simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarMaʿIn ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܀ 10 . ‏ ‏ܘܩܡ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܥܝܢ ܒܨܦܪܐ ܘܐܙܠ ܐܢܬ ܣܩ ܠܛܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܆ ܘܬܡܢ ܢܬܡܠܠ ܠܟ ܥܠ ܟܠ ܕܒܥ̇ܐ
ActsMarMaʿIn ܗܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܫܡܝܐ ܫܕܪܢܝ ܠܘܬܟ ܆ ܐܢܬ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܩܕܡܘܗܝ . ܗܘ ܕܝܢ ܒܢܝܡܝܢ ܐܡܪ ܠܗ . ܩܘܡ ܠܟ .
ActsMarMaʿIn ܒܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ ܀ 33 . ܟܕ ܕܝܢ ܒܪܟܗ ܘܦܪܫ ܐܢܬ ܒܪܘܡܢܝܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܕܐܢܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܐ̇ܬ
ActsMarMaʿIn ܀ ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܐܝܢ ܒܫܪܪܐ ܫܦܝܪ ܐܡܪܬܘܢ ܐܢܬ . ܗܐ ܡܠܟܐ ܒ̇ܥܐ ܠܟ . ܕܩܪܨܝܟ̈ ܐܬܐܟܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܪܝܐ
ActsMarMaʿIn ܀ ܛܘܒܢܐ ܐܡܪ . ܐܝܢ ܒܫܪܪܐ ܢܨܪܝܐ ܐܝܬܝ . ܥܒܕܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܐܢܬ ܆ ܗܫܐ ܐܡܪ ܠܝ . ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܕܫܡܥܬ ܥܠܝܟ ܕܢܨܪܝܐ
ActsMarMaʿIn ܒܝܘܠܦܢܗܘܢ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܥܒܕܗ ܐܢܐ ܕܐܠܗܗܘܢ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܠܦ ܗܘܝܬ ܠܝ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܩܫܝܐ̈ . ܘܗܫܐ ܡܘܕܐ
ActsMarMaʿIn ܕܥܒܕܗ ܐܢܐ ܕܐܠܗܗܘܢ . ܐܠܐ ܫܡܥܝܢܝ ܘܣܓܘܕ ܠܫܡܫܐ ܐܢܬ . ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܩܫܝܐ̈ . ܘܗܫܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܒܝܘܠܦܢܗܘܢ ܘܐܡ̇ܪ
ActsMarMaʿIn . ܐܡܪ ܠܝ ܕܝܢ ܡܢܘ . ܘܐܢܐ ܐܚܘܐ ܐܝܟܢܐ ܡܦܠܛ ܢܦܫܗ ܡܢ ܐܢܬ ܡܠܬܗ ܕܗܘ̇ ܡܛܥܝܢܐ ܕܐܛܥܝܟ ܆ ܕܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܠܐ ܦ̇ܠܛ
ActsMarMaʿIn ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܠܐ ܬܗܝܡܢ ܀ 45 . ‏ ‏ܘܦܩܕ ܡܚܕܐ ܕܡܥܝܢ ܕܡܪܕ ܥܠܝ ܐܢܬ ܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥ̇ܟܐ ܐܢܐ ܐܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܡܚܕܐ . ܘܗܕܐ ܕܦ̇ܠܛ
ActsMarMaʿIn ܘܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܕܚܒܝܫܝܢ ܘܐܠܝܨܝܢ ܒܟܠ ܐܢܬ ܥܕ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܗܘ̇ܐ ܠܟ ܢܦܐܫܐ ܘܡܬܦܪܩܬ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ
ActsMarMaʿIn ܠܐܠܗܐ̈ ܘܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܠܫܡܫܐ ܘܢܘܪܐ ܆ ܘܦ̇ܢܐ ܐܢܬ ܠܐܝܩܪܟ ܐܢܬ ܡܥܝܢ ܘܐܝܬܝܗ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗ . 55 . ‏ ‏ܡܢܘ ܡܥܝܢ . ܡܕܒܚ
ActsMarMaʿIn ܠܫܡܫܐ ܘܢܘܪܐ ܆ ܘܦ̇ܢܐ ܐܢܬ ܠܐܝܩܪܟ ܩܕܡܝܐ . ܐܘ ܥܕܟܝܠ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܠܗ . 55 . ‏ ‏ܡܢܘ ܡܥܝܢ . ܡܕܒܚ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ̈ ܘܣ̇ܓܕ
ActsMarMaʿIn ܠܐܝܩܪܟ ܩܕܡܝܐ . ܐܘ ܥܕܟܝܠ ܒܡܪܚܘܬܟ ܩܕܡܝܬܐ ܡܩܘܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ . ܡܕܒܚ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ̈ ܘܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܠܫܡܫܐ ܘܢܘܪܐ ܆ ܘܦ̇ܢܐ
ActsMarMaʿIn . ܘܐܢܕܝܢ ܬܥܒܕ ܠܝ ܨܒܝܢܐ ܢܣܓܐ ܐܝܩܪܟ ܐܚܪܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܐܝܩܪܟ ܩܕܡܝܐ . ܐܘ ܥܕܟܝܠ ܒܡܪܚܘܬܟ ܩܕܡܝܬܐ ܡܩܘܐ
ActsMarMaʿIn ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܝܟ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܘܒ ܗܘ̇ܐ ܙܐܛܝܡܐ ܐܘ ܢܟܠܐ ܐܢܬ ܕܝܘܡܐ ܐܡܪ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܠܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܟܬܘܒ ܠܝ ܟܬܝܒܬܐ̈
ActsMarMaʿIn ܡܪܘܕܐ . ܠܡܢܐ ܥܩܪܬ ܥܠܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܒܕܘܟܬܐ ܐܢܬ ܒܬܪܗ ܡܪܙܒܢܐ ܇ ܚܕ ܡܢ ܛܟܣܗ ܕܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܪ ܠܝ
ActsMarMaʿIn ܠܐܠܗܐ̈ . ܗܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܫܕܪ ܒܬܪܟ ܕܢܬܒܥ ܡܢܟ ܬܒܥܬܐ ܐܢܬ ܥܠܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܡܕܒܚ
ActsMarMaʿIn ܕܬܕܒܚ ܐܡܪ ܟܝ ܡܠܬܐ ܕܪܒ ܗܘ ܙܘܣ . ܘܫ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܐܠܐ ܐܢܬ ܘܐܗܓܐ ܘܠܐ ܬܚܬ ܣܝܒܘܬܟ ܒܕܘܘܢܐ ܠܫܝܘܠ . ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܒܥ̇ܐ
ActsMarMaʿIn ܒܗ̇ . ܘܝ ܠܢ ܡܢܐ ܗܘܐ ܠܢ . ܕܟܒܪ ܡܢܟ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܒܪܝܟ ܐܢܬ . ܠܡܢܐ ܐܬܝܬ ܕܬܛܪܘܕ ܠܢ ܡܢ ܐܬܪܢ ܘܡܢ ܡܫܪܝܬܢ . ܘܗܐ ܥܡ̇ܪ
ActsMarMaʿIn ܕܬܫܪܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ : ܘܬܬܠ ܛܘܒܐ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܘܫܘܢܩܐ ܐܢܬ ܗܕܐ . ܘܥܒܕ ܪܚܡܐ̈ ܘܚܢܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܚܛܝܬܐ . ܘܡܐ ܕܐ̇ܬܐ