simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew . ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ . ܗܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܪܐ ܐܢܬ ܕܕܘܝܕ ܢܒܝܐ ܇ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܬܪܝܢ . ܕܡܪܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܕܒܪܝ
SergStyl:epLuqJew : ܗܕܐ ܥܠ ܕܘܝܕ ܐܡܝܪܐ ܆ ܗܐ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܐܢܬ . ܠܐܠܗܐ ܗܟܝܠ ܗܝܡܢܢ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܪܬܝܬܐ . . 3ܘܐܢ ܐܡܪ
SergStyl:epLuqJew ܕܬܚܙܐ : Xܢ ܕܒܚܕܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܘܕܝܢ ܢܒܝܐ̈ ܆ ܐܢܬ ܡܢܗܘܢ ܝܠܦ̣ܢܢ . ܘܐܢ ܫܪܝܪܐ ܚܫܝܒܝܢ ܠܟ ܩܒܠ ܐܢܘܢ . ܘܒܥܐ
SergStyl:epLuqJew ܒܗ ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐܐܘ ܠܐ . ܐܠܐܐܝܬ ܠܗ . ܚܣܝܪܐ ܗܘ . ܐܢܬ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ . . 6ܐܡܪ ܠܝ ܝܗܘܕܝܐ . ܗܢܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܕܡܘܕܐ
SergStyl:epLuqJew ܐܢܬ ܐܘܕܐ ܘܠܐ ܬܥܩܒ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ̣ ܐܢܬ . ܐܢܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܐ̇ܘܕܝܬ ܥܡ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ ܘܡܘܕܐ̣ ܐܢܐ . ܘܐܦ
SergStyl:epLuqJew ܐܘܕܐ ܘܠܐ ܬܥܩܒ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ̣ ܕܠܐ ܐܢܬ ܚܕ ܐܠܗܐ ܐ̇ܘܕܝܬ ܥܡ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ ܘܡܘܕܐ̣ ܐܢܐ . ܘܐܦ ܐܢܬ
SergStyl:epLuqJew ܫܒܬܐ . . 3ܓܙܪ ܐܢܬ ܠܛܠܝܐ ܒܫܒܬܐ ܆ ܗܐ ܫܪܝ̣ܬ ܫܒܬܐ . ܘܐܠܐ ܐܢܬ ܡܢܗܘܢ ܫܒܬܐ ܠܐ ܢܛܪܘ . ܘܫܦܪܘ̈ ܠܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡܢܟ ܇ ܕܢ̇ܛܪ
SergStyl:epLuqJew ܠܛܠܝܐ ܒܫܒܬܐ ܆ ܗܐ ܫܪܝ̣ܬ ܫܒܬܐ . ܘܐܠܐ X ܓ̇ܙܪ ܐܢܬ ܒܫܒܬܐ ܐܢܬ . ܘܫܦܪܘ̈ ܠܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡܢܟ ܇ ܕܢ̇ܛܪ ܐܢܬ ܫܒܬܐ . . 3ܓܙܪ
SergStyl:epLuqJew ܒܫܒܬܐ . ܒܛܠ̣ܬ ܗ̇ܝ ܕܒܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܗܐ ܚܙܝ ܐܢܬ . 3ܓܙܪ ܐܢܬ ܠܛܠܝܐ ܒܫܒܬܐ ܆ ܗܐ ܫܪܝ̣ܬ ܫܒܬܐ . ܘܐܠܐ X ܓ̇ܙܪ
SergStyl:epLuqJew ܕܠܝܛ ܗܘ X ܟܠ ܕܠܐ ܡܩܝܡ ܙܪܥܐ ܒܐܝܣܪܝܠ . ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܆ ܐܢܬ . ܐܦ ܠܐ ܐܠܗܐ ܒ̇ܛܠ ܒܫܒܬܐ . . 4ܘܡܛܠ ܒܢܝܐ̣̈ . ¹ܘܕܐܡܪ
SergStyl:epLuqJew ܫܪܝܪܐ̣ ܩܒܠ ܠܢܒܝܝܟ̈ . ܘܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܬܣܠܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ . ܠܝܛܐ ܆ XܝXX²̈ ܡܬܚܬܡ ܆ ܘܣܗܕܘܬܐ ܡܨܛܪܪܐ . ܐܢ ܝܗܘܕܝܐ
SergStyl:epLuqJew . ܐܠܐ ܣܢܐܐ ܘܩ̇ܛܘܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ . ܘܐܢ ܟܕ ܚܝܝܢ̈ ܒܥܠܕܒܒܐ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܣܠܐܐܢܬ ܆ ܚܘ̣ܝܬ ܢܦܫܟ ܕܠܘ ܪܚܡܐ ܕܢܒܝܐ̈
SergStyl:epLuqJew ܡܠܝܗܘܢ̈ . . 8ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܒܚܝܝܗܘܢ̈ ܩܛܠܬ ܐܢܬ ܒܥܠܕܒܒܐ ܘܪܕܘܦܐ ܗܘ̣ܝܬ ܠܗܘܢ : ܗܫܐ ܕܡܝܬܘ̈ X ܡܩܒܠ
SergStyl:epLuqJew ܘܡܬܚܪܐ . ܘܟܕ ܢܒܝܘܬܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ : ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܙܒܢܐ̈ : ܐܢܬ ܘܪܓܡ̣ܬ ܐܢܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܝܘܡܢ ܠܘܩܒܠ ܢܒܝܘܬܗܘܢ̈ ܩܐܡ
SergStyl:epLuqJew ܘܠܐ ܒܗܬ ܐܢܬ . ܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܐܢܬ : ܓܠܝܢ ܘܝܕܝܥܝܢXܢ ܘܡܣܗܕܝܢ ܆ ܒܓܘܡܕܢܘܬܐ ܩܐܡ
SergStyl:epLuqJew . ܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܘܐܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܘܝܕܝܥܝܢXܢ ܘܡܣܗܕܝܢ ܆ ܒܓܘܡܕܢܘܬܐ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܠܐ ܒܗܬ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܘܐܢܫܐ̈ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ . . 9ܡܟܝܠ ܫܦܝܪ ܐܢܬ ܆ ܒܓܘܡܕܢܘܬܐ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܠܐ ܒܗܬ ܐܢܬ . ܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ
SergStyl:epLuqJew . . 9ܡܟܝܠ ܫܦܝܪ ܣܡܘ ܥܠܝܟ ܚܙܩܝܐܝܠ ܘܢܒܝܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܇ ܐܢܬ ܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܘܐܢܫܐ̈ ܡܬܟܚܕ
SergStyl:epLuqJew ܒܫܡܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܟܕ ܝܠܕܐ ܐܢܬ ܕܥܘ̣ܠܐ ܘܙܪܥܐ ܙܢܝܐ ܘܕܓܠܐ ܐܢܬ . ܘܐܒܘܟܝXܢ ܠܡ ܐܡܘܪܝܐ̣ ܘܐܡܟܝ ܚܬܝܬܐ . ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
SergStyl:epLuqJew ܕܥܘ̣ܠܐ ܘܙܪܥܐ ܙܢܝܐ ܘܕܓܠܐ ܐܝܟ ܕܡܣܗܕ ܐܫܥܝܐ . ܘܐܦ ܐܢܬ ܚܬܝܬܐ . ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܫܡܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܟܕ ܝܠܕܐ