simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugDeath&Satan ܠܘ ܕܝܠܟ ܗܝ . ܒܥܠܬ ܐܕܡ ܗܘ ܕܙܟܝܬ ܐܫܬܝܘ ܟܣܐ ܡܘܬܐ ܗܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܙܟܐܘܟ ܗܐ ܙܟܐ ܐܢܐ ܤܛܢܐ ܐܦ ܠܟܐܢܐ̈ ܕܡܡܝܬ
sugDeath&Satan ܗܘ ܩܪܝܬܝܗܝ ܠܗܕܐ ܕܠܐܕܡ ܐܚܛܝܬ ܟܢܬܗ ܕܢܒܠ ܕܒܕܒܪܐ ܨܥܪ ܐܢܬ ܐܢܫܐ̈ ܫܠܐ ܢܦܫܟ ܡܘܬܐ ܨܒܝܢܗ ܗܘ ܕܡܚܐ ܟܠ ܚܒܫܗ ܒܫܝܘܠ .
sugDeath&Satan ܗܘ ܡܘܬܐ ܕܣܢܝܢ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܘܡܝܬܐ̈ . ܠܟܠ ܪܘܟܒܝܢ̈ ܫܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܡܠܦܝܢ ܠܟܝ ܕܐܝܟ ܗܒܒܐ̈ ܒܕܢܚܟܝ ܚܡܝܢ ܤܛܢܐ
sugDeath&Satan ܘܡܚܒܠ ܐܢܬ ܡܘܬܐ ܠܘ ܡܘܬܐ ܓܠܝܐ ܩܛܠ ܐܘ ܣܛܢܐ . ܡܘܬܟ ܗܘ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘ ܡܘܬܐ ܕܣܢܝܢ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܘܡܝܬܐ̈ . ܠܟܠ ܪܘܟܒܝܢ̈ ܫܪܐ
sugDeath&Satan ܡܘܬܐ ܠܘ ܡܘܬܐ ܓܠܝܐ ܩܛܠ ܐܘ ܣܛܢܐ . ܡܘܬܟ ܗܘ ܟܣܝܐ ܩܛܠ ܐܢܬ ܕܣܢܝܢ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܘܡܝܬܐ̈ . ܠܟܠ ܪܘܟܒܝܢ̈ ܫܪܐ ܐܢܬ ܘܡܚܒܠ
sugDeath&Satan ܠܗܦܟܬܐ̈ ܡܘܬܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܨܢܝܥ ܐܢܬ ܗܘ ܐܘ ܣܛܢܐ . ܠܡܬܩܢܘ ܐܢܬ ܠܐ ܬܦܗܐ ܐܝܟ ܗܕܝܘܛܐ ܘܬܘܒܕ ܫܪܒܟ . ܕܪܘܫ ܡܘܬܐ ܐܢ ܣܦܩ
sugDeath&Satan ܗܘ ܐܘ ܣܛܢܐ . ܠܡܬܩܢܘ ܡܢ ܚܠܐ ܡܚܢܘܩܝܬܐ ܤܛܢܐ ܐܘܦܝ ܠܗ ܐܢܬ . ܕܪܘܫ ܡܘܬܐ ܐܢ ܣܦܩ ܐܢܬ ܠܗܦܟܬܐ̈ ܡܘܬܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܨܢܝܥ
sugDeath&Satan ܡܘܬܐ ܠܡܝܬܐ ܗܘ ܐܡܝܬܬ ܕܩܛܝܠ ܗܘܐ ܠܝ ܡܘܬܐ ܟܕ ܨܒܝܬ ܒܝܫܐ ܐܢܬ ܚܒܫܬ ܒܫܝܘܠ ܤܛܢܐ ܐܢܐ ܩܛܠܬܗ ܒܡܘܬܐ ܟܣܝܐ ܠܐܕܡ ܕܚܛܐ .
sugDeath&Satan . ܟܠܝܠܟ ܟܠܗ ܟܘܐܪܐ ܗܘ ܐܢ ܪܓܫ ܐܢܬ ܐܢܐ ܐܚܘܒ ܘܐܢܬ ܬܨܛܚܐ ܐܢܬ ܒܥܒܕܐ̈ ܥܙܝܬ ܠܡܩܡ ܡܘܬܐ ܠܒܝܫܬܟ ܗܘ ܙܟܝܬ ܒܝܫܐ ܐܢ ܦܪܫ
sugDeath&Satan ܐܢܐ ܐܚܘܒ ܘܐܢܬ ܬܨܛܚܐ ܐܘ ܣܛܢܐ . ܛܒ ܠܝ ܕܐܗܘܐ ܗܕܝܘܛܐ ܐܢܬ ܗܘ ܙܟܝܬ ܒܝܫܐ ܐܢ ܦܪܫ ܐܢܬ . ܟܠܝܠܟ ܟܠܗ ܟܘܐܪܐ ܗܘ ܐܢ ܪܓܫ
sugJoseph&Benjamin ܘܥܣܪܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܨܘܬ ܐܢܬ ܛܠܝܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܬ ܝܘܣܦ ܕܘܡܪܐ ܐܚܕ ܠܝ ܘܬܗܪܐ ܛܒ ܡܬܗܪ ܠܝ . ܕܐܝܟܢ ܥܠ ܚܕ ܒܟܐ
sugJoseph&Benjamin ܛܠܝܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ . ܕܐܣܠܝܘܗܝ ܠܝܘܣܦ ܥܣܪܐ ܐܚܐ̈ ܐܢܬ ܥܠ ܚܕ ܒܟܐ ܐܢܬ ܘܥܣܪܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܨܘܬ
sugJoseph&Benjamin ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܒܟܐ ܗܘܝܬ ܠܗ ܠܝܘܣܦ ܝܘܣܦ ܝܘܣܦ ܠܡܢ ܕܡܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܒܢܝܡܝܢ ܛܐܒܗ ܓܢܝܚܐ ܕܝܘܣܦ ܐܢܗܘ ܕܓܠܐ ܗܘܝܬ ܠܟ . ܟܒܪ ܐܦ
sugJoseph&Benjamin ܠܝ ܕܘܡܝܗ 16 ܟܐܢܐܝܬ ܬܢܝ ܠܝ ܘܫܪܪܐ ܓܠܝ ܘܐܡܪ ܠܝ . ܝܘܣܦ ܐܢܬ ܕܡܐ ܗܘܐ ܛܠܝܐ ܓܠܝ ܠܝ ܫܪܪܐ . ܕܠܡܐ ܚܙܐ ܠܟ ܒܥܒܕܐ̈ ܡܚܘܐ
sugJosephJust&His Mistr ܬܐ ܒܬܪܝ ܘܨܒܝܢܝ ܥܒܕ . ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܐܝܟ ܪܓܬܟ ܘܡܪܟ ܢܣܓܘܕ ܐܢܬ ܕܥܟܐ ܗܘ ܒܨܒܝܢܗ ܫܓܪ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬܬܐ ܚܛܗܟ ܝܘܣܦ ܢܗܘܐ ܥܠܝ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܥܩܒܬܗ ܠܡܢܐ ܒܥܝܬܝ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܚܘܢܝ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܚܘܝܬܟܝ ܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝ ܒܗܕܐ ܓܢܬܐ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܚܘܢܝ ܐܘܪܚܐ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
sugMary&Gardener . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܡܛܠ ܕܚܙܝܬܢܝ ܒܗܕܐ ܓܢܬܐ ‏ ‏ܣܒܪܐ ܐܢܬܝ ܠܟܝ ܐܢܬ ‏ܡܢܟ ܫܡܥܬ ܘܐܢܬ ܐܡܪܬ ܠܝ ‏ ‏ܕܓܢܬܐ ܕܝܠܟ ܘܠܡܪܝ ܝܕܥܬ
sugOurLord&John ܕܐܢܬ ܒܥܡܕܟ ܡܚܣܝܬ ܠܟܠ . ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܟ ܚܝܪܐ ܪܘܣ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܘܐܝܕܗ ܩܦܣ ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܡܪܝ ܬܥܡܕ
sugOurLord&John ܡܪܢ ܗܐ ܥܡܕ ܐܢܐ ܟܕ ܚܙܝܢ ܕܐܒܐ ܕܫܠܚܢܝ ܣܗܕ ܥܠܝ . ܕܒܪܗ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ . ܘܐܢ ܚܙܐ ܠܟ ܕܡܢܝ ܥܡܕܬ ܡܬܦܠܓ ܠܗ ܕܠܘ ܡܪܝܐ