simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܒܗܘܢ . ܘܣܘܣܝܐ ܘܟܘܕܢܝܐ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܠ ܟܠܗ ܛܡܐܝܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܝܬܝܪܐ ܛܡܐܘܬܗ ܕܚܙܝܪܐ ܇ ܥܠ ܕܓܡܠܐ ܘܕܚܡܪܐ ܕܡܬܚܫܚ X
SergStyl:epLuqJew . ܘܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܐܝܐ ܒܝ ܕܐܫܬܘܩ ܆ ܡܛܠ ܕܡܡܟܟܝܢ̈ ܚܢܢ ܇ ܐܢܬ ܐܝܕܐ ܒܟܠ ܡܕܡ . ܘܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܠܚܡܢ̈ ܠܟ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ
SergStyl:epLuqJew . ܐܠܐ ܣܢܐܐ ܘܩ̇ܛܘܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ . ܘܐܢ ܟܕ ܚܝܝܢ̈ ܒܥܠܕܒܒܐ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܣܠܐܐܢܬ ܆ ܚܘ̣ܝܬ ܢܦܫܟ ܕܠܘ ܪܚܡܐ ܕܢܒܝܐ̈
SergStyl:epLuqJew . . 19ܣܪܓܝܣ ܫܪܪܐ ܓܝܪ ܕܐܚܝܕ ܐܢܐ ܆ ܗܘ ܩܐܡ Xܢ ܠܢܦܫܗ . ܠܐ ܐܢܬ . ܕܕܠܡܐ ܬܦܣܕ ²ܗܝܡܢܘܬܟ . ܘܬܦܠ ܒܥܕܠܝܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܚܝܕ
SergStyl:epLuqJew : ܠܒܪ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܬ̣ ܬܦܫܩ ܢܗܝܪܐܝܬ . . 1 . XXܣܪܓܝܣ ܐܢܬ ܒܬܪ ܝܕܥܬܐ ³ܪܗ̇ܛ ܐܢܐ ܆ ܘܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܢ ܐܚܪܢ ܡܕܡ ܝܕ̇ܥ
SergStyl:epLuqJew ܐ܏ܝܕܝܟ ܆ ܒܨܠܘܬܐ : ܐܦ ܟܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܐܢܬ 2ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܣ̇ܢܝܬ ܠܗ ܠܨܠܝܒܐ̣ : ܐܢ ܗܘ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ : ܘܦܫܛ
SergStyl:epLuqJew . . 9ܡܟܝܠ ܫܦܝܪ ܣܡܘ ܥܠܝܟ ܚܙܩܝܐܝܠ ܘܢܒܝܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܇ ܐܢܬ ܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܘܐܢܫܐ̈ ܡܬܟܚܕ
SergStyl:epLuqJew . ܗܢܝ ܠܝ ܕܝܢ ܐܫܡܥ . . 2ܣܪܓܝܣ ܦܪܫ ܠܝ ܛܡܐܘܬܗ ܕܚܙܝܪܐ ܐܢܬ X ܐܟܚܕܐXܢ ܢܣܘܦܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܐ
SergStyl:epLuqJew . ܐܘܪܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗX ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܘܩܕܬ : ܘܕܘܝܕ ܬܘܒ : ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܒܢܝܟ̈ ܘܒܢܬܟ̈ ܕܒܚ̣ܬ ܠܫܐܕܐ̈ : ܘܗܕܐ ܠܐ ܥ̇ܒܕ
SergStyl:epLuqJew ܘܡܬܛܦܝܣ ܐܢܬ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܘܠܐ ²ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܟܝܠ ܣܦܩܢ ܐܢܬ ܕܡܠܐ̈ ܡܬܗܢܐ ܗܘ̣ܝܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܠܐ ܡܬܬܘܐ
SergStyl:epLuqJew ܕܬܐܡܪ ܥܠ ܚܙܝܪܐ ܇ ܕܛܡܐ ܡܛܠ ܡܟܘܠܬܗ . ܐܘ ܛܡܐ ܠܟܠ ܐܢܬ ܐܦܢ ܠܐ ܛܡܐܐ ܬܪܣܝܬܗܘܢ . . 10ܣܪܓܝܣ ܗܟܢܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚ
SergStyl:epLuqJew . ܒܟܘܬܐ ܕܒܝܬܟ . ܒܢܝܪܐXX ܘܒܩܝܩܢܐ ܕܦܕܢܟ . ܦܪܚܬܐ : ܐܢܬ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܠܒ̇ܫ ܐܢܬ ܟܘܬܝܢܟ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ
SergStyl:epLuqJew ܠܗ . ܝܘܠܦܢܗܓܝܪ ܕܒܪ ܡܪܝܡ ܆ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ . ܚܘܟܡܐ ܐܢܬ ܝܬܝܪܢ̈ ܐܢܝܢ . ܠܟ ܘܟܠ ܕܬܒ̇ܥ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܒܣܪܘܒܘܬܐ ܫ̇ܪܐ
SergStyl:epLuqJew ܕܬܚܙܐ : Xܢ ܕܒܚܕܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܘܕܝܢ ܢܒܝܐ̈ ܆ ܐܢܬ ܡܢܗܘܢ ܝܠܦ̣ܢܢ . ܘܐܢ ܫܪܝܪܐ ܚܫܝܒܝܢ ܠܟ ܩܒܠ ܐܢܘܢ . ܘܒܥܐ
SergStyl:epLuqJew ܡܚܘܐ ܕܣܓܪ . . . 20ܣܪܓܝܣ ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܚܘܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܓܪܡܐ̣̈ ܠܐ ܣ̣ܓܕ ܠܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܥܒܕܬ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܕܒܐܫܡܥܝܠ ܘܒܒܢܝ̈ ܩܢܛܘܪܐ : ܐܘ ܒܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܐ . ܐܢܬ ܠܐܒܪܗܡ . ܕܒܙܪܥܟ ܢܬܒܪܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܠܡܐ ܟܝ ܣ̇ܒܪ
SergStyl:epLuqJew ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܝܐ ²ܚܝܐ . ܥܢܐ Xܝܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܝ . ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܕܐܬܩܪܝ ܟܐܦܐ̣ ܘܐܡܕ̇
SergStyl:epLuqJew ܒܫܡܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܟܕ ܝܠܕܐ ܐܢܬ ܕܥܘ̣ܠܐ ܘܙܪܥܐ ܙܢܝܐ ܘܕܓܠܐ ܐܢܬ . ܘܐܒܘܟܝXܢ ܠܡ ܐܡܘܪܝܐ̣ ܘܐܡܟܝ ܚܬܝܬܐ . ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
SergStyl:epLuqJew . ܐܣܬܟܠ ܐܦܢ ܗܫܐ ܇ X ܕܕܡܐ ܕܪܒܘ ܐܡܪܐ̈ ܆ ܠܐ ܟ̇ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ܚܪܒܗ ܕܡܠܐܟܐ ܇ . 11ܐܦܢ ܐܢܬ ܫܝܥ ܠܒܟ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠ
SergStyl:epLuqJew ܪܥܝܢܗ ܕܣܐܡ ܢܡܘܣܐ . . 13ܝܗܘܕܝܐ ܐܝܟ̇ܢܐ ܠܐ ܝܪܥ ܐܢܐ ܐܢܬ . ܘܠܘܩܒܠ ܢܡܘܣܐ ܕܛܡܐ ܐܢܘܢ . ܘܠܘܩܒܠ ܢܦܫܟ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥ