simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang 235 . ¹ ܩܬܘܠܝܩܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܘܩܕܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܢܬ ܦܫܗ ܠܗ ܦܫܗ ܗܘܬ ܠܗ 235 . ¹ ܪܬܗܘܐ X 88ܕܬܗܘܐ X ¹¹3ܪܬܗܘܐ
ActsGregPirang ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ . ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܢܬ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܢܬ ܟܒܪ ܡܪ ܩܝܘܢܐ ܗܘ̣ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ . ܘܫܐܠܗ ܘܐ̇X ܠܗ . ܝܗܘܕܝܐ
ActsGregPirang ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ . ܕܚܠܐ ܐܢܬ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܠܗ . ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ . ܟܪܣܛܝܢܐ
ActsGregPirang ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܘܗܘ̣ ܕܝܢ ³⁵ܛܘܒܢܐ ܣܓܝ ܐܬܡܪ ܡܪ ܐܢܬ ܠܗ ܬܘܒ . ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܢܬ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ . ܕܚܠܐ
ActsGregPirang ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܗ ܕܚܠܢܐ . ܘܡܣܛܐ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܐܢܬ ܒܣܘܪܝܝܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ³⁷ܡܫܝܚܝܐ . ܘܗܝ ܕܫܐܠܬܢܝ ܕܕܚܠܐ
ActsGregPirang . ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ . ܘܫܢܝܘ ܡܢ ܥܒ . Xܝ̇ܗܘܢ ܆ ܘܒܕܪܘ ܡܕܡ ܐܢܬ . ܘܒܥܘ ܡܢܗ ܆ ܕܣܒ ⁷⁷ܠܟ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܡܢܢ ܟܡܐ ܕܒܥܐ
ActsGregPirang ܕܐܝܬܝܟ ܪܒ ܡܓܘܫܐ̈ ܐܢ ܫܡܥ ܐܢܬ ܡܠܦܢܘܬܗ ܡܠܝܐܐ X X ܐܢܬ ܡܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܆ ܛܢ ܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܐܡܪ ܠܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܘܐܦ
ActsGregPirang ܡܠܦܢܘܬܗ ܡܠܝܐܐ X X ܒܝXܪܪܫܝܪ X X ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܘܒܥܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܠܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܘܐܦ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܪܒ ܡܓܘܫܐ̈ ܐܢ ܫܡܥ
ActsGregPirang ܕܬܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܡܩܒܠ ܠܟ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܘܚܢܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܠܦܢܘܬܗ ܡܠܝܐܐ X X ܒܝXܪܪܫܝܪ X X ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܘܒܥܐ
ActsGregPirang ܐܢ ܗܘܐ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܟ ܒܚܕܘܬܐ . ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕ ܓܒܪܐ ܠܡ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܡܪ ܠܡܘܒܕܢ ܡܘܒܪ . . ܕܐܦ
ActsGregPirang ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܟ ܒܚܕܘܬܐ . ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܕ ܓܒܪܐ ܠܡ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܡܪ ܠܡܘܒܕܢ ܡܘܒܪ . . ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܢ ܗܘܐ
ActsGregPirang ¹⁵⁹ܩܬܘܠܝܩܐ ܫܩܠܘ ܢܫ̇ܐ ܕܐܝܟ X XX1 . 216ܗܠܝܢ ܆ ܘܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܠܛܘܒܢܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܕܬܗܘܐ
ActsGregPirang ܛܒܬܐ ܥܒܕ ܐܢܬ : ܘܐܝܬ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܠܟ ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܢܬ ܡܘܒܕ ܐܡܪ . ܐܢ ܐܝܬ ܡܕܡ 17 ܕܟܬܝܒ ܠܟ ܒܟܬܝܒܬܟ̈ ܕܟܕ ܣܥܪ
ActsGregPirang : ܘܐܝܬ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܠܟ ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ : ܘܡܠܟ ܐܢܬ ܐܝܬ ܡܕܡ 17 ܕܟܬܝܒ ܠܟ ܒܟܬܝܒܬܟ̈ ܕܟܕ ܣܥܪ ܐܢܬ ܛܒܬܐ ܥܒܕ
ActsGregPirang ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟ̇ܐ ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܨ ܒܝܢܗ ܘܫܡܥ ܐܢܬ ܆ ܐܘ ܐܢܬ ܬܥܒܕ : ܘܗܘ ܕܐܡܝܪ ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܦܩܕ ܠܟ¹⁶⁷ ܕܬܥܒܕ : ܡܫܬܡܥ
ActsGregPirang ܨ ܒܝܢܗ ܘܫܡܥ ܐܢܬ ܆ ܐܘ ܥܒܪ ܐܢܬ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ . ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܟ¹⁶⁷ ܕܬܥܒܕ : ܡܫܬܡܥ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟ̇ܐ ܘܥܒܕ
ActsGregPirang ܆ ܐܘ ܥܒܪ ܐܢܬ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ . ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ . ܛܒܬܐ ܕܦܩܝܕ ܐܢܬ ܡܫܬܡܥ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟ̇ܐ ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܨ ܒܝܢܗ ܘܫܡܥ
ActsGregPirang ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ . ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ . ܛܒܬܐ ܕܦܩܝܕ ܐܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܡܠܟ ܡܠܟ̇ܐ ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܨ ܒܝܢܗ ܘܫܡܥ ܐܢܬ ܆ ܐܘ ܥܒܪ
ActsGregPirang ܠܢ ܨ ܒܝܢܐ ܘܟܬܒ ܐܢܬ |ܘܚܬܡ ܐܢܬ ܠܘܬܢ : ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܩܝܠܝܢ ܐܢܬ ܠܗ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܪܥܒܕܘ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܐ̇Xܝܢ . XX1 . 218ܕܐܢ ܥܒܕ
ActsGregPirang |ܘܚܬܡ ܐܢܬ ܠܘܬܢ : ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܩܝܠܝܢ ܢܫܝ̈ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܐ̇Xܝܢ . XX1 . 218ܕܐܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܢ ܨ ܒܝܢܐ ܘܟܬܒ