simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܂ ܕܢܫܡ̇ܠܐ ܥܒ̇ܕܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡܬ̇ܟܫܦ ܐܢܬ̣ ܂ ܐܪܐ ܠܘ ܐܢܬ ܓܒܪܐ ܚܛܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܝܛܐ ܘܠܗ̇ܘ ܚܛܝܐ ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܐܡ̇ܪ
JacSer:memLuqJews . ܡܚ̇ܦܝ ܡܘܫܐ ܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܢܓܠܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܆ ܕܒܗ ܗܘ ܐܝܬ ܐܢܬ ܆ XܝXXXX X X ܘܐܝܟܐ ܗܝ ⁴²ܠܐܘܬܐ ܦ̇ܫܩ ܡܘܫܐ ܘܟܢ ܥ̇ܒܪ
SevAnt:CathHom ܇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܪܐ ܩܫܝܐ ܇ ܘܗܕܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܦܘܪܩܢܐ ܦ̇ܩܕ . ܐܪܐ ܐܢܬ ܕܬܥܪܘܩ ܒܝܕ ܥ̣ܝܠܬܐ̈ ܥ̣ܒܕܢܐܝܬ ܡܢ ܨܘܡܐ ܡܬ̣ܚܪܐ
JnDalya:Epist ܒܟ ܡܚܙܝܬ ܢܘܗܪܐ ܕܗ̇ܘ ܚ̇ܙܐ ܟܠ ܆ ܘܬܚ̣ܙܐ ܒܗ X ¹ܗܠܝܢ X ܐܢܬ ܟܣܝܘܬܐ X ¹ܒܛܘܟ̇ܣ ܣܕܪܝܗܘܢ̈ . ܐܡܬܝ ܟܝ X ܬܚ̣ܙܐ
JnRufus:Pleroph ܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܡܕܝܢ ܟܕ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܣܩܠܘܢܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܩܕܝܫܐ ܙܐܢܘܢ ܡܕܒܪܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡ̇ܐܬ
P:ApocBar [AB] ܫܒܩܬ ܠܢ ܆ ܛܒ ܗܘܐ ܠܢ ܕܢܡܘܬ ܟܠܢ ܩܕܡܝ . ܘܗܝ ܕܝܢ ܬܪܚܩ ܡܢܢ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܕܢܦܩ ܥܠܝܗܘܢ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܢܫܬܒܘܢ ܘܗܫܐ ܐܢ ܗܘ ܕܐܦ
P:Matt [AB] ܆ ܢܐܙܠ ܢܓܒܐ ܐܢܘܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܠܡܐ ܟܕ ܡܓܒܝܢ ܐܢܬ . ܓܒܪܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܥܒܕ ܗܕܐ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܨܒܐ
Cyr:ComLuke ܠܗ ܕܢܬܬܚܕ ܒܒܝܫܬܐ ܂ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܬܘܢ ܐܢܬ ܕܡܢ ܗܪܟܐ̣ ܂ ܟ̇ܠܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܕܘܟ ܡܢ ܝ ܟܠܦܪܘܣ̣ ܂ ܘܠܐ ܫ̇ܒܩ
SevAnt:LuqGramm ܡܢ ܡܟܣ̣ܢܘܬX ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܓܝܪ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܬ̇ܚ ܡܠܬX ܇ ܘܣ̇ܒܪ ܝ ܐܢܬ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܥ̇ܪܩ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܫ̣ܘܝܝ̈ ܒܓܢܣܟ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܇ ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܠܟ : ܘܠܘܬ ܣܛܐܕܝܘܢ ܐܘ ܟܝܬ ܒܝܬ ܕܘܪܫܐ ܕܚܝܘܬ̈ ܫܢܐ ܪܗ̇ܛ
SergStyl:epLuqJew . . 6ܝܗܘܕܝܐ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ ܘܣܗܕ ܫܪܪܐ ܥܠܝܗܝܢ ܐܢܬ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܘܐܬܚܙܝ ܫܪܪܐ ܐܘ ܥܕܟܝܠ ܡܬܚܪܐ
SergStyl:epLuqJew . . 19ܣܪܓܝܣ ܫܪܪܐ ܓܝܪ ܕܐܚܝܕ ܐܢܐ ܆ ܗܘ ܩܐܡ Xܢ ܠܢܦܫܗ . ܠܐ ܐܢܬ . ܕܕܠܡܐ ܬܦܣܕ ²ܗܝܡܢܘܬܟ . ܘܬܦܠ ܒܥܕܠܝܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܚܝܕ
Eph:madLuqHeres ܕܠܐ ܚܣ̇ܡ ܐܠܗܝ ܪܚܡܢܐ ܕܫܡܗܬ ܐܠܗܐ̈ ܡܪܐ ܐܢܬ ܒܣܝܡܐ XX ܐܢܬ ܕܡܣܬܓܕܝܢ ܕܒܗܘܢ ܢܨܘܕ ܒܝܫܐ ܣܓܕܬܐ ܕܣܓܘܕܐ̈ 10ܐܢܬ
SevAnt:LuqGramm ܓܠܝܐܝܬ ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܟ ܗܕܐ ܡܢܢ ܕܡܩܕܡܐ ܘܣܝ̣ܡܐ ܇ ܡܛܠ̇ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܠܘܬܗ ܆ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܆ ܐܢܗ̣ܘ ܕܡܬܬܥܝܪ ܐܢܬ̣ ܡܫܬܘܕܥ
P:Sam [AB] ܡܪܢ ܡܠܟܐ : ܗܟܢܐ ܥܒܕܝܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܕܚܪܒܐ . ܘܐܡܪܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ
P:Ps [AB] ܠܥܒܕܝܟ̈ . ܣܒܥܝܢ ܒܨܦܪܐ ܛܝܒܘܬܟ : ܢܫܒܚ ܘܢܚܕܐ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܕܢܥܘܠ ܠܠܒܐ ܕܚܟܡܬܐ . ܐܬܦܢ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ : ܠܐ ܡܒܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܫܘܚܠܦܐ ܂ ܘܝܬܝܪ ܠܐ ܦܣ̇ܥ ܐܢܬ ܇ ܐܦ ܠܐ ܡܝ̇ܬܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܣ̣ܬܥܪܬ̇ ܟܢܝܫܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܇ ܘܥܕܡܐ ܠܗܕܐ ܡܩ̇ܒܠ