simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܣܢܝܩܘܬܐ . ܘܟܕ ܡܨ̇ ܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܒܕ ܠܐ ܡܟ̇ . ܢܫ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܕܪܚ̣ܝܡܢ̈ ܠܗ̇ ܆ ܘܟܕ ܝ̇ܗܒ
PhiloxMab:TenMem ܠܪܙܐ ܐܠܗܝܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܨ̇ܒܝܬ . ܘܗܝ ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܢܬ ܠܟ . ܘܠܘ ܨܒܘܬܐ ܕܥܒܝܐ ܘܐܢܫܐܝܬ XXXXXX X . ܡܢܐ ܥ̇ܨܐ
ActsMari ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ : ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܡܪܝ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܝܕܥܘܟ : ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܝ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢܬ
IsaacAnt:memHom ܡܛܠ ܕܗܒܐ ܀ ܕܒܩܠܝܠ ܬܩܢܐ ܣܓܝ : ܘܢܥܘܦ ܢܣܓܐ ܝܘܬܪܢܟ . ܐܢܬ ܟܘܡܪܗ ܘܥܠܝܠ ܐܪܙܘܗܝ̈ . ܥܠ ܕܪܓܐ ܬܘܒ ܕܐܝܩܪܐ : ܫܘܪ
Chrys:ComJohn1 ܐܢ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬܝܟ ܗܘ ܡܫܝܚܐ . ܘܠܐ ܐܠܝܐ ܘܠܐ ܗܘ̇ ܢܒܝܐ ܐܘ ܐܢܬ ܡܢ ܦܪܝܫܐ̈ ܗܘܘ ܘܫܐܠܘܗܝ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܘܡܢܐ ܡܥܡܕ
IsaacAnt:memHom : ܕܡܝܬ ܚܠܦܝܟ ܠܐ ܥܗܕ ܐܢܬ ܀ ܠܘ ܥܠ ܐܦܝܟ̈ ܡܪܚܐ : ܠܙܩܝܦܐ ܐܢܬ ܕܚܠܒܐ ܬܪܬܝܢ : ܒܚܕܝܐ ܕܐܡܟ ܐܪܕܝ ܠܟ . ܘܐܢ ܗܝ ܕܒܪܟ ܛܠܡ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܒܢܝܟ̈ ܘܒܢܬܟ̈ ܕܒܚ̣ܬ ܠܫܐܕܐ̈ : ܘܗܕܐ ܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܘܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܒܠ̣ܬ : ܠܨܠܝܒܐ ܟܝ ܠܐ ܡܘܩܕ
DidascApost ⁶¹ܐܘ X ⁶ܐܦܝܣܩܘܦܐ X ⁶ܕܢܬܪܓܡ ܠܥܡܟ . ⁶⁴ ܒܥܘܬܐ ܓܝܪ X ܐܢܬ ܘܢܫܘܝܘܗܝ ܠܐܝܩܪܐ X⁹ܕܕܘܟܬܗ ܐܝܟ ܢܦܫܗ . ܘܐܡ̣ܪ ⁶⁰ ܠܗ
PhiloxMab:TenMem ܠܝܘܠܦܢܐ ܣ . ܛܝܢܘܬܐ ܐܕܪܟܬ . ܗܢܘܢ ܡܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܢܬ ܡܫܬܦܕ̇ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܕܗܘܘ ܠܝ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
Eph:madVirg ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܒܢܝ ܒܢܝܢܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܡܣ̇ܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܬܟܢܫ ܐܢܬ ܘܐܬܩܢܝ ܠܟ XX 8ܬܘܟܠܢܐ ܐܢܬ ܕܥܠܝܟ ܢܚ ܣܒܪܐ ܦܣܝܩܐ ܫܘܥܐ
IsaacAnt:memHom ܒܫܪܪܗ : ܘܙܟܝ ܒܗ ܠܡܡܘܠ ܪܘܓܙܐ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܩܢ ܗܘܐ : ܐܢܬ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܫܬܘܙܒ : ܢܘܚ ܢܝܚܐ ܒܕܪܐ ܒܝܫܐ . ‏ ‏ܐܬܢܨܚ
SergStyl:epLuqJew ܒܫܒܬܐ . ܒܛܠ̣ܬ ܗ̇ܝ ܕܒܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܗܐ ܚܙܝ ܐܢܬ . 3ܓܙܪ ܐܢܬ ܠܛܠܝܐ ܒܫܒܬܐ ܆ ܗܐ ܫܪܝ̣ܬ ܫܒܬܐ . ܘܐܠܐ X ܓ̇ܙܪ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܕܠܡܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܒܥܝܬ : ܕܬܗܘܐ ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܡܪܝ ܀ ܐܢ ܗܘ ܐܢܬ : ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܟܠ ܚܝܝ̈ ܀ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܢܒܝܐ : ܒܥܘܠܐ̈ ܠܡܢ ܛܐܢ
Tim1:Epist ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܆ ܕܓܘܕܦܐ |508|ܕܥܠ ܒܪܐ ܘܐܦ ܥܠ ܐܒܐ ܥܒ̇ܕX . X ܐܢܬ ܕܡܪܢ ܡܡܠܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܣܘܢܩܢܗ X⁵ܕܐܠܗܐ . 7 , 33ܚ̇ܙܐ
JacSer:mem6DaysDay2 ܒܗ ܡܛܠܠ ܒܝܬܐ ܘܠܐ ܐܝܬ ܟܘܐ̈ ܠܪܘܡܐ ܕܠܥܠ ܘܡܢ ܬܛܠܝܠܗ ܐܢܬ ܕܬܪܝܢ ܕܗܘܐ ܡܢܗ ܘܠܟܐ 680 ܛܠܠܗ ܗܘ ܕܗܢܐ ܪܩܝܥܐ ܕܚܐܪ
SevAnt:LuqJul : ܘܙܥܘܪܬܐ ܡܝXܒܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ܝ ܕܬܪܫܥ . ܘܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܢ ܐܢܐ ܫܬ̇ܩ ܐܢܐ ܀ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܕܬܐܟܘܠ ܡܦ̇ܟܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܗ̇ܘܐ ܡܢ ܗܕܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܘܕܚܕܐ X ܐܘܣܝܐ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܕܐܬ̇ܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ ܇ ܐܝܢܐ ܦܘܠXܐ ܡܣܒ̣ܪ
LiberGrad ܠܡܢ ܕܠܐ ܐܣܟܠ ܒܟ . ܟܡܐ ܚܐܒ ܐܢܬ ܘܡܨܥܪ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ : ܐܢܬ ܥܒܪ ܐܢܬ : ܐܡܬܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܠܡܢ ܕܐܣܟܠ ܒܟ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܒܐܫ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܕܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ ܫܘܝܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܘܠܩܒܪܐX ²0ܡܫ̣ܬܠܡ ܐܢܬ ܇ ܓܚܟ ܥܠܝܟ ܡܛܠ ܫܢܝܘܬܟ ܇ ܟܕ ܐܢܬ ܡܛܥܝܢܝܬܐ̈ ܡܫ̇Xܫܘܡ̇ܛܥܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܚܕܐ ܕܡ̇ܐܬ