simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܕܒܘܫܐ̈ ܕܐܦܫܬܐ̈ ܆ ܘܗ̇ܢܝܢ ܠܟ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܥܒܘܪܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܒܗ ܇ ܘܠܡܚܦܪ ܠܟ ܒܗ̇ ܓܘܒܐ̈ ܪܥܝܥܐ̈ ܠܐܒܕܢܟ . ܘܗܐ ܪܚܡ
Sahd:memSolitar ܒܐܝܡܡܐ̣ ܐܝܟ ܕܒܠܠܝܐ . ܘܡܢ̣ܘ ܣܡܝܐ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗ ܢܘ̣ܗܪܐ ܐܢܬ ܕܝܕܥܬܐ ܐܢܬ ܬ̇ܡܘܫܐܣܬܐ̣ܐܝܟ ܥܘܝܪܐ̈ . ܟܕ ܡܬܬܩܠ
Sahd:memSolitar ܢܦܫܟ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܟܕ ܥܘܡܪܐ ܕܥܡܗܘܢ̣ ܐܢܬ . ܘܠܡܢܐ ܠܡ ܥܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥ̇ܡܪ Xܢ ܐܢܬ ܇ ܘܡ̇ܒܛܠ
Sahd:memSolitar ܥܠ ܢܦܫܟ . ܐܠܐ XX ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܐܢܬ̣ ܕܗ̇ܘ ܕܠܗ ܐܝܟ ܚܪܡܐ ܐܢܬ ܕܚܘ̣ܒܐ ܥܡܗ ܐܬܐ̣ܣܪܬ ܒܩܝ̇ܡܐ ܫܪܝܪܐ : ܠܐ ܡܟܝܠ ܫܠܝܛ
Sahd:memSolitar ܐܝܢܐ ܕܨ̇ܒܐ ܕܒܒܣܪ ܢܗܠܟ . ܫܦܝܪܐ X ܗ̣ܝ ܕܠܪܘܚܐ ܐܢܬ ܥܠ ܪܘܚܐ ܇ ܘܠܪܓܬܐ ܕܝܠܗ ܒܐܡܝܢܘ ܓܡܪ . [144]ܐܡܪ ܠܝ
Sahd:memSolitar ܚܘܫܒܢܐ ܕܚܝܝܟ̈ ܕܗܪܟܐ ܠܐܠܗܐ ܀ X [ X8]ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܒܟܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܩܢܝܢܐ . ܐܠܐ ܥܪܛܠ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܢܦܩ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܝܗ̇ܒ
Sahd:memSolitar ܒܟܣܝܘܬܗܝܢ ܡܚܦܝܬܐ . ܘܐܢ ܕܩܘܛܥܐ X ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܕܥ ܐܢܬ ܥܠܝܗܝܢ ܫܦܝܪ . ܘܐܣ̇ܬܟܠ ܒܗܝܢ ܩܛܝܢܐܝܬ̣ ܟܕ ܡ̇ܬܒܩܐ
Sahd:memSolitar ܒܬܝܒܘܬܟ ܇ ܕܟܪܝܐ ܠܗ ܡܛܠܬܟ . ܕܐܥܝܩܬ ܠܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܗ ܠܐܒܐ ܗ̇ܘܡܪܚܡܢܐ ܘܪܥܝܐ ܛܒܐ ܕܢܦܫܬܢ . ܡܚܕܐ
Sahd:memSolitar ܐܚܝ ܕܥܡ ܟܘܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ : ܐܢܬ XX ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܕܠܚܪܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܗ̇ܘܐ . ܝܕܥ̇
Sahd:memSolitar ܚܝܠܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܇ ܕܡܫܟܚ ܕܚܛܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܫܒܘܩ . ܚܘܐ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܚܛܝܬܐ ܕܒܒܝܬܗ ܕܦܪܝܫܐ ܠܘܬܗ ܩ̣ܪܒܬ ܆ ܘܡܢܗ̇ ܝܠܦ XX
Sahd:memSolitar . ܟܕ̇ ܕܩܕܡ ܥܠ ܚܠܦܝܢ ܝܫܘܥ ܇ ܘܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܠܥܠܡ . ܕܢܚܣܐ ܐܢܬ ܣܠܩ ܐܢܬ . ܘܥܡܗ ܥܡ ܣܒܪܐ ܠܓܘ ܡܢ ܐܦܝ ܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ ܥܐܠ
Sahd:memSolitar . ܗ̣ܘܐ ܢܘܚ ܬܡܝܡܐ ܘܙܕܝܩܐ ܒܕܪܗ ܆ ܘܠܐ ܐܟܝܗ ܡܕܡ ܕܪܐ ܐܢܬ ܐܬܪܐ ܘܙܒܢܐ ܆ ܐ̇ܬܒܩܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܘܡܢܗܘܢ ܝ̇ܠܦ
Sahd:memSolitar ܠܗܘܢ ²ܦܨܝܚܘܬܐ XX ܒܫܟܚܬܐ ܕܐܒܝܕܘܬܟ̈ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܠܗ ܐܢܬ ܚܛܝܬܐ . ܠܡܢܐ ܠܐ ܡܥܒܪ X ܫ XX·X ܐܢܬ ܡܢܗܘܢ ܥܩܬܐ ܘܡܠܐ
Sahd:memSolitar ܠܡܫܟܚܘ ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܫܝܛܘܬ ܝ̇ܬܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܢܬ ܇ ܕܐܬܪܐ ܫ̣ܠܝܐ ܘܒܝܬ ܢܘܚܐ ܪܒܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܠܗ ܝܐܝܒ
Sahd:memSolitar ܕܐܦܠܐ ܡܕܡ ܕܒܝ̣ܫ ܣܥ̣ܝܪ ܠ̣ܟ . ܘܕܠܐ ܕܝܢ̣ܐ ܐܢܬ ܒܗܠܝܢ̣ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܙܥ̣ܬ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܙܝ̇ܥܝܢ ܡܢܗ . ܘܒܬܪܟܢ ܪܢ̇ܐ
Sahd:memSolitar ܠܠܒܟ ܕܠܐ ܢܣܬܟܠ ܒܗܠܝܢ ܕܒܪܘܚ . ܘܙܕܩ̇ ܗܘ ܠܡܐܡܪ ܠܘܬܟ ܐܢܬ ܪܗ̇ܛ ܐܢܬ ܇ ܘܥܝܢܐ̈ ܕܦܪܘܫܘܬܟ ܒܗ ܡ̇ܥܘܪ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܡ̇ܚܫܟ
Sahd:memSolitar . ܘܗܐ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܩܐ ܗ̣ܘ ܣܝ̣ܒܪܬ . ܘܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܐܢܬ ܕܟܕ ܫ̣ܪܝܬ X ܒܪܘܚܐ ܚܟܝܡܐܝܬ ܇ ܗܫܐ ܒܒܣܪ ܣܟܠܐܝܬ ܡ̇ܫܠܡ
Sahd:memSolitar ܆ ܥܡܟ ܐܝܬܘܗܝ ܣܛܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܝܬܐ ܥܠܝܟ ܩܘܛܥܐ . ܘܒܠܥܕ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܡ̇ܫܢܝܘ ܘܠܡܥܪܩ . ܘܐܬ̇ܚܫܒ ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ
Sahd:memSolitar . ܙܕܝܩܐ ܓܝܪ ܡ̣ܟܝܟ ܪܥܝܢܐ ܆ ܠܟܠܢܫ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ ܚ̇ܫܒ . ܐܢܬ ܒܫܪܪܐ ܆ XX ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܙܕܝܩܘܬܟ̣ ܠܥܘܡܩܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܢ̇ܦܠ
Sahd:memSolitar ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܚܡܢܐ . ܐܠܐ ܘܐܦ ܟܐܢܐ ܗܘ . ܘܐܦ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܒܡܬܛܦܝܣܢܘܬܗܘܢ ܕܗܪܟܐ . [X38]ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ