simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܡܪܝܐ . XXo-X ܝ - ·ܝܝܝ . XXoܝX X - ܝܝ̈ ܝܝ : ܝܝ ܝX Xܝ : ܝ̣ ܐܢܬ ܚܣ̇ܝܐܝܬ̣ ܡܛ̣ܒ ܘܢXܝ̣ܪ ܒܘܣ̇ܡܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕ ܠܐ ܥܒẌ ·
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܝܡܝܢܗ ܕܐܒܐ ܡܢܝܬ ܟܝ ܕܠܐ ܠܐ̇ܝܐ ܐܝܬܝܟ ܇ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܩ ܢ̇ܘܥܘܢ ܓܦܐ̈ ܐܝܟ ܢܫܪܐ̈ ܇ ܢܪܗ̣ܛܘܢ ܘܠܐ ܢ̣ܐܠܘܢ .
SevAnt:madHym ܟܕ ܬܣܒ ܪܘܫܡܝܐ ܐܘܝܝܬ ܡ̇ܢܝܢܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܣ̣ܝܡ ܒܐܬܘܬܐ̈ ܐܢܬ ܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܘܝܢ . ܘܕܠܝ̣ܐܝܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܨ̇ ܒܐ
SevAnt:madHym ܩܕܝܫ ܐܢܬX ܠܚ̣ܝXܝܐ ܕ ܚܝܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܟܠ ܡܢܢX . ܗܠܠܘܝܐ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܆ ܢܐܡܪ ܩܕܝܫX ܐܢܬ ²ܩܕܝܫX
SevAnt:madHym . ܐܠܐ ܣܥܘܪܘܬܟ ܡܪܝ ܡܝXܝܬ̇ ܟܝ ܬ̇ܛ̣ܪ ܠܪܘܚܐ ܕܝܠܝ· ܐܢܬ ܘܛܝ̣ܢܐ ܓܒ̣ܠܬܢܝX ܇ ܘܕ ܠܗ ܕܝܢ ܠܥܦܪܐ ܬܘܒ ܠܝ ܡ̇ܗ̣ܦܟ
SevAnt:madHym ܐܝ̣ܕܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢܝ ܠܡܐܒܕ . ܟܕ ܡ̣̇ܣܟܝܬ ܬܩܒܝ ܐܢܬ ܐܢܫܐ ܇ ܕܗܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠX ܠܥܘܡܩܐ ܬܚܬܝܐ ܕܐܒܕܢܐ ܇ ܡܘܫܝܛ
SevAnt:madHym ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܐܬ̇ܐ ܠܥܠܡ̣ܐ ܘܐܬܪܚܡ̈ ܥܠܝܢ ܀ ܠܕ - ܛ - ܒ - ܚ ܐܢܬ . ܘXܚܫܘܟܐ ܡܬܝܕ ܥܝܐ ܪܕܘܦ ܡܢ ܠܘXܬ ܐܢܬ ܐܠXܐ ܕܡ̣̇ܢܗܪ
SevAnt:madHym ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܇ ܠܘܠܝܝܢX ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ . ܕ ܬܘܘܢ ܐܢܬ ܐܢܐ ܆ ܡܢ ܠܘܚܡܐX ܕ ܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܟܐܢܐ . . ܐܡܬܝ ܕܐܡ̇ܪX
SevAnt:madHym ܫܡ̇ܗܢܟ X ܆ ܟܕ ܒܫܪܪܐ ܕܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܕ ܚܝܝXܝܢ ܐܘܕܝܢܢ . ܐܢܬ ܦܢ̣ܝܘX ܠܘܬܗ . . ܐܝܢ̇ ܡܪܝܐ̇ ܕ ܒܪܗ ܓܝܪ ܕܕܐܘܝܕ
SevAnt:madHym ܐܡ̣ܪܬ ܡܪܐ ܟܠ . ܕܕܚܡܐẌ ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܕܒܚ̣ܬܐ . ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܪܨܕ - ܒ - ܕ - ܝܝ ·Xܝ ܝXܝ̣ܚ : ܝ : ܝܝX
SevAnt:madHym ܠܘX ܒܠܚܘܕ̇X ܡܛܠ ܛܒܘܬܟ X ܇ Xܒܕܐܝܟ XܘܠܝܢX ܡܘܗܒܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܡ ܗ̣ܝ ܙܕܝܩܘܬܐ ܟܝܘ̇ ܕܒܪܢܫܐ ܆ ܦ̇ܪܥ
SevAnt:madHym ܥܠܝܟ ܫܩ̣ܠܬ ܆ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܡܝܪܐ ܐܣ̣ܩܬX ܥXܝX . ܥܝܠ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܟ̇ܢ̣ܫܬ ܕܚܘܕܪܐ ܕܥܠܡܐ ܟܝ ܘܐܚ̣ܕ ܬ . . ܘܠXܠܝܢ ܟܕ
SevAnt:madHym ܡܢ ܪܘܡܐ . . ܕܥܡ ܓܒܝܐ̈ ܘܟܐܢܐ̈ ܕܝܠܟ ܢܙܥ̣ܩܘܢ ܠܘܬܟ ܟܕ ܐܢܬ ܠܥ̣ܒܕܐ̈ ܕܝܠܟ ܡܫܝܚܐ ܒܝܘܡܐ ܕܡܐܬܝܬܟ X ܡܐ ܕ ܕ ܢ̇ܚ
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܫ̇ܡܝܢܐ . ܩܣܙ ܓX ܣܗܕܐ̈ ܘܦܠ̣ܚܐ̈ ܝܝܠܬܢܐ̈ ܐܢܬ . ܩܣܗ ܐ ܥܘܗܕܢܐ ܒܪܝܟܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܣܝ̣ܡܬܐXX . ܩܣܘ ܒ ܟܕ
SevAnt:madHym ܒܪܢܫܐ ܒܙܘܪܝܟ̈ X ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܡ̇ܕܟܐ ܣܦܘܬܟ̈ X ܟܕ ܡܬ . ܐܟܠ ܐܢܬ ܣܪܦܐ ܐܡܪܚ ܕܢܬ̇ܩܪܒ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ X²ܐܫܥܝܐ ܇ ܐܚ̣ܝܕ
SevAnt:madHym ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܠܘܬ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕ ܫܝܐ̈ X . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡ̇ܝܪ ܐܢܬ ܕ ܟܝ ܘܣܓ̇ܝ ܪܚܡ̣ܐ̈ ܀ ܩܥܗ - ܝܐ - ܕ - ܝܝ ܝ ܝܝ̇XX ܝ ܝ X ܡܪܝܐ
SevAnt:madHym ܠܘX ܢܫ̣ܒܩܟ . ܝܝܝܝ - . XXoܝX X - ܠܓܡ̣ܪ . ܗܠܝܝܢ ܕܡ̇ܙܟܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܝXܢܪ ܕ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠXܘ̣ܝ ܢܫܬ̣ܟܚ ܠܟ . ܘܐܢ ܫܒ̇ܩ
SevAnt:madHym ܡ̣̇ܨܝܬ ܘܘ ܚ̇ܝ̣ܝܐ Xܠܡܕܟܝܘܬܝ . ܘܥܡܗ̇³ ܕܡܝܠܬܗ ܐܢܬ ܝܝ · ܘ̇ܘX ܓ̇ܪܒܐ ܡܙܥ̣ܩ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ . ܡܪܝܐ ܐܢܗ̣ܘ ܕ̇ ܨܒܐ
SevAnt:madHym ܗܘ ܐܝܬܝܟ ܥ̇ܒܘܕܐ ܚܟܝXܝܐ ܘܡ̣̇ܚܕܬܢܐ ܕܟܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܠܟ ܀ ܢܛ - ܒ - ܒ - ܝ ܚ ܡܢܗܘܢ ܕܥܒ . . . ܕܐܝ ܕ ܣܫ̣ܪܬ ܝܕܥ̣ܢܢ ܇ ܕ
SevAnt:madHym ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܪܒܝܐ ܕܐܘܝܕ ܠܡܘܪܘܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܫܘܘܕܥܐ ܐܢܬ e - . ܝ . ܫܡܕ ܓ - ܙ - ܝ : X : ܝ ܪ̇ܝ : ܝ X : ܝܝ