simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܐܦ ¹ܠܛܠܝܐ̈ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܙܒ̣ܢ̇ܐX ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܥܒܪܢ̈ ܠܬܪܥܝܬܢ ܗ̇ܝ ܕܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܚ̇ܙܝܐ . ܡܫ̇ܢܐ
SevAnt:madHym ܡܪܝܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐX ܇ ܠܚ̇ܕܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܠܝܐẌ ܕ ܐܢܬ ܥXܝ̇X ܠܪܚ̇ܡܬܗ̇̈ ܘܠܫܒܒܬܗ̇Ẍ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܦ ܝܘܡܢܐ ܇
SevAnt:madHym ܆ ܘܐܒܗܐܝܬ ܬܘܒ ܡܪܬܐ ܐܢܬ . ܕܪܓ̣ܙܬ ܩܠܝܠ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܆ ܐܢܬ ܆ ܐܦ ܝܕܥ̇ܝܢܢ ܠܟ ܕܐܝܬܝܟ ܚ̇ܢܢܐ . ܕܐܝܟ ܕܝ̇ܢܐ ܡܬ̇ܠܚܡ
SevAnt:madHym . ܕܪܓ̣ܙܬ ܩܠܝܠ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܆ ܘܡ̣ܚܕܐ ܚ̇ܐܣ ܐܢܬ ܘܡܬܪܚܡ̈ ܐܢܬ ܚ̇ܢܢܐ . ܕܐܝܟ ܕܝ̇ܢܐ ܡܬ̇ܠܚܡ ܐܢܬ ܆ ܘܐܒܗܐܝܬ ܬܘܒ ܡܪܬܐ
SevAnt:madHym ܘܡܬܪܚܡ̈ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܚܢܢ ܚܛܝܐ̈ ܕܢܩ̣ܪܘܒ ܟܕ ܠܐ ܫ̇ܘܝܢܢ ܐܢܬ ܬܘܒ ܡܪܬܐ ܐܢܬ . ܕܪܓ̣ܙܬ ܩܠܝܠ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܆ ܘܡ̣ܚܕܐ ܚ̇ܐܣ
SevAnt:madHym ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬ̣ܘܕܝܬ ܘܐܡ̣ܪܬ ܠܢ ܒܝܕ ܕܐܘܝܪ̣ . ܐܢܬ ܢܫܟ̣ܚ ܕܡ̣̇ܨܐ ܡ̇ܫܘܙܒ ܠܢ ܘܦ̇ܪܩ ¹ܡܝܢ ܪܘܓܙܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ
SevAnt:madHym . ܠܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܪܒܬܐ ܕܠܐ ܡܬ̣ܬܟܝܠܐ ܐܢܬ ܓܘܣܐ . ܠܐ ܐܝܬ ܠܡܫ̣ܟܚܘ ܠܓܡ̣ܪ . ܒܐܝܕܝܟ̈ ܓܝܪ ܐܚ̣ܝܕ
SevAnt:madHym ܗܘX ܠܚܘܕܝܟ ܡܪܝܐ . ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܥܡ ܪܘܚܐ ܕ ܝܝX ܩܕܝܫܐ . ܐܢܬ . ܚܘܣ ܘܐܬܪܚܡ̈ ܥܠܝܝܢ· ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܠܚܘܕܝܟ ܩܕܝܫܐ .
SevAnt:madHym . ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܬ̈ ܝܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܘܣܗܕܘܬܐ̈ ܡܝܢ ܡܠܐ̈ ܐܢܬ ܬܕܥ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܝܘܢܝܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕ̇ܨܒܐ