simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar . ܘܡܢ ܗܪ ܬܡܢ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܘܐܓܪܐ ܪܒܐ ܢܣ̇ܒ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܒܚܝܠ ܡܪܝܐ ܠܩܘܛܥܐ ¹⁵ܘܠܚܐܦܐ ܕܢܣܝܘܢܘܗܝ̈ ܙܟܐ
Sahd:memSolitar . [29]ܗܕܐ ܕܟܕ ܡ̇ܠܟ ܠܢ ܫܠܝܚܐ ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܐ̇ܡܪ . ܐܢܬ ܙܟܐ ܐܢܬ . ܘܡܢ ܗܪ ܬܡܢ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܘܐܓܪܐ ܪܒܐ ܢܣ̇ܒ
Sahd:memSolitar ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ : ܟܕ ܡ̇ܣܒܪ ܐܢܬ ܠܦܘܪܩܢܗ ܆ ܘܒܥܓܠ ܐܢܬ ܐܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡ̇ܩܢܝܐ ܠܢ ܢܦܫܢ . ܐܫܬܪܪ ܗܟܝܠ ܐܚܝ ܘܐܦ
Sahd:memSolitar ܠܦܘܪܩܢܗ ܆ ܘܒܥܓܠ ܡ̇ܥܒܪ ܡܢܟ ܥܡܛܢܐ ܕܢܣܝܘܢܐ̈ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܚܝ ܘܐܦ ܐܢܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ : ܟܕ ܡ̇ܣܒܪ
Sahd:memSolitar ܕܗܐ̣ ܩܪܒ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܝܘܡܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢ ܀ XX ܐܢܬ . ܣ̇ܝ̣ܒܪ ܚܠܝܨܐܝܬ ܒܐܓܘܢܐ ܕܥܡܗܘܢ . ܟܕ ܡ̇ܣܟܐ
Sahd:memSolitar ܆ ܐܣܩ ܥܠ ܠܒܟ XX ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܕܠܚܪܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܐܢܬ ܒܫܦܝܪܬܗܘܢ̈ . [XX]ܘܐܡܬܝ ܕܠܗܘܢ ܒܟܢܝܫܘ ܚ̇ܙܐ
Sahd:memSolitar ܐܚܝ ܕܥܡ ܟܘܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ : ܐܢܬ XX ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܕܠܚܪܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܗ̇ܘܐ . ܝܕܥ̇
Sahd:memSolitar ܘܚܛܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܢܫ . ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܐܢܬ . ܘܕܥ ܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܠܟ ܠܡ̇ܫܛ ܠܕܪܘܪܒܝܢ ܡܢܟ ܇ ܟܕ ܙܥܘܪܐ
Sahd:memSolitar ܠܐܚܪܢܐ̣̈ ܡ̇ܘܒܕ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܣܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܚܝܟ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܢܫ . ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܫ̇ܐܛ
Sahd:memSolitar ܠܗ̇ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܣܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܚܝܟ̈ ܘܕܒ̣ܨܝܪܝܢ ܡܢܟ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܗܘ ܠܟ ܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܫ̇ܐܛ ܐܢܬ ܠܐܚܪܢܐ̣̈ ܡ̇ܘܒܕ
Sahd:memSolitar ܥܠ ܐܚܝܟ̈ ܘܕܒ̣ܨܝܪܝܢ ܡܢܟ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܢܬ ܕܫ̇ܐܛ ܐܢܬ ܠܐܚܪܢܐ̣̈ ܡ̇ܘܒܕ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܣܐ
Sahd:memSolitar ܠܗܘܢ ܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܫܪܪܐ ܆ XX ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܙܕܝܩܘܬܟ̣ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܣܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܚܝܟ̈ ܘܕܒ̣ܨܝܪܝܢ ܡܢܟ ܚܫ̇ܒ
Sahd:memSolitar . ܙܕܝܩܐ ܓܝܪ ܡ̣ܟܝܟ ܪܥܝܢܐ ܆ ܠܟܠܢܫ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ ܚ̇ܫܒ . ܐܢܬ ܒܫܪܪܐ ܆ XX ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܙܕܝܩܘܬܟ̣ ܠܥܘܡܩܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܢ̇ܦܠ
Sahd:memSolitar ܕܬܕܥ ܫܦܝܪ ܘ̇ܠܝܬܐ ܘܬ̇ܓܒܐ ܠܡܝܬܪܘܬܐ . ܕܟܒܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܐܢܬ ܡܢܗ ܚ̇ܫܒ . [X7]ܘܐܣܬܟܠ ܬܘܒ ܐܦ ܗܕܐ ܆ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܫܟܚ
Sahd:memSolitar ܕܓܠܝܐܝܬ ܗܕܐ ܬ̇ܥܒܕ ܡܛܠ ܐܘܝܘܬܟ ܕܒܓܘܐ ܆ ܐܬܚܦܛ ܐܢܬ : XX ܡܛܠ ܒܘܨܪܝܟ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܩܘܦܚܐ ܕܦܓܪܟ : ܘܠܐ ܡܫܟܚ
Sahd:memSolitar ܆ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܝܠܟ ܘܫܘܘܕܝܟܐܝܬ ܗܘ ܠܟܐܬܪܐ ܕܬܥܡܠ . ܐܢܬ ܘܠܐ ܒܓ̣ܠܝܐ . ܘܗܕܐ̣ ܝܬܝܪ ܡܘܬܪܐ ܠܟ . ܐܢ ܓܝܪ ܒ̇ܥܐ
Sahd:memSolitar ܠܡܗܘܐ ܆ ܛܪ ܪܓܫܝܟ̈ ܒܪ . . . ܝܐ ܥܡ ܙܘܥܝܟ̈ X ܓܘܝܐ̈ ܠܒܪ ܐܢܬ ܬܘܒ ܕܠܐ ܢܘܬܦܐ ܕܗܘܢܐ ܘܕܠܐ ܫܓܘܫܝܐ ܕܦܓܪܐ ܨ̇ܒܐ
Sahd:memSolitar ܆ ܠܢܦܫܟ ܒܢܝܚܐ ܬܕܒܪ ܆ ܘܠܦܓܪܟ̣ ܒܫܠܡܐ ܬ̇ܫܪܐ . X ܐܢܬ ܫܠ̣ܝܐ ܘܒܗܝܠܘܬܐ . ܘܟܕ ܠܗܠܝܢ ܒܐܡܝܢܘ ܕܠܐ ܦܗ̣ܝܐ ܢ̇ܛܪ
Sahd:memSolitar ܕܝܢ ܐܣܬܟܠ ܒܗܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܀ [X]ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ ܗܕܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܐܛܠܘܡ ܆ ܐܝܟ ܦܝܣܟ ܕܠܘܬܝ ܒܟܪܝܬܐ̈ ܠܚܘ̣ܒܟ ܟ̇ܬܒ ܐܢܐ .
Sahd:memSolitar . ܗ̣ܘܐ ܢܘܚ ܬܡܝܡܐ ܘܙܕܝܩܐ ܒܕܪܗ ܆ ܘܠܐ ܐܟܝܗ ܡܕܡ ܕܪܐ ܐܢܬ ܐܬܪܐ ܘܙܒܢܐ ܆ ܐ̇ܬܒܩܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܘܡܢܗܘܢ ܝ̇ܠܦ