simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym . ܡܚ ܝܕ ܟܕ ܒܙܒܢ ܠܐܬܪܐ ܕ ܓܕܪܝܐ̈ ܐܬ̣ܝܬ ܐܝܟ . ܡܛ ܝX ܟܕ ܐܢܬ ܗܝܡܢܘܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܟܢܥܢܝܬܐ . X ܡܙ ܓ ܥܠ ܕܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܘܕ̇ܥ
SevAnt:madHym ܥܠ ܟܢܦܐ̈ . ܥܐ ܐ ܒܨܠܝܒܐ ܡ̣ܥܒܕ ܚܝܐ̈ ܕܝܠܟ ܡܫܝܚܐ . ܥܒ ܒ ܐܢܬ ܕ ܡ̣ܢܘ ܕܐܝܟ ܕܫ̇ܘܐ ܢܫܒܚ ܡܫܝܚܐ . ܥ ܗ ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܗ̇ܠܟ
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܫ̇ܡܝܢܐ . ܩܣܙ ܓX ܣܗܕܐ̈ ܘܦܠ̣ܚܐ̈ ܝܝܠܬܢܐ̈ ܐܢܬ . ܩܣܗ ܐ ܥܘܗܕܢܐ ܒܪܝܟܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܣܝ̣ܡܬܐXX . ܩܣܘ ܒ ܟܕ
SevAnt:madHym ܡ̇ܢ ܡܪܝ ܒܝܕ ܐܘܐܢܓܐܠܝܘܢ ܠܐܝܢܐ . ܩܥܐ ܢ ܕܐܘܝܕXX ܐܢܬ . ܩܣܛ ܗ ܟܠܟܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܟܝ̣ܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܨܠ̣ܝܢ . ܩܥ ܘ
SevAnt:madHym ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܠܘܬ ܫܠܝܚܐ̈ . ܩܥܘ ܝܒ ܐܘ- ܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܢܬ . ܩܥܕ ܝ ܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܝܠܟ ܠܡܠܝܟ̈ ܠܐ· ܩܥܗ ܝܐ ܡܪܝܐ
SevAnt:madHym ܒܝܕX . ܪܦܚ ܝX ܥܘܡܩܐ ܕܒܟܬܐ ܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܪܦܛ ܝܘ ܡܢ ܙܪܥܐ ܐܢܬ ܐܢܐ ܕܥ̣ܒܪܘ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝ̈ . ܪܦܙ ܝܕ ܟܕ ܫ̇ܡܥ ܐܢܐ ܠܟ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:madHym ܐܡ̣ܪܬ ܡܪܐ ܟܠ ܕܪܚܡܐ̈ ܨܒ̇ܐX . ܪܨܘ ܓX ܕܠܐ ܢܛ̣ܥܐ ܠܡܥܒܕ ܐܢܬ . ܪܨܕ ܐ ܘܒ ܠܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠ̇ܡܘܕܝܘ ܠܟ ܘܝܡܢܘܬܐ XX . ܪܨܗ ܒ
SevAnt:madHym ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܕܐܘܝܕ ܠܡܘܪܘܢ ܗ̇ܘ . X ܫܡܘ ܕ ܕܠܐ ܐܢܬ ܒ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܢܒܝܐ ܪܒܐX ܕܘܝܕXX . ¹ ܫܡܗ ܓX
SevAnt:madHym ܕܕܠܐ ܥܡ̣ܠܐ ܬܫܟܚ ܡܥܢܝܬܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܆ ܕ̇ ܬܩܪܐ ܐܢܬ ܡܣܝ̣ܟܢ̈ . ³ܙܕܩ ܘܟܝܠ ܠ̣ܡܕܥ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܨ̇ ܒܐ
SevAnt:madHym ܆ ܕ̇ ܬܩܪܐ ܒܩܐܦܐܠܐܐ̈ ܇ ܗܠܝܝܢ ܕܪܫ̣ܝܡܝܝܢ ܡܢ ܠܥܠ . ܐܢܬ ܕܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܕܕܠܐ ܥܡ̣ܠܐ ܬܫܟܚ ܡܥܢܝܬܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܒ̇ܥܐ
SevAnt:madHym ܗ̇ܝ ܕܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܟܕ ܬܣܒ ܪܘܫܡܝܐ ܐܘܝܝܬ ܡ̇ܢܝܢܐ ܇ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟ ܕܣ̣ܝܡܝܢ ܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܘܝܢ . ܘܕܠܝ̣ܐܝܬ ܡܫܟܚ
SevAnt:madHym ܟܕ ܬܣܒ ܪܘܫܡܝܐ ܐܘܝܝܬ ܡ̇ܢܝܢܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܣ̣ܝܡ ܒܐܬܘܬܐ̈ ܐܢܬ ܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܘܝܢ . ܘܕܠܝ̣ܐܝܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܨ̇ ܒܐ
SevAnt:madHym ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ . ܡܛܠ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܕܝܘܬܐ ܆ ܐܢܬ ܝܝ̣ܝ̈ X - X ܝ . - ܝܝܝܝX X . ܕܟܬܒܐ ܇ ܘܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܡܫܟܚ
SevAnt:madHym ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܘX ܬܐܙܠ ܆ ܒܕܡܘܬ ܓܝܓܐ ܐܝ̇ܕ ܐ ܕܠܬܚܬ ܒܚܐXܝܐ ܐܢܬ ܓ̣̇ܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܡܛܠ ܚܛܝ̣ܬܐ ܘܐܬܐܡܪ ܠܐܕܡ : ܗ̇ܝ ܕܥܦܪܐX
SevAnt:madHym ܡܪܝ ܐܡ̣ܪܬ ܐܠܘܐ ܠܐ ܕ ܓܠܐ . ܕܒܗ ܟܕ ܡܫܪܪ ܐܢܬ ܠܟܠܢ ܦ̣̇ܨ ܐ ܐܢܬ ܠܡ ܓܢܣܐ ܆ ܠܐ ܢ̇ܦܩ ܒܝXܝܕ ܡ ܐܠܐ ܐܢ ܒܝܕ ܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐX .
SevAnt:madHym ܠܟܠܢ ܦ̣̇ܨ ܐ . ܐܝܟ̇ ܛܒܐ ܐܦ ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܀ ܠܐ - ܘ - ܙ - ܝܝ̣ X ܐܢܬ ܘܨܠܘܬܐX . ܐܢܬ ܡܪܝ ܐܡ̣ܪܬ ܐܠܘܐ ܠܐ ܕ ܓܠܐ . ܕܒܗ ܟܕ ܡܫܪܪ
SevAnt:madHym ܐܠXܐ ܕܡ̣̇ܢܗܪ ܐܢܬ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܐܬ̇ܐ ܠܥܠܡ̣ܐ ܘܐܬܪܚܡ̈ ܐܢܬ . ܕܟ̣̇ܐ ܠܟܠܢ ܦܪܘܩܢ . ܘXܚܫܘܟܐ ܡܬܝܕ ܥܝܐ ܪܕܘܦ ܡܢ ܠܘXܬ
SevAnt:madHym ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܐܬ̇ܐ ܠܥܠܡ̣ܐ ܘܐܬܪܚܡ̈ ܥܠܝܢ ܀ ܠܕ - ܛ - ܒ - ܚ ܐܢܬ . ܘXܚܫܘܟܐ ܡܬܝܕ ܥܝܐ ܪܕܘܦ ܡܢ ܠܘXܬ ܐܢܬ ܐܠXܐ ܕܡ̣̇ܢܗܪ
SevAnt:madHym ܡ̣̇ܨܝܬ ܘܘ ܚ̇ܝ̣ܝܐ Xܠܡܕܟܝܘܬܝ . ܘܥܡܗ̇³ ܕܡܝܠܬܗ ܐܢܬ ܝܝ · ܘ̇ܘX ܓ̇ܪܒܐ ܡܙܥ̣ܩ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ . ܡܪܝܐ ܐܢܗ̣ܘ ܕ̇ ܨܒܐ
SevAnt:madHym ܕܝܢ ܡܪܝ Xܚ̇ܘ̣ܝܬ ܕܐܦܢX ܝܫ̣Xܪ² ܠX ܘܗܘ̣ܝܬ ܒܪܢܫܐ ܆ ܐܢܬ ܇ ܘ̇ܝ ܕܢܬܡ̣ܝXܐ ܚ̇ܝ̣ ܠܡ̣ܫܒܩ ܚܛܗܐ̈ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ .