simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܒܪܝ : ܘܐܢ ܟܠܐ ܐܢܬ ܗܝ ܕܫܛܝܐ : ܦܫܝܩ ܠܟ ܕܬܩܪܐ ܚܒܝܒܝ : ܐܢܬ ܫܥܬܗ ܩܪܐ ܐܢܬ ܐܚܝ : ܘܐܢ ܟܠܐ ܐܢܬ ܗܝ ܕܣܟܠܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ : ܕܥ ܕܥܦܪܐ ܐܝܬܝ ܒܕܡ̣ܘܬ ܐܕܡ ܕܡܢ ܥܦܪܐ ܐܬܢܣ̣ܒ ܆ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܡ̣̇ܪ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܠܨ ܐ ܥܠ ܥܘܩܒܐ . ܡܐ ܕܒܪ ܐܕܡ ܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ ܕܥܡ̣ܕܬ ܒܫܡܗ : ܐܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܒ . . . ܕܐ ܕܒܗܘܢ X ܐܢܬ ܝܝXX ܐܢܬ ܆ ܘܡܟܣܐ |ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܥܒ̇ܕ . ¹⁴ܒܨܝ ܗܟܝܠ ܢܦܫܟ
Chrys:ComJohn1 ܥܠ ܦܟܟ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܬܣܝܒ̣ܕ̇ ܐܠܐ ܐܩ ܬܬܠ ܢܦܫܟ ܕܡܕܡ ܕܩܫ̣ܐ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܐܦ ܡܢܗ ܕܣܘܥܪܢܐ . ² ܦܩ̣ܕ ܐܠܗܐ ܕܡܐ ܕܒ̇ܠܥ
SevAnt:CathHom ܠܡ̇ܥܠܘ ܠ̇ܥܒܘܕܘܬ ܒܢܝܐ̈ ܆ ܒܕܡ̣ܘܬ ܡܢܝܢܝܐ̈ ܕܘܝܐ̈ ܆ ܐܢܬ : ܕܛܡܐܬܐ ܘܕܥܡ ܚ̣ܛܝܬܐ ܠ̣ܝܫܐ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܡܢ̇ܣܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܟ ܘܒܣܦܝܩܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ X ܐܢܬ ܕܡܠܬܢ . ܡܪܗܛܐܝܬ ܠܘܬ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܩܪܒܢܢ ܒܫܪܒܢ·
DidascApost ⁶ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܢܬܬܐ̣ ⁶⁵ܠܐ ܬܨܛܒܬܝܢ ܐܝXܟ X0ܕܬܫܦܪܝܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ : ܕܐܫܬܟܚܬ ܡܗܝܡܢܬܐ : ܘܨܒܝܐ ܕܬܫܦܪ X ⁶ܠܐܠܗܐ̣
BarṢal:ComGosp ܃ ܨܘܡܐ ܗܪܟܐ ܠܘ ܠܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ ܂ ܐܠܐ ܕܢܨܘܡ ܐܢܫ ܐܢܬ ܂ ܘܗܕܐ ܡܨܕܝܢܘܬܐ ܡܚܝܒܐ ܠܗܘܢ ܣܓܝ ܀ ܀ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܐ ܕܨ̇ܐܡ
P:Rom [AB] ܥܠ ܢܡܘܣܐ : ܘܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܐܠܗܐ ܂ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܨܒܝܢܗ : ܐܢܬ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܡܬܩܪܐ ܐܢܬ : ܘܡܬܬܢܝܚ
P:1Macc [AB] ܠܢ . ܘܩܪܘ ܒܩܪܢܬܐ̈ . ܘܓܥܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠܗܘܢ : ܐܢ ܗܘ ܕܐܢܬ ܠܐ ܡܥܕܪ
JnDalya:Epist ܒܪܒܘܬ ܚܠܝܘܬܟ . ܘܡܪܝ̣ܚ ⁴⁰ ܪܝ̣ܚܟ ܩܕܝ̣ܫܐܐܝܟ ܝ̣ܠܘܕܐ ܐܢܬ ܙܘܥܝ̈ ܢܦܫܗ ܒܙܘܥܗ̇ X⁹ ܕܪܚܡܬܟ . ܘܠܪܓܬ̇ ܦܓܪܗ ܡܫ̇ܚܠܦ
SermHolyWeek ܕܡܣܟܢܐ̈ ܝ̇ܨܦ ܗܘܝܬ ܠܐ ܡܬܘܡ ܐܬܚܙܝܬ ܡܢܟ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܐܢܬ XX --¹ܡܬܟܫܠܝX ܗܢܐ XX --ܕܫܘܐ XXX ܡܢ ܐܡܬܝ ܘܠܟܐ ܝܘܕܐ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܡܠܠ ܒܝ ܦܪܘܫܐܻܝܬ ܕܠܟ ܐܡܠܠ ܐܘ ܕܡܫܬܡܫ ܡܢ ܠܓܝܘܢܐ̈ ܐܢܬ ܕܦܪܝܩܝܢ ܠܟ 5 ܐܝܬܝܐ ܕܝܕܥ ܗܘ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬܘܗܝ
ChronMin ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܫ̣̇ܐܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܕܐܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܬ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܕܒܗܢܐ ܢܝܫܐ ܙܟ̇ܐ
P:Dan [AB] ܘܡܪܡܪܡ ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܒܗܝܟܠܐ ܕܩܘܕܫܟ . ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܘܡܪܡܪܡ ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܡܒܪܟ ܫܡܐ ܕܬܫܒܘܚܬܟ ܩܕܝܫܐ . ܡܫܒܚ
Eph:madChurch ܕܬܫ̇ܐܠ ܐܦ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܬ̇ܫܐܠ ²⁰ܘܐܢ ܡܢ ܫܘܐܠܐ ܓܠܝܙ ܐܢܬ ܕܐܬܕܪܫ ܒܡܨܥܬܐ ܒܗܝܢ ܗܘ ܬܠ̣ܐ ܣ̇ܟܐ ܕܡܠܐ̈ X 1ܐܢ ܫܠܝܛ
SergStyl:epLuqJew ܡܚܘܐ ܕܠܐ ܣ̣ܓܪ . . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܛܥ̣ܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܣ̣ܓܕ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܚܘܐ ܕܣܓܪ . . . 20ܣܪܓܝܣ ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ
P:PsSol [AB] . ܟܕ ܬܬܠ ܡܛܪܐ ܒܕܒܪܐ ܠܡܘܥܝܬܐ ܕܥܣܒܐ . ܠܡܛܝܒܘ ܐܢܬ ܐܩܪܐ ܐܠܗܐ ܘܐܢܬ ܬܬܠ . ܠܦܪܚܬܐ ܓܝܪ ܘܠܢܘܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܪܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܫܬܒܚ ܐܟܘܬܗ̣ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܙ̇ܕܩ ܕܬܣܝܡܝܘܗܝ ܠܟ ܐܝܟ ܪܫ ܛܘܦܣܐ ܘܒܗ ܬܬܕܡܐ ܕܐܦ
JnDalya:Epist ܘܪܝܫܟ ܡܟ̇ܣܝ ܆ ܥܝܪܐ ܡܫ̣ܬܟܚ X⁸ܐܢܬ . ܘܣܟ X⁹ܒܐܡܝܢܘ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗ ⁷ܝ ܠܢܝ̇ܚ ܦܓܪܟ ⁷ܝ . ܘܠܐ ܡܫ̣ܟܚܐܢܬ . ܘܟܕ ܢ̇ܦܝܠ