simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܥܠ ܥ . ܡܠܟ ܕܕܐܠ ܗܐ . XX ܗܘ . ܘܐXܪ ܠܗܘܢ : ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܒܗ ܦܐܪܐ̈ ܆ ܡܫܡܗܝܢ ܝ XX0ܠܗ ܐܚܐ̈ : ܠܐ ܬܟܝܠ
AbbaIs:Ascet ܡܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܟ ܐܚܐ ܗܢܐ ܆ ⁵0 ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ⁵¹ܐܝܢ̣ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܠܗ̣ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܠܐ ܫܡ̣ܥ . ܘܐܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ : ܠܐ X ⁴ܫ̇ܡܥ
AbbaIs:Ascet ܥܒܕ ܇ ܐܠܗܐ ܕܗ̣ܘ ¹⁵ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪܐ ܥ̇ܠܒX¹ ܘܥܨ̇ܐ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ¹¹ܐܒܐ ܗܘܪ : ܨܝܕ ܐܒܐ ܐܬܪܝ ¹²ܙܠ̣ ¹³ܘܡܕܡ X¹ ܕܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ²ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܕܝܠܟ . ܘܐܡ̣ܪ : O⬩ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܚܕ ³ X ܠܚܘܫܒܐ ܐܢܬ . XX ܚܕ ܡܢܢ ܕܝܢ ¹ܐܦܝܣܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܥܒܕ ܚܘܒܐ ܘܐܡܪ X ܠܢ ܐܦ
AbbaIs:Ascet ·ddܝ ܠܝ X ܠܢ ܐܦܢ ܐܢܬ . ¹ X ²ܩX XXXXXXXXX ܩ . XX ܐܢܬ ddXX ܕܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܕܣܒܐ XXX ³⁵ XXX XX ⁴ܠܡ X¹ ⁹ܠܢ ܘܐܦ
AbbaIs:Ascet . ¹ X ²ܩX XXXXXXXXX ܩ . XX |ܘܫܐ̇ܠܬ ܠܚܕ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܣܒܐ XXX ³⁵ XXX XX ⁴ܠܡ X¹ ⁹ܠܢ ܘܐܦ ܐܢܬ ·ddܝ ܠܝ X ܠܢ ܐܦܢ
AbbaIs:Ascet ܐܚܝ̣ ܡܢܐ X ܗܝ ܗ̇ܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡ̣ܪ ܝܫܘܥ : ܐܡܝܢ ³0ܐܡܝܢ ܐܢܬ ܘܚܪܝܢܐ ²⁸ ܘܪܛܢܐ̣ X ²ܐܝܟ ܫܒܪܐ̈ ܕܗܫܐ ܐܬܝܠܕܘ . ܝ̇ܕܥ
AbbaIs:Ascet ܗܘ ܡܥܕܪܢܝ ¹⁷ ܕܒܢܦܫܗܘܢ X ³⁴ܝ ܕܒܣܝܡ ܝX ܕܡܗܡܝܢ ³¹ X ܐܢܬ ܕܚ̇ܐܡ ܒܢܘܪܐ̣ X X ¹⁹ܝX ܘ X ¹⁸ܝ ܡܪܝܐ ܥܕܘܪܝ ܘܡܣܥܝܢܝ
AbbaIs:Ascet ܕܬܘܒܕ ܐܢܘܢ ܒܚܕܐ X ܫܥܬܐ ܇ ²0ܕܠܡܐ ²¹ܨܕܝܬܐ ܬܗܘܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ¹⁸ܟܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢX ¹ܐܡ̣ܪ : ܕܠܐ ܡ̇ܨܐ
AbbaIs:Ascet ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ ³⁵ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܢܦ̣ܩ ܠܩܪܒܐ ܥܕܡܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ X : ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܒܟ ܚܪܡܐ̣ ܐܝܣܪܝܠ̣ ܠܐ ܡ̇ܨܐ
AbbaIs:Ascet ܒܢܦܫܟ ܕܠܡܐ X ¹⁸ ܐܦ ¹⁷ܐܢܬ ܬܬܢܣܐ . ܬܘܒ ܝܥܩܘܒ ܐܡ̣ܪ : ܐܢܬ ܪܘܚܢܐ ܐܬܩܢܘܗܝ ܠܗܢܐ ܒܪܘܚܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܇ ¹⁵ܟܕ ܡܬܒܩܐ
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܐܚܝ̣ ܟܕ ܡܬܒܝܢ ܐܢܬ XX ܟܠܝܘܡ ¹⁸ܒܠܒܟ̇ ܕܡܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܐܢܬ ܐܠܐ ܫܒ̇ܩ ܟܠ ¹⁷ܐܢܫ ܠܐܚܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ . ܒܨܝ ܗܟܝܠ
AbbaIs:Ascet XX ܟܠܝܘܡ ¹⁸ܒܠܒܟ̇ ܕܡܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ : ܐܘ ܥܕܠܝܐ ܐܢܬ ܠܐܚܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ . ܒܨܝ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܠܟ ܐܚܝ̣ ܟܕ ܡܬܒܝܢ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ²²ܠܡܚܪ ²³ ܝ ܡܫܘܙܥ ddX ܕܫܘܢܥ X¹ ܡܪܗ . ܐܢܬ ܐܘ ܚܣܕܐ̣ ²0ܐܘ ܚܣܡܐ̣ ²¹ܐܘ XX -0ܡܫܩܠܘܬܐ ܇ ܟܕ |ܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ²²ܠܡܚܪ ²³ ܝ ܡܫܘܙܥ ddX ܕܫܘܢܥ X¹ ܡܪܗ . XXX X ¹⁵ܘܐܪܓܙ ܐܢܬ ܚܣܡܐ̣ ²¹ܐܘ XX -0ܡܫܩܠܘܬܐ ܇ ܟܕ |ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܫܟܚ
AbbaIs:Ascet ܒܟ ܇ ܕܠܡܐ ܡܕܡ ܡܢ ³0ܕܐܒܕܢܐ ܢܪܚܩܟ ܡܢ XXX X0ܚܘܒܗ ܐܢܬ ܡܕܡ ܡܢ ܥܠܡܐ X ²ܡܫܟܚ ܦ̇ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܢ ܚܘܒܗ . ܐܬܒܩܐ X ܗܟܝܠ
AbbaIs:Ascet ܕܗ̇ܘ ¹ܕܒܥܩܒܬܗ̈ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ²ܪܕ̇ܐ ܡܢ X ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܐܢܬ ܡܚ̣ܝܬ ܠܝܡܐ ܇ ܘܬܐܡܪ ܠܘܬ ܟܐܦܐ̣ ܘܬܬܠ ܡܝܐ̈ . ³³ X8ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܐܚܝ̣ ܕܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܘܘܬܐ̈ ܒܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ X¹ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܢܣܝܘ ܇ ܘܐܒܕܘ ܡܢ ܚܘܘܬܐ̈ . ܝ̇ܕܥ
AbbaIs:Ascet ܕܗܠܝܢ ²⁵ܕܡܫܐܠܝܢ ܘܠܐ ܣܥܪܝܢ ܡܬܩܪܝܢ ܡܢܣܝܢܐ̈ ܇ ²⁸ ܐܢܬ ²⁴ܬܪܝܢ̈ ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܬܠܝܢ ܟܘܠܗ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ . ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܕܝܗ̣ܒ ⁷ܠܗ ⁸ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܬܚܠܦ X ܒܝܕ ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܘܒܐܝܕܗ̇ ܐܢܬ ܕܗ̇ܘ ܥܦܪܢܐ ܆ ܢܠܒܫ ܘܕܡܘܬܗX X ܕܗ̇ܘ ܫܡܝܢܐ . 0O⬩ܚ̇ܙܐ