏ ‏ܥܘܪܐ ܡܢ ܩܕܡ ܪܘܚܐ . ܟܕ ܫܡܥ ܐܢܬ ܠܗ ܙܕܝܩܐ̈ ܐܢ‏‎ ‎ ‏ܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܡܠܠ ܥܡܢ . ܘܐܢ ܫܐܕܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܡܪܝ ܕܡܢ ܛܘܪܗ ‏ ‏ܕܐܠܗܐ ܐܬܝܢ ܚܢܢ . ܥܢܐ ܐܣܛܦܢܘܣ ܘܐܡܪ . ܐܢܬ ܡܢ ܛܘܪܗ ‏ ‏ܕܐܠܗܐ . . ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܦܘܠܐ . ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥ̇
ActsPaulQenṭ&JnEdes . ‏ ‏ܗܘ ܕܝܢ ܦܘܠܐ . ܟܕ ܫܡܥ ܪܗܛ ܠܒܟ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܠܐ ܐܢܬ ܓܝܪ ܙܕܩ̇ ܠܢ ܕܢܩ̇ܒܠ ܝܘܡܢܐ ܒܘܪܟܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦܣܩܘܦܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܥܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܟ ܘܟܕ ‏ ‏ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܟܠܗܘܢ ܐܡܪ ܐܣܛܦܢܘܣ ܠܦܘܠܐ . ܘܠܡ̇ܢܐ ‏ ‏ܐܚܝ ܡܟ̇ܣܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܥܒ̇ܕܬ ܢܦܫܟ ܐܚܐ ܫܚܝܡܐ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܦܘܠܐ . ܥܠ ‏ ‏ܕܠܒܝܟܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܟ ܘܟܕ ‏ ‏ܐܦܣܩܘܦܐ