simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܫܪܪܐ ܚܘ̣ܝܬ ܕ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܫܘܠܝܐ ܩܐ ܐ XܠXܘܐ ܚܛܗܐ̈ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܫ̇ܡܗ̣ܬ ܆ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡ̣ܣܬܒܪ ܗܘܐ ܠܘXܠܝܢ ܓ̇ܘܕܦܐ ܆
SevAnt:madHym ܡܪܝ ܕ ܐܝܬܝX ܥ̇ܒܘܕܐ ܕܟܝXܘ ܚܝܠܘܬܐ²̈ ܕ ܡܠܐܟܐ̈ ܇ ܟܝ ܐܢܬ . ܦ̇ܩܕ ܐܢܐ ܠܦܠ̣ܚܐ̈ ¹ܕ ܬܚܝܬ ܐ ܝܕ̈ ܝ . · ܚܕ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ
SevAnt:madHym ܕ ܐܝܬܝX ܚܟܡܬܗ ܕܐܒܐ ܆ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܕܒܪ ܗܘ̣ܝܬ ܠܗ̇ܝ ܐܢܬ ܠܥܠ ܡܢ ܡܚܫܒܬܐ : ܘܠܝܢ ܕܣ̇ܥܪX ܗܘܝܬ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ :
SevAnt:madHym ܕ ܐܝܬܝX ܥܝܪܐ ܕܡ̣ܟܬ ܘܐܢܫܐܝܬ . ܟܕ ܥܠ ܣܝ̇ܝܟܐ ܕ ܒ̣ܣܕܝܐ ܐܢܬ ܒܝXܒܝܢX ܠܬܚܘܡܐ̈ ܕܟܝܢܐ ܆ ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܒܣܦܝܢܬܐX
SevAnt:madHym ܠX ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܝ ܝ : ܝܢܢܝ ܝ̣ ܝܩ ܝ Xܝܝܝܝ . X . ܝXXܪ X - . ܝܝ . ܐܢܬ ܆ ܠܘܬ ܪܘܚܐ̈ ܘܝܡܐ Xܘܕ ܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܆ ܫܬܘܩ ܙ ܓܝܪ
SevAnt:madHym ܠܢܦܫܬܢ̈ ܀ X ܪ̇- ܚ̇ · ܡܒ - ܚX - ܗ - ܝ . : ܝ· Xܝ . ܝ ܝܝܝ- ܗ̇ܝX ܐܢܬ ܠܫܓܝܫܘܬܐX ܕܚܫܐ̈ ܕ ܐܝܬ ܒܢ ܆ ܟܕ ܫܝܢܐ ܕܡܢܟX ܡ̇ܫܟX
SevAnt:madHym ܫܡ̇ܗܢܟ X ܆ ܟܕ ܒܫܪܪܐ ܕܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܕ ܚܝܝXܝܢ ܐܘܕܝܢܢ . ܐܢܬ ܦܢ̣ܝܘX ܠܘܬܗ . . ܐܝܢ̇ ܡܪܝܐ̇ ܕ ܒܪܗ ܓܝܪ ܕܕܐܘܝܕ
SevAnt:madHym ܟܠ ܡܕ ܡ ܩܕܡ Xܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐX ܇ ܘܝܪ̣ܥ ܗܘܝܬ ܕܥܬܝܪ̣ ܗܘܐ ܐܢܬ ܀ ܡܙ - ܝܓ - ܚ - ܚ . ܝܝ ܚ ܝܝ ܝܝܝ . Xܥܠ ܕܐܝܬܝܟ X ܐܠܗܐ ܘܝܪ̣ܥ
SevAnt:madHym ܩܝ̣ܡܬܐ ܡ̇ܫܡܠܝܬܐ ܇ ܐܝ̇ܕܐ ܕܐܨܛܒ̣ܝܬ ܗܘܝܬ ܠܡ̇ܫܟܢܘ ܝ ܐܢܬ ܡܢ ܐܣܘܪܐ̈ ܕܡ̇ܘܬܐ . ܟܕ ܒܝܕ ܗ̇ܕ ܐ ܡ̇ܩܕܡ ܗܘ̣ܝܬ ܡ̇ܫܘܕܥ
SevAnt:madHym ܠܟܠܢ ܥܘܬܪܐ ܕ ܪܚ̣ܡܝܟ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܝX ܪܝ : ܪܝ ܝܪ ܝ ܡܚ - ܝܕ - ܐܢܬ ܡܝܝܬܢẌ ܒܝܕ ܬܝܒܘܬܐ ܘܬܘܬ ܢXܫܐ ܐܚܐ . ܟܕ ܡ̇ܫܟܢ
SevAnt:madHym ܗܘ ¹ܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ ܐ ܒXܝܘܟܟܐ ܘܥܬܝܕ ܬܘܒ ܠܡܐܬܐX ܒܫ̣ܘܒܚܐ ܀ ܐܢܬ ܗܘܘ ܘܡ̇ܫܒܚܝܢ . Xܟܕ ܐܡܪܝܢX ܐܘܫܥܢܐ ܒܡܪܘܡܐ̈ ܇ ܡ̇ܒܪܟ
SevAnt:madHym ܒ̇ܡܘܬܐ : ܐܠܐ ܩ̇ܝܡ̣ܬ ܘܐ̇ܬܝܬ ܒܫ̣ܘܒܚܐ . . ܡ̣̇ܒܪܟ ܗܘ ܐܢܬ . · ܡ̇ܙܥܝ̣ܩ ܗܘܐ ܒܬ̣ܗܪܐ ܘܡܫܘܕܥ : ܕܒܬܪ ܚܫ̣X ܠܐ ܡ̇ܩܘܐ
SevAnt:madHym ܗܘ ܐܝܬܝܟ ܥ̇ܒܘܕܐ ܚܟܝXܝܐ ܘܡ̣̇ܚܕܬܢܐ ܕܟܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܠܟ ܀ ܢܛ - ܒ - ܒ - ܝ ܚ ܡܢܗܘܢ ܕܥܒ . . . ܕܐܝ ܕ ܣܫ̣ܪܬ ܝܕܥ̣ܢܢ ܇ ܕ
SevAnt:madHym ܆ ܘܒܕ ܓܘX ܠܨܠܝܒܐ Xܕܚܠܦܘܗܝ ܣܝܒܪܬܝ ܟܕ ܚ̣ܫܬ ܒܒ̇ܣܪ ܐܢܬ ܢܗܝܪܐܝܬ ܆ ܕܠܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘ̇ܘ ܕܫ̇ܘܐX ܠܣܢܐܬܐ ܡ̇ܒ
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܝܕ̇ܥ ܠܒܘܬܐ̈ ܆ ²ܕ ܒܐܪܬܝܬ ܐ ܢܙܘ̣ܥ X ܥ̇ܒܕܐ ܠܢ ܇ ܡܢ ܐܢܬ ܗܕܐX ܐܝܬ ܒܗ : ܒܢܘܫܩܝܬܐ ܕܫ̣ܐܠܝ̇ܬ ܫ̇ܠܡܐ ܬܫܘܩX
SevAnt:madHym ܐܝ̣ܕܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢܝ ܠܡܐܒܕ . ܟܕ ܡ̣̇ܣܟܝܬ ܬܩܒܝ ܐܢܬ ܐܢܫܐ ܇ ܕܗܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠX ܠܥܘܡܩܐ ܬܚܬܝܐ ܕܐܒܕܢܐ ܇ ܡܘܫܝܛ
SevAnt:madHym ܠܢ ܡܢ ܩܚܐ̈ ܘܢܫܒܐ̈ ܕܦܝ̣ܣܩ ܣܒܪܐ ܇ ܐܝܟ ܚ̇ܢܢܐ ܐܦ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܆ ܥܝܝܪܘܬܐX ܘܠܐ ܡܛܒܥܘܬܐX ܕ ܗ̣ܘܢܐ ܫ̇ܟܢ ܠܢ ܇ ܟܕ ܡ̇ܦܨ ܐ
SevAnt:madHym ܒܡܠܟܘܬܟ . ܘܐܝܟ ܐܢܫ ܩܛܝܪܢܐ ܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕ ܐܢܬ ܟܕ ܐܢܥ̣ܩ ܗܘܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗX ܕ . ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܪܝ ܡܐ ܕ ܐ̇ܬ ܐ
SevAnt:madHym ܕܝܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܕܥܒ . . . ܕܐ ܡ̇ܙܥ̣ܩ ܗܘܝܬ ܇ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܕܐܠܗܐ ܆ ܚ̇ܘ̣ܬ̇ ܘܫܐ ܡܢ ܨܠܝܒܐ ܕ ܢܘ̇XܝXܝܢ ܒ .
SevAnt:madHym ܥܠܝܟ ܫܩ̣ܠܬ ܆ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܡܝܪܐ ܐܣ̣ܩܬX ܥXܝX . ܥܝܠ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܟ̇ܢ̣ܫܬ ܕܚܘܕܪܐ ܕܥܠܡܐ ܟܝ ܘܐܚ̣ܕ ܬ . . ܘܠXܠܝܢ ܟܕ