simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܡܓܕܦ : ܠܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܘܪܫܐ ܘܡܚܕܬܢܐ ܕܟܠ ܆ ܐܘ ܡ̣ܢ ܐܢܬ . X ܪܘܫܝܐ ܐܝܢܘܗܝ : XXXܙX ܐܝܢܘܗdd ܪܘܫܝܐ XX ܡܪܫܥ
BarBahl:SyrLex ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒ̇ܬܪܟ̇ܢ ܘܕܥܬܝܕܢ ܩ̇ܪܝܢ ܘܐܝܬ ܫܫܠܬܐ ܥܠ ܐ ܀ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ فعل ܀ ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ
Eph:madCarNis ܚܕ ܗܘܝ ܠܐܠܗܘܬܐ ܘܠܐܢܫܘܬܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܢܬ ܘܢܫܝܫܐ ܠܕܐܣܟܠ ܚܘܐ ܕܪܓܝܙ ܐܢܬ ܠܕܢܟܦ̣ ܚܘܐ ܕܦܨܝܚ
JnRufus:Pleroph ܕܬܗܘܐ ܡܫܘܬܦܐ . ܘܥܡܗܘܢ ܬܗܘܐ ܠܟ ܡܢܬܐ . ܥܡ ܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܐܢܬ ²ܗܘܘ X X ܕܝܕܝܥܘܬ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ . ܕܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ܀ ܡܫܘܕܥܘܬܐ ܝܝܟܝܢܝܬܐ . ܥܠ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܗܕܝܘܛܘܬܟ ܣܟܠܬܐ : ܐܝܟ ܡܕܡ ܚܕܬܐ ܥܐܠ ܐܢܬ ܘܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
Eph:madFaith ܘܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܝܫ ܕܐܝܟܢ ܕܟܠ ܐܢܫ ܒܗ̇ܘ ܛܘܦܣܐ ܢܨܘܪܟ ܐܢܬ ܠܚܘܠܛܢܟ ܝ ܒܪ ܩܠܗ ¹ܫܪܪܗ ܕܝܘܚܢܢ ܟܕ ܚܪ ܒܟ ܨܪܟ ܕܡܠܬܐ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
LiberGrad ܡܕܝܢ ܕܠܬܫܒܘܚܬܐ ܐܬܝܢ : ܠܩܕܡ ܒܝܡ ܘܠܐ ܠܕܝܢܐ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܬܬܒܘܢ ܥܠ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܘܬܕܘܢܘܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܚܙܐ
Eph:madNativ ܡܢ ܟܪܣܐ X ⁴⁸ܘܫܡܫܐ ܥܡܟ ܡܢ ܓܘ ܚܫܟܐ XXIII ܒܪ ܩܠܗ ¹ ܐܢܬ ܚܒ̣ܝܫ ܒܟܪܣܐ ܒܟܢܘܢ ܢܦ̣ܩܘ ܗܘܘ ܙܘܓܐ ܕܢܘܗܪܐ̈ X⁴⁷
IsaacAnt:memHom ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܥܒܝܪ ܠܟ ܥܠ ܟܪܡܐ : ܐܝܟܢ ܢܐܬܐ ܕܝܢܪܟ . ܐܢ ܒܛܝܠ ܐܢܬ ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܬܠܒܫ . ܐܢ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܒܚܨܕܐ : ܐܝܟܢ ܐܓܪܐ ܬܒܥ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memElishNaamGehaz ܥܠ ܥܠܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܩܠܐ̈ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ 320 ܐܢܬ ܠܐ ܟܪܘܒܐ̈ ܒܙܘܥܐ ܪܒܐ ܡܐ ܕܡܒܪܟܝܢ ܡܗܢܝܢ ܡܕܡ ܠܟ ܕܕܚܝܠ
P:Ezek [AB] ܘܠܐ ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ : ܘܚܫܒܬ ܠܒܟ ܐܝܟ ܠܒܐ ܕܐܠܗܐ . ܕܠܡܐ ܚܟܝܡ ܐܢܬ ܐܢܐ : ܘܡܘܬܒܐ ܕܐܠܗܐ ܝܬܒܬ ܒܠܒܐ ܕܝܡܡܐ̈ : ܘܒܪܢܫܐ
Sahd:BookPerf ܒܗܠܝܢ̣ ܐܘ ܐܠܦܪܐ ܚܕܬܐ ܕܪܕܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܒܓܘ ܝܡܐ ܒܣܬܘܐ ܐܢܬ . . . ܡܘܗܝ ܥܡ ܐܠ̣ܦܐ ܡܢ ܐܒܕܢܐ ܀ [11]ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܬ̇ܥܒܕ
BarEbr:Ethic ܥܡܠܐẌ ³¹ܕܕܘܒܪܝܟ̈ . ܘܫܐܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ 0ܡܦܣܝܢ ܡܢ ܐܢܬ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܢܝܫܐX ³¹ܣܝܡ ܠܪܥܝܢܟ . ³¹⁰ܕܠܘܥܕܗ ܬܗܘܐ ܬܪܨ
P:ApocBar [AB] ܕܐܝܟܐ ܡܢܛܪ ܐܢܬ ܚܪܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ . ܐܘ ܫܘܠܡܐ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܣܓܝܐܐ ܚܛܘ . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܐܙܕܕܩܘ ܆ ܐܢܬ ܝܕܥ
IsaacAnt:memHom ܒܫܪܪܐ : ܘܙܝܘܗ̇ ܢܟܣܐ ܦܪܨܘܦܟ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܦ ܪܦܩܐ : ܐܢܬ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܛܠܝܬ̥ : ܐܦ ܣܝܒܘܬܗ̇ ܕܙܗܝܬܐ . ‏ ‏ܐܬܥܠܡ
Tim1:Epist ܘܐܬܚܝܒܘ . ܟܡܐ ܐܪܐ ܐܢܬ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܝܒ ܐܢܬ ܇ ܕܠܐ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܡ̇ܢ X ܘ . ܒܪܢܫܐ : XXܩX ܐܘ ܒܪܢܫܐ X³ ܥܨܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ