simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܒܗ̣ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܥܠܝܟܘܢ ܇ ܡܛܠ ܠܡ ܕܡܢ ܓܦܬܐ ܕܣܕܘܡ ܓܦܬܗܘܢ ܐܢܬ ܘܙܪܥܐ ܙܢܝܐ ܘܕܓܠܐ ܐܝܟ ܕܡܣܗܕ ܐܫܥܝܐ . ܘܐܦ ܡܘܫܐ ܕܚܬܝܪ
SergStyl:epLuqJew ܥܡܗܘܢ ܘܐܟܘܬܗܘܢ . XX X . . 1ܝܗܘܕܝܐ ܐܡܕ̇ ܟܬܝܒ . ܠܝܛ ܗܘ ܐܢܬ . ܐܢ ܗܘ ܕܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܒܓܙܘܪܬܗܘܢ ܆ ܘܐܦ
SergStyl:epLuqJew ܢܓܪܐ ܥܒ̣ܕܗ : ܘܐܢ ܒܥܐ ܐܢܬ ܡܘܩܕ ܐܢܬ ܠܗ ܒܢܘܪܐ : ܘܚܝܠܟ ܐܢܬ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܟܗܢܐ̈ ܇ ܠܝܛܬܐ XXܚܫܝܒܐ ܠܟ ܆ ܘܨܠܝܒܐ ܕܐܡܪ
SergStyl:epLuqJew ܡܘܩܕ ܐܢܬ ܠܗ ܒܢܘܪܐ : ܘܚܝܠܟ ܥ̇ܒܕ ܐܟܘܬܗ ܆ ܡܕܝܢ ܩܒܘܬܐ ܐܢܬ XXܚܫܝܒܐ ܠܟ ܆ ܘܨܠܝܒܐ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܢܓܪܐ ܥܒ̣ܕܗ : ܘܐܢ ܒܥܐ
SergStyl:epLuqJew ܠܗ ܒܢܘܪܐ : ܘܚܝܠܟ ܥ̇ܒܕ ܐܟܘܬܗ ܆ ܡܕܝܢ ܩܒܘܬܐ ܕܕܝܬܩܐ ܐܢܬ ܠܟ ܆ ܘܨܠܝܒܐ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܢܓܪܐ ܥܒ̣ܕܗ : ܘܐܢ ܒܥܐ ܐܢܬ ܡܘܩܕ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܒܢܝܟ̈ ܘܒܢܬܟ̈ ܕܒܚ̣ܬ ܠܫܐܕܐ̈ : ܘܗܕܐ ܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܘܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܒܠ̣ܬ : ܠܨܠܝܒܐ ܟܝ ܠܐ ܡܘܩܕ
SergStyl:epLuqJew . ܐܘܪܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗX ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܘܩܕܬ : ܘܕܘܝܕ ܬܘܒ : ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܒܢܝܟ̈ ܘܒܢܬܟ̈ ܕܒܚ̣ܬ ܠܫܐܕܐ̈ : ܘܗܕܐ ܠܐ ܥ̇ܒܕ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܗܐ ܫܘܐ ܐܢܬ ܠܢܒܘܙܪܕܢ ܗ̇ܘ ܕܐܘܩܕ ܠܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ . ܐܢܬ ܒܗX ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܘܩܕܬ : ܘܕܘܝܕ ܬܘܒ : ܘܨܠܝܒܐ ܠܐ ܡܘܩܕ
SergStyl:epLuqJew ܠܢܒܘܙܪܕܢ ܗ̇ܘ ܕܐܘܩܕ ܠܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ . ܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܘܩܕܬ : ܘܕܘܝܕ ܬܘܒ : ܘܨܠܝܒܐ ܠܐ ܡܘܩܕ ܐܢܬ ܆ ܗܐ ܫܘܐ
SergStyl:epLuqJew : ܐܘ ܐܢܬ ܐܘ ܐܚܪܢܐ ܆ ¹ܠܗܢܐ XX . XXX1ܨܠܝܒܐ ܕܐܟܪܙܘ̈ ܐܢܬ ܠܐ ܐܢܫ ܥ̇ܒܪ ܠܟ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܕܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܚܢܢ . Xܢ ܕܐܢ ܡܡܪܚ
SergStyl:epLuqJew ܐܘ ܐܚܪܢܐ ܆ ¹ܠܗܢܐ XX . XXX1ܨܠܝܒܐ ܕܐܟܪܙܘ̈ ܘܙܚܘ̈ ܐܢܬ ܠܟ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܕܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܚܢܢ . Xܢ ܕܐܢ ܡܡܪܚ ܐܢܬ : ܐܘ
SergStyl:epLuqJew ܫܝܥ ܠܒܟ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ . ܐܣܬܟܠ ܐܦܢ ܗܫܐ ܇ X ܕܕܡܐ ܕܪܒܘ ܐܢܬ ܐܬܦܨܝܘ̈ ܒܘܟܪܐ̈ ܕܐܝܣܪܝܠ ܇ ܡܢ ܚܪܒܗ ܕܡܠܐܟܐ ܇ . 11ܐܦܢ
SergStyl:epLuqJew . ܐܣܬܟܠ ܐܦܢ ܗܫܐ ܇ X ܕܕܡܐ ܕܪܒܘ ܐܡܪܐ̈ ܆ ܠܐ ܟ̇ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ܚܪܒܗ ܕܡܠܐܟܐ ܇ . 11ܐܦܢ ܐܢܬ ܫܝܥ ܠܒܟ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠ
SergStyl:epLuqJew . ܬܪܥܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܦܘܡܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ : ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܩܠܝܢ ܠܗ ܐܢܬ ܕܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܕܕܪܥܘܗܝ̈ ܕܥܠ ܙܩܝܦܐ . ܪܫ̣ܡ ܐܢ ܡܣܬܟܠ
SergStyl:epLuqJew : ܘܦܫܛ ܐܢܬ ܐ܏ܝܕܝܟ ܆ ܒܨܠܘܬܐ : ܐܦ ܟܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܆ ܐܢܬ ܐܬܒܪܝ . . 2ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܣ̇ܢܝܬ ܠܗ ܠܨܠܝܒܐ̣ : ܐܢ ܗܘ ܕܡܨܠܐ
SergStyl:epLuqJew ܐ܏ܝܕܝܟ ܆ ܒܨܠܘܬܐ : ܐܦ ܟܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܐܢܬ 2ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܣ̇ܢܝܬ ܠܗ ܠܨܠܝܒܐ̣ : ܐܢ ܗܘ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ : ܘܦܫܛ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܠܒ̇ܫ ܐܢܬ ܟܘܬܝܢܟ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ : ܘܦܫܛ ܐܢܬ ܐ܏ܝܕܝܟ ܆ ܒܨܠܘܬܐ : ܐܦ ܟܕܠܐ ܨ̇ܒܐ
SergStyl:epLuqJew . ܡܐ ܕܠܒ̇ܫ ܐܢܬ ܟܘܬܝܢܟ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ . ܒܟܘܬܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐ܏ܝܕܝܟ ܆ ܒܨܠܘܬܐ : ܐܦ ܟܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ
SergStyl:epLuqJew ܟܘܬܝܢܟ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ . ܒܟܘܬܐ ܕܒܝܬܟ . ܒܢܝܪܐXX ܐܢܬ : ܐܦ ܟܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܠܒ̇ܫ
SergStyl:epLuqJew . ܒܟܘܬܐ ܕܒܝܬܟ . ܒܢܝܪܐXX ܘܒܩܝܩܢܐ ܕܦܕܢܟ . ܦܪܚܬܐ : ܐܢܬ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܠܒ̇ܫ ܐܢܬ ܟܘܬܝܢܟ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ