simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܕܚܕ ܗܘ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ . . 2ܝܗܘܕܝܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܕܚܕ ܗܘ ܒܪܘܝܐ ܐܢܬ ܠܒܪ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܬ̣ ܬܦܫܩ ܢܗܝܪܐܝܬ . . 1 . XXܣܪܓܝܣ ܡܘܕܐ
SergStyl:epLuqJew ܇ ܠܗܕܐ ܕܣܗ̣ܕܬ ܕܫܪܝܪܐ . ܐܢ XXܚܕ ܗܘ ܒܪܘܝܐ : ܘܟܠ ܕܥܒ̣ܕ ܐܢܬ ܐܝܢ ܫܪܝܪܐ . . 7ܣܪܓܝܣ ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܫ̇ܠܡܐ ܗ̇ܝ ܕܐܚܝܕ
SergStyl:epLuqJew ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܠܦ ܢܡܘܣܐ ܇ ܘܐܝܟ ܓܒܪܐ ܥܒܪܝܐ ܕܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܟܝ ܣܗ̣ܕ ܥܠ ܟܠܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܐܡ̣ܪ ܕܛܡ̣ܐ ܘ̇ܦܪܫ .
SergStyl:epLuqJew ܠܝ ܠܛܠܝܐ ܫܒܪܐ ܇ ܒܨܝܪ ܝܕܥܬܐ . ܕܟܕ ܢܚܘܝܘܗܝ ܐܢܫ ܕܗܒܐ ܐܢܬ ܐܟ ܚܕܐ Xܝܢܣܘܦܘܢ ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ . . 2ܣܪܓܝܣ ܣܓܝ ܡܬܕܡܐ
SergStyl:epLuqJew ܒܩܪܝܢܐ ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܛܥܡܢܐ ܕܦܪܫ ܚܝܠܗ ܕܟܬܒܐ . ܡܟܝܠ ܐܠܨܐ ܐܢܬ ܕܡܥܝܕܐ ܒܗܝܢ ܫܒܪܘܬܗ . ܐܝܟ ܫܒܪܐ ܓܝܪ Xܝܡܬܚܫܚ
SergStyl:epLuqJew ܕܝܠܢ ܇ ܘܥ̇ܒܕܐܢܬ ܠܗ ܕܝܠܟ . . 10ܣܪܓܝܣ . ܘܐܝܟܢܐ ܫ̇ܠܡܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ ܕܐܒܪܟܟ ܘܐܣܓܝܟ ܛܒ ܛܒ . ܠܡܢܐXX ܗܟܝܠ ܫ̇ܩܠ
SergStyl:epLuqJew : ¹ܐܬܬܘܣܦܬ ܠܢ ¹ܚܛܝܬܗ ܕܒܪ ܡܪܝܡ ܆ ܗܐ ܒܝܫܬܐ ܥܦܝܦܬܐ . ܐܢܬ ܠܡ ܥܡ ܐܒܗܝܢ̈ ܘܐܣܟܠܢ ܘܐܪܫܥܢ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
SergStyl:epLuqJew ܗܫܐ ܆ ܕܠܐ ܐܫܬ̣̇ܡܥܬ ܥܠ ܥܡܐ ܐܚܪܢܐ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܇ ܕܐܟܠ ܐܢܬ ܕܟܦܢܐ : ܕܩܕܡ ܗܝܟܠܐ ܩܝܡܝܢ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ̈ . . 9ܐܬܒܩܐ
SergStyl:epLuqJew ܕܬܐܡܪ : ܕܒܥܘ̣ܠܐ ܣܥ̣ܪܐܠܗܐ ܨܐܕܝܟܘܢ ܗܠܝܢ ܆ . ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ . ܘܠܢ ܡܚܣܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܚܙܝܪܐ ܠܡ . ³ X X XXX1ܡܫܟܚ
SergStyl:epLuqJew ܡܪܝܐ̣ ܘܛܒ ܬܪܝܨܝܢ ܕܝ̇ܢ̣ܝܟ ܘܬܘܒ . ܕܙܕܝܩ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܥܘ̣ܠܐ ܐܠܗܐ . . ܕܒܓܘܗ̇ ܆ XܝXX¹ ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ . ܕܙܕܝܩ
SergStyl:epLuqJew ܠܗܘܢ ܆ ܠܙܟܘܪܐ̈ ܘܠܩܨܘܡܐ̈ ܫܡܥܝܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܩܕܡ ²ܡܪܝܐXܢ XX . XXܐܠܗܟ ܇ X ܡܛܠ ܕܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܪܬ
SergStyl:epLuqJew ܕܝܢ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܝܗ̣ܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܟ . ³ܢܒܝܐ ܡܢ ܓܘܟ ܡܢ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܝܪܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܆ ܠܙܟܘܪܐ̈ ܘܠܩܨܘܡܐ̈ ܫܡܥܝܢ .
SergStyl:epLuqJew ܕܓ̣ܠܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܠܚܡܢ ܗܠܝܢ ܥܠ ܡܫܡܫܢܗ ܕܡܘܫܐ ܐܢܬ ܠܦܬܓܡܝ̈ ܕܡܡܠܠ ܒܫܡܝ ܆ ܐܢܐ ܐܬܒܥ ܡܢܗ . . 10ܡܢܐ ܟܝ ܨ̇ܒܐ
SergStyl:epLuqJew ܕܐܝܬܘܗܝ : ܕܡܐ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܕܡ̣ܠܝܢ̈ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܆ ܢܒܝܐ ܐܢܬ ܡܠ̣ܝܢ̈ ܕܡܐ . . 13ܐܪܐ ܟܝ : ܕܡܐ ܕܬܘܪܐ̈ ܘܕܥܪܒܐ̈ ܣܒܪ
SergStyl:epLuqJew ܠܗ ܠܕܡܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܩܛܘܠܐ : ܫܐܛ ܐܢܬ ܠܕܫܢܐ̈ ܐܢܬ : ܟܕXX ܨ̇ܒܐ ܠܡ ܕܢܫܬܦܪ ܠܗ ܠܩܛܘܠܐܐ . ܢܬ ܕܝܢ ܒܗܝ ܕܚ̇ܙܐ
SergStyl:epLuqJew ܠܕܫܢܐ̈ ܕܡܩܪܒܝܢ̈ ܠܟ : ܘܒܚܕܐ ܥܝܢܐ ܠܚܝܡܬܐ ܕܡܠܝܐ ܐܢܬ ܢܬ ܕܝܢ ܒܗܝ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܕܡܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܩܛܘܠܐ : ܫܐܛ
SergStyl:epLuqJew ܒܬܪܝܗܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܚܫܝܒ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܇ ܟܠ ܟܪܛܣܝܢܐ ⁴ܕܡܩܪܒ ܐܢܬ ܠܟ : ܘܒܚܕܐ ܥܝܢܐ ܠܚܝܡܬܐ ܕܡܠܝܐ ܪܘܓܙܐ ܘܛܢܢܐ ܚܐܪ