simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܬܫܢܐ ܥܡ ܫܬܩܐ̣ ܡܥܕܪܐ X ܠܟ ܕܬܡܠܠ ܡܠܐ̈ ¹0ܕܐܒܗܬܐ̈ ܐܢܬ ⁸ܐܘ ܡܢ ܡܠܐ̈ ܕܣܒܐ̈ . ܘܐܡ̣ܪ X ܠܝ ⁷ܣܒܐ : ܐܠܐ ⁸ܡ̇ܨܐ
AbbaIs:Ascet ܬܪܥܗ ܕܐܚܘܟ̣ ܘܫܡ̇ܥ ¹⁴ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ . X . X ܐܢܬ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬddܗܘܢ ܐܚܐ̣̈ ܩܒܠܘܟ ܐܘ ܠܐ ܆ ܗܝܕܝܢ ܦ̇ܬܚ
AbbaIs:Ascet . X . X 4ܘܐܡ̇ܪܬ | ¹⁵ܠܗ : ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܥܒܕ ܐܒܝ̣ ܐܢ ܐ̇ܬܐ XX ܐܢܬ ܦ̇ܬܚ ܐܢܬ ܬܪܥܗ ܕܐܚܘܟ̣ ܘܫܡ̇ܥ ¹⁴ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ
AbbaIs:Ascet ܠܘܬܗܘܢ ܇ ܩܒܠܘܟ ܛܒܐܝܬ ܒܚܘܒܐ ܇ ܐܢܝܚܘܟ ܇ ܫܡ̣ܥܬ ܡܕܡ ܐܢܬ ܡܢ ܐܚܐ̣̈ ܐܡܪܬ ¹ܠܗ ܡܢܐ ܐܝܬܝܟ ܇ ܡܢܐ X ²ܝ ܐܚܐ̈ ܕܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܠܐ ܨܒܝܬ . Xܝ X . X 4ܘܐܡ̇ܪܬ ܠܗ : ܘܡܢܐ ܐܥܒܕ ܐܢ ܐ̇ܬܐ ܐܢܬ ܫܡ̣ܥܬ ܡܕܡ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܆ ܗܟܢ ܦܬܚ̇ܬ ܬܪܥܗ ܕܐܚܘܟ̣ ܘܫܡ̇ܥ
AbbaIs:Ascet ܠܗ̇ . 4X . X . bܐܠܘ ܓܝܪ ܥܒ̣ܕܬ ܫܘܥܒܕܗ̣̇ ܡܩܘܝܐ ܗܘܬ ܥܡܟ ܐܢܬ ܥܡܝ . ܘܐܡ̣ܪ |ܠܝ ܣܒܐ : ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܫܬܥܒܕܬ ܠܟ̣ ܐܠܐ ܚܝܒ
AbbaIs:Ascet ܚܝܝܟ̈ ܒܫܠܡܐ . ⁴ X ܩ . XX ܟܕ ܝ̇ܬܒ ܐܢܐ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܐܢܬ ܡܬܚܢܢ ܥܠܝܟ̣ ܘܝܗ̇ܒ ܠܗ̇ ܠܟ ܇ ܘܐܢ ܐܬܝܗܒܬ ܠܟ̣ ܡܫܠܡ
AbbaIs:Ascet ܠܡܥܡܕ̇ ܗܟܢܐ ܛܪ ܐܟܣܢܝܘܬܟ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܟ̈ X ܕܠܐ ܬܩܢܐ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܥܡܪ ܥܡܗܘܢ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܣܒܐ ܗ̇ܘ : ⁴ܐܝܟܐ ⁵ X ܕܥܐ̇ܠ
AbbaIs:Ascet ܥܡ ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܦܪܗܣܝܐ ܥܡܝ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܗ̣ܘ ܐܒܐ ܐܢܬ : ܐܚܝ ܐܓܬܘܢ̣ ܠܡܢܐ ܐܝܟ ܐܟܣܢܝܐ ܐܝܬܝܟ ܥܡܝ̣ ܟܕ ܡܬܟܬܫ
AbbaIs:Ascet . XX . bܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܐܒܐ ܐܓܬܘܢ ܕܥܡ̣ܪ ¹ܒܬܒܐܝܣ ܥܡ Xܝܐܢܫ ܐܢܬ ܗܟܢ ܟܬܪ ܇ ܢܛܪ ܐܟܣܢܝܘܬܟ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̣̈ ܘܡܬܬܢܝܚ
AbbaIs:Ascet ܥܡܝ ܟܠܗ ܗܢܐ ܙܒܢܐ̣ ⁴ܘܢ̇ܛܪܐܢܬ ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܬܬܦܨܚ ܥܡܝ . ܐܢܬ ܠܘܬܗ . X ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܒܐ ܡܩܪܝܣ : ³ܠܡܢܐ ܐܝܟ ܐܟܣܢܝܐ ܥܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ܕܬܥܡܪ ܥܡܝ ܆ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܠܗ ¹²ܘܡܘܒܠ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐܝܟܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ¹¹ܐܒܐ ܐܓܬܘܢ̣ ܐܫܬܚܩ ܒܠܒܗ ܛܒ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܐܢ ܒ̇ܥܐ
AbbaIs:Ascet ܠܗ ¹²ܘܡܘܒܠ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐܝܟܐ ܕܐܫܟܚܬܝܗܝ : ܗ̣ܝ¹³ XX ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܠܒܗ ܛܒ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܥܡܪ ܥܡܝ ܆ ܫ̇ܩܠ
AbbaIs:Ascet ܠܗ ܠܐܝܟܐ ܕܐܫܟܚܬܝܗܝ : ܗ̣ܝ¹³ XX ܕܝܢ ܕܘܟܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܠܗ : ܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܥܡܪ ܥܡܝ ܆ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܠܗ ¹²ܘܡܘܒܠ
AbbaIs:Ascet ܇ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ . ܐܡܪܘ ⁴ܠܗ ܕܝܢ : ܐܢܬ . ¹ܬܦܫܘܗܝ ²ܕܝܢ ܐܚܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ : ³ܐܒܐ ܐܓܬܘܢ̣ ܐܝܟܐ
AbbaIs:Ascet . ⁵ܘܥܢ̣ܐ ⁸ܘܐܡ̣ܪ X ܝX 11ܠܗܘܢ : ܕܫܥܬܐ ܥܒ̇ܕܬ ܐܝܟ ܚܝܠܝ ܐܢܬ ܠܗܘܢ : ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ . ܐܡܪܘ ⁴ܠܗ ܕܝܢ : ܘܐܢܬ ܕܚ̇ܠ
AbbaIs:Ascet ܐܒܐ ܐܓܬܘܢ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܐ . ܐܢܬ ܘܬܡܪܘܗܝ̈ ܠܐ ܙܝܥܝܢ ܇ ܘܩܪܐܘܗܝܐܚܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܐܝܟܐ
AbbaIs:Ascet ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܐܒܐ . ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ : ܝܨ̇ܦܬ ܕܐܥܒܕ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܠܗܘܢ : ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܐ . ܗ̣ܢܘܢ ܓܝܪ ²ܐܡܪܘ ܠܗ : ܐܦ
AbbaIs:Ascet ܐܒܐ . ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ : ܝܨ̇ܦܬ ܕܐܥܒܕ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܒܝܡ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܐ . ܗ̣ܢܘܢ ܓܝܪ ²ܐܡܪܘ ܠܗ : ܐܦ ܐܢܬ ܕܚ̇ܠ
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̇ܕܟ ܕܐܠܗܐ ܗܘ . ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܢܦܫܝ ܐܢܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܐܡܪܝܢ X ܠܐܠܗܐ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܠܐ ⁸ܬܟܝܠ