simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem . ܡܢܐ ܐ̇ܡܪܬ ܆ ܠܘ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ . ܘܐ ܬܚܝܬ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܫܓܝܫܐ ܙܝܕܐ ܝ̇ܗܒ ܠܟ ܆ ܩܪܒܐ ܥܡ ܫܪܪܐ XXX X47
PhiloxMab:TenMem ܚܘܝܬ ܓܠܝܐܝܬ ܕܠܫܘܡܠܝܐ . ܒܪܢܘܬܐ ܐܬܢܣܒ ܒܪܢܫܐ . ܐܢܬ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܒܪܐܢܫܐ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܡܕܡ ܠܝܬܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ
PhiloxMab:TenMem ܢܦܫܟ : ܘܐܝܟ ܠ . . ܟ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܛ̇ܥܝܐ . ܘܠܐ ܐܢܬ . ܕܬܣܝܡ ܒܫܪܝܐ ܗܢܐ 4ܫ̇ܡܥ ܐܢܐ ܓܝܕ̇ ܕܦܝܠܘܣܘܦܐ ܡܫ̇ܡܗ
PhiloxMab:TenMem XXX 41ܙ ܒܬܢܐܝܬ ܘܒܝܕܥܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܫܡܥ . ܐܢܬ ܥܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥܢܐ ܕܐܦܢ ܟܡܐ ܐܡ̇ܠܠ ܠܟ ܡܗܝܡܢܐܝܬ :
PhiloxMab:TenMem ܡܢXܐ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܘܡܩܪܒ ܐܢܬ ܚܕܐ ܠܘܬ ܚܕܐ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܣܡܝܐ ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ ܘܐܘܡܢܐ ܣܟܠܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܆ ܡܕܒܩ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܘܠܐ ܫ . ܐ . ܩܪܝܬ ܒܬܘܠܬܐ ܘܐܡܪܬ . ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܢܬ ܝܠܕܬ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܀ 77ܬ̇ܡܗ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܟ ܕܐܝܟܢܐ ܡܡܠܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܘܬܪܝܢ̈ ܦܫܘ ܒܫܡܝܐ ܆ ܐܢܬ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܘܫܪܐ ܒܒܬܘܠܬܐ . ܡ . ܪ
PhiloxMab:TenMem ܕܬܬܚܠܡ : ܘܟܕ ܓܠܐ ܨܒܝܢܗ ܦܩܕ ܠܗ ܕܢܣܒ ܥܪܣܗ XXXX X 04 ܠܟ ܐܢܬ ܀ X ܘܗ̇ܘ ܓܒܕܐ ܕܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܥܪܣܗ ܕܡܫܪܝܐ . ܘܡܫܐܠ ܠܗ X
PhiloxMab:TenMem . ܘܩܥܝܬ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܝܬ ܚܠܦܝܢ . ܐܗܦܟ . ܝܢ ܐܦ ܐܢܐ ܥܠ ܐܢܬ ܬܢ . ܟܕ ܒ̇ܥܝܬ ܠܡ ܕܬܛܠܘܡ ܐܢܫܘܬܐ . ܐܠܗܘܬܐ ܬܚܝܬ ܬܐ ܣܐܡ
PhiloxMab:TenMem . ܒܪ ܫܥܬܗ ܠܡ ܕܫܒܩܬ ܡܕܡ ܕܐܚܝܕ ܗܘܝܬ . ܨܒܝܬ ܕܡܠܦܢܐ ܐܢܬ ܬܪܝܨܬܐ ܩܒܠܬ . . ܝܢ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܡܠܠ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ . ܕܠܐ ܬܐܡܪ ܬܐ ܒܨܝܪ ܡܕܥܐ ܐܝܟ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܐܢܬ . ܫܦܝܪ ܐܦ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܕܢܣܒ ܦܓܪܐ ܓܫܡܢܘܬܗ . ܘܟܕ ܥ̇ܪܩ
PhiloxMab:TenMem ܫܕܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܝܫܐ . ܘܐܝܬܝܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܟ̇ܬܫ ܐܕ̇ ܙ̇ܕܩ ܠܟ ܐܢܬ ܐ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܚܙܐ ܟܠܗ ܥܡܠܟ ܣܪܝܩܐ ܘܝܬܝܪܐ . XXX X X ܟܚ
PhiloxMab:TenMem ܀ XX 1ܘܨܘܡܟ ܘܨܠܘܬܟ ܣ̇ܗܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܣܓܝܐܐ̈ . ܡܢ ܬܡܢ ܐܢܬ ܘܒܥܢܘܝܘܬܐ ܘܒܡܣܪܩܘܬܐ ܕܡܢ . ܡ . ܟܕܠܐ ܙ̇ܒܢ ܐܢܬ ܘܡܙܒܢ
PhiloxMab:TenMem ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܘܡܨܥܪ X X ܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܘܡ ܒܡܕܡ-- - Xi e XoXX X : ܐܢܬ ܘܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕ ܬܗ : ܠܡ- ܗܘܐ ܀ ܒܫܘܪܝ ܟ ܚܘ ܢܦܫܟ - X X ܘܡܬܟܬܫ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܐܦ ܟܕ ܐܘ ܝܬ ܫܪܪܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܚܢܢ ܛܝܒܘܬܟ ܒܡܕܡ ܐܢܬ ܕܐܘܕܝܬ ܐܢܬ ܐܟܘܬܝ . ܘܢ ܡܬܦ̇ܚܡ ܐܢܬ ܆ ܫܪܝܪܐ ܗܝ ܕܥܡܗܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܢ ܬܫܬܐܠ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪܝܗ̇ ܓܠܝܐܝܬ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܐܢܬ ܗܠܝܢ . ܐܦܠܐ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܡܬܒܥܐ ܠ̣ܢ . ܝ̇ܕܥܢܐ ܓܝܪ ܦܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܫܪܪ ܐܢܬ ܡܠܦܢܘܬܟ ܀ ܫܠܡ ܡܡܠܠܐ ܕܗ̇ܘ ܕܠܩܘܒܠܐ . II ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܠܕ ܐܠܗܐ ܓܠܝܐ ܠܗܘܢ ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܢ̈ .
PhiloxMab:TenMem . ܚܙܝܬ ܐܝܟܢ ܡܚܪܡ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܆ ܘܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܝܠܗܘܢ ܐܢܬ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ . ܗܘ̣ܐ ܡܢܢ ܒܗܘܝܗ ܆ ܝܘܠܦܢܗ ܕܘܠܢܛܝܢܘܣ ܡܠܦ
PhiloxMab:TenMem ܕܦܢܛܣܝܐ ܗ̣ܘ ܒܛܢܗ ܆ ܡܛܠ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܘܐ ܆ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܢܬ . 39ܐܪܐ ܡܛܠ ܕܐܬܒܛܢ ܡܫܝܚܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܇ ܡܪ
PhiloxMab:TenMem . ܝܕܥܬܝܗܝ ܐܦ ܠܝܘܠܦܢܗ XX X 51 ܕܡܢܐ ܐܢܬ ܒܪ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ . ܗܘܐ ܡܢܢ ܘܝܗ ܆ ܝܘܠܦܢܗ ܕܘܠܢܛܝܢܘܣ ܡܠܦ