simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܦܪܨܘܦܐ ܕܕܪܫܐ ܇ ܘܬ̇ܒܥ ܐܢܬ ܠܝ . . ܚ̇ܘܐ ܠܢ ܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܒܪܐ ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ : XX X19 ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ . ܫܩܝܠ
PhiloxMab:TenMem ܠܝ . . ܚ̇ܘܐ ܠܢ ܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܩܢܘܡܐ ܕܒܪܐ : ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܝܠܕ ܐܢܬ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ . ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܦܪܨܘܦܐ ܕܕܪܫܐ ܇ ܘܬ̇ܒܥ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܆ ܐ̇ܘܕܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܐ̇ܡܪܐܢܬ ܀ 8ܡܕ̇ܓܠ ܐܢܬ ܕܒܪܐ : ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ . ܐܢ ܠܡ ܠܐ ܡܦ̇ܫܩ
PhiloxMab:TenMem . ܐ̇ܡܪܐܢܬ ܀ 8ܡܕ̇ܓܠ ܐܢܬ ܠܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܇ ܕܠܘ ܐܝܟ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܡ ܠܐ ܡܦ̇ܫܩ ܐܢܬ ܕܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܆ ܐ̇ܘܕܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
PhiloxMab:TenMem ܠܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܇ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܗܢܝܢ ܐ̇ܡܪܢ̈ ܡ̇ܠܦ ܢܬ ܠܢ ܐܢܬ ܕܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܆ ܐ̇ܘܕܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܐ̇ܡܪܐܢܬ ܀ 8ܡܕ̇ܓܠ
PhiloxMab:TenMem ܒܚܘܫܒܐ̈ . ܡܪܚܘܬܐ ܠܡܠܐ̈ ܕܠܐ ܫ̇ܠܝܛ ܕܗܟܢܐ ܢܬܐܡܪܢ̈ ܆ ܐܢܬ ܕܐܝܟܢܐ ܢ̇ܩܝܦ ܩܢܘܡܐ : ܘܐܝܟܢܐ ܫܡܐ ܠܩܢܘܡܐ . ܡܗܦܟ
PhiloxMab:TenMem ܐ . . ܠܐ ܕܓܘܕܦܐ ܕܠܐ ܡܬܬ̇ܒܥܝܢ . ܘܒܬܪ ܗܠ܏ܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ . ܡܪܚܘܬܐ ܠܡܠܐ̈ ܕܠܐ ܫ̇ܠܝܛ ܕܗܟܢܐ ܢܬܐܡܪܢ̈ ܆ ܘܬ̇ܒܥ
PhiloxMab:TenMem . ܗܐ ܓܝܕ̇ ܕܢܚܬ ܒܪܐ ܘܡܫܝܚܐ ܘܡܠܬܐ ܆ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܢܬ ܆ ܐ̇ܘ ܣܟܠܐ . ܐܫܒܘܩ ܢܝܢ̈ : ܘܐܬܚܫܚ ܒܗܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܐܝܟܐ ܐܡܪ ܟܬܒܐ ܕܠܐ XXX 21 ܢܚܬ . ܘܫ̇ܒܩܢܐ ܠܗܠܝܢ ܐܢܬ . ܕܢܚܬ ܓܝܕ̇ ܐܫܠܡܘ ܠܢ ܟܬܒܐ̈ ܆ X ܘܠܘ ܕܠܐ ܢܚܬ . ܚ̇ܘܐ ܠܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܣܝܘܬܐ . ܡܢܘ ܗܘܐ ܡܫܟܚܢܗ̇ ܆ ܠܘ ܚܢܦܐ̈ ܣܓܕܝ̈ ܠܐܠܗܐ̈ ܐܢܬ ܠܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܕܒܛܠܘ . ܡܫܬܒܗܪ ܢܬ ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ
PhiloxMab:TenMem . ܘܠܢ ܠܐ ܒܥܐ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܝܬ ܒܟ . ܘܐܢ ܐܘܓܪܬ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥܬ ܆ ܡ . ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܆ ܟܠܡܕܡ ܐܡܪܢܐ ܕܝ̇ܕܥ
PhiloxMab:TenMem : ܡܛܠ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܝܬ ܒܟ . ܘܐܢ ܐܘܓܪܬ ܢܦܫܟ : ܐܡܪ ܚܠܦ ܐܢܬ . ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܆ ܟܠܡܕܡ ܐܡܪܢܐ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܘܠܢ ܠܐ ܒܥܐ
PhiloxMab:TenMem ܠܟ . ܐܡܪܬ ܕܡܕܡ ܝܒ : ܐܦܢ ܥܣܩ ܠܝܕܥܬܐ : ܬܩܒܠܗ ܐܢܬ ܕܝܘܠܦܢܟܘܢ ܛܡܐܐ ܀ 18ܚܘܪ ܡܟܝܠ ܒܒܘܝܢܐ ܒܡܠܝܟ̈ ܘܫܠܡ
PhiloxMab:TenMem ܀ 20ܐܢ ܒܫܡܝܐ ܗܟܝܠ ܘܐܢ ܒܐܪܥܐ ܘܐܢ ܒܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܐܢܬ ܚܙܬܟ . ܘܟܕ ܚ̇ܝܪܬ : ܐܣܒܪܬ ܕܠܢ ܚ̇ܙܝܬ . ܘܥܠܝܢ ܡܡ̇ܠܠ
PhiloxMab:TenMem . ܀ 23ܬ̇ܢܝܢ ܚܢܢ ܓܝܪ ܡܠܝܟ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܇ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢܬ ܟܝܢܐ ܗܘ ܆ ܕܪܫܝܢ ܚܢܢ ܕܩܢܘܡܐ ܢܚܬ : XXXX22 ܝܟ ܕܥܒܕܬ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܘ ܕܬܬܩܪܐ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ⁵⁷ . ܐܠܦ ܠܢ ܡܕܝܢ ܡܢܘ ܗܘ ܗܢܐ ܐܢܬ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܚܣܘX ܒܢ . ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܐܠܦ ܡܢܟ . ܗܐ ܓܝܪ ܪܚ̇ܡ
PhiloxMab:TenMem ܒ̇ܗܬܐܢܬ ܡܢ ܛܥܝܘܬܟ ܆ ܕܬܐܡܪܝܗ̇ܓܠܝܐܝܬ ܆ ܢܐ ܚܠܦܝܟ ܐܢܬ . ܘܡܢܐ ܗܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . X23 XX ܠܗ ܕܢܚ̇ܘܐ ܀ Xܐܠܐ ܘܐܦܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܬܐܡܕ̇ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܒܚܕ ܡܢ ܡܪܘܗܝ̈ . ܗܟܢܐ ܐܟܬܒ ܇ ܕܡ̇ܘܕܐ ܐܢܬ ⁵⁹ܪܘܫܥܐ ܕܡܠܬܟ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡܪ ܢܣܛܘܪܝܣ . ܡܬܛܦܝܣ
PhiloxMab:TenMem ܠܝ . ܟܕ ܚ̇ܐܪ ܐܢܬ ܒܠܐ ܡܣ̇ܝܟܘܬ : ܕܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܩܢܘܡܐ ܐܢܬ . ܠܐ ܡܨܝܢ ܚܢܢ ܕܢܕܪܟ ܒܗ̇ . ܡ ܀ 35ܐܢ ܕܝܢ ܡܫ̇ܐܠ
PhiloxMab:TenMem ܒܠܐ ܡܣ̇ܝܟܘܬ : ܕܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ : ܐܫܐܠܟ ܐܦ ܐܢܬ ܚܢܢ ܕܢܕܪܟ ܒܗ̇ . ܡ ܀ 35ܐܢ ܕܝܢ ܡܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܟܕ ܚ̇ܐܪ