simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܠܩܘܒܠܘ ܡܟܝܟܘܬܐ . - X X X X X X X ܐܕܪܟܬ ܒܝ ܪܚܡܬ ܪܫܢܘܬܐ : ܐܢܬ ܠܐܠܡ ܬܙܟܝܟܘܢ X . ܚܙ ܒܝ ܓܝܪ ܪܡ . ܙܕܩ ܝ X ܗܘܐ ܕܬܠܒܫ
PhiloxMab:TenMem ܠܩܘܒܠܗ : ܒܫܪܪܐ . ܘܟܕ ܟܬܒܐ̈ ܡܟܪܙܝܢ ܘܡܘܬܐ ܝ ܕܐܡܪܬ ܐܢܬ ܗܕܐ ܟܬܪ ܪܘܚܢܐ· ܘܘܝ X ܝ X X i X XXX X X X X ܒܣܪܐ ܘܘܐ : ܟܬܒܬ
PhiloxMab:TenMem ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܘܡܨܥܪ X X ܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܘܡ ܒܡܕܡ-- - Xi e XoXX X : ܐܢܬ ܘܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕ ܬܗ : ܠܡ- ܗܘܐ ܀ ܒܫܘܪܝ ܟ ܚܘ ܢܦܫܟ - X X ܘܡܬܟܬܫ
PhiloxMab:TenMem X ܝ ܕ ܒܥܘ ܘ ܬܒܥܝܢ ܝܒܬ : : ܝ ܕܒܟܬ ܩܕ ܠܝܐܝܬ ܣܝܡܐ . ܘ ܒܟ̈ ܐܢܬ : ܬܘܕܝܬ ܘܝ ܕܥܕܬ ܘ ܚܕ . ̈ ܕܝܢ : ܝܒܪܢ : ܐܝܟ ܕܡܝܟܐ ܨܒܪ
PhiloxMab:TenMem ܚܕ . ܗܘ ܚ ܕܬ : Xe . Xiܪii ܪ XoܪXiܝX ܡܗܠ ܐܢܬX ܒܡܠܐ̈ ܐܢܬ ܗ ܦ ܕܚܕ ܕ ܝܘܚܢܢ : ܒܣܪ X ܐܬܟܬܒܬ ܡܢܗ· ܆ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܡܨܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܬܐܡܪ ܝܬ ܕܡܕܪ X ܫܪܝܪ : ܟܕ ܚܢܢ ܕ : - ܘܥܠܝܟ ܐܝܬܘܘܝ ܐܢܬ oXoX ܡܕܪܟܝܢܢ ܕܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܀ ܝܕܥܢ̈ ܗܕ ܚܘܕ ܟ ܕ ܕܥ ܝ̇ܝ
PhiloxMab:TenMem ܩܒܠ ܢܦܫܟ ܐܡܪܬ . ܘܠܡܠܝܟ̇̈ ܫܪܝܬ . ܗܐ ܓܝܪ ܥܒܝܕܬ ܐܢܬ ܒܗܝܢ ܡܬܚܙܐ ܠܗܘܢ : ܘܠܐ ܚ̇ܝܪܝܢ ²ܕܐܝܟܢܐ ܒܠܐ ܐܝܕܥܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܠܢ : ܕܢܩܝܡ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܆ ܟܕ ܡܬܟ̇ܬܫܐ ܡܠܬܟ ܥܡ ܡܠܐ̈ ܐܢܬ ܡܫܒܚܢܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܥܕ ܦܢܝܬ ܫܪܝܬ ܠܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܡܠܦ
PhiloxMab:TenMem ܠܢ : ܕܠܐ ܢܕܪܘܫ ܘܠܐ ܢܥ̇ܩܒ ܆ ܟܕ ܟܠܗ̇ ܡܠܬܟ ܕܪܫܐ ܦܘܩܩܐ ܐܢܬ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܆ ܟܕ ܡܬܟ̇ܬܫܐ ܡܠܬܟ ܥܡ ܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ . ܡܟ̇ܘܢ
PhiloxMab:TenMem : ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܦ ܒܠܥܕ ܡܠܝܟ̈ ܐ . . ܢܘܢ . ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܠܒܫܬܗ ܡܛܠ ܛܥܝܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܠܡܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ ܡ̇ܛܥܐ
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܗܘܝܬ ܬܠܡܝܕܐܕܝܠܗܘܢ : ܘܐܬܢܓܕܬ ܒܝܢܗܘܢ ܒܐܣܟܡܐ ܆ ܐܢܬ ܬܬܚܬܪ : ܘܬܣܒܪ ܠܟ ܕܗܢܘܢ ܕܡܫ̇ܒܚܝܢ ܬ . ܠܡܝܕܐ̈ ܗܘܘ ܠܟ .
PhiloxMab:TenMem ܢܦܫܟ : ܘܐܝܟ ܠ . . ܟ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܛ̇ܥܝܐ . ܘܠܐ ܐܢܬ . ܕܬܣܝܡ ܒܫܪܝܐ ܗܢܐ 4ܫ̇ܡܥ ܐܢܐ ܓܝܕ̇ ܕܦܝܠܘܣܘܦܐ ܡܫ̇ܡܗ
PhiloxMab:TenMem . ܘܒܪ ܪܥܝܢܐ XXX X20 . ܘ . ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܗܘܐ ܐܢܬ X XXX 19ܙ ܝ X ܓܝܪ ܕܦܝܠܘܣܘܦܐ ܆ ܒܟܠܗܘܢ ܪܥܝܢܝܟ̈ ܚܢܦܐ
PhiloxMab:TenMem ܘ . . ܡܬ̇ܠܐ ܐܢܬ ܩܕܠܟ : ܘܡܚ̇ܘܝܬ ܢܦܫܟ ܒܐܣܟܡܐ ܫ . . ܐ ܇ ܐܢܬ ܇ ܒܬ ܐܝܕܝܟ̈ ܬܫܟܚ ܐܦܢ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ . ܘܝܘܡܢ ܡܡܬܚ
PhiloxMab:TenMem ܩܕܠܟ : ܘܡܚ̇ܘܝܬ ܢܦܫܟ ܒܐܣܟܡܐ ܫ . . ܐ ܇ ܕܗܐ ܠܡ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܐܢܬ ܐܦܢ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ . ܘܝܘܡܢ ܡܡܬܚ ܐܢܬ ܘ . . ܡܬ̇ܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܒܗܘܢ : ܕܐܝܟܢܐ ܦ̇ܪܫܝܢ . ܘܠܐ ܡܥܩܒܝܢ ܥܠ ܕܘܒܪܟ ܕܥܕܡܐ ܐܢܬ ܐܠܐ ܐܢ ܣܟܠܐ̈ ܕܐܟܘܬܟ ܆ ܡܗ ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܗܘܢ ܒܗܢܘܢ ܕܡ̇ܛܥܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܓܘܐ : ܐܠܐ ܡܢܗ XXX 21 . ܗܢܐ ܐܢܬ ܝܘܠܦܢܐ ܕܫܪܝܪ ܠܟ ܇ ܕܡܢܗ ܐܚ̇ܘܐ ܛܥܝܘܬܟ : ܕܟܡܐ X ܡܒܥܕ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܘܬܪܝܢ̈ ܦܫܘ ܒܫܡܝܐ ܆ ܐܢܬ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܘܫܪܐ ܒܒܬܘܠܬܐ . ܡ . ܪ
PhiloxMab:TenMem ܬܘܒ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܕܦܠܝܓܝܢ ܠܬܪܝܢ̈ ܩܢܘܡܝܢ̈ ܆ ܘܦܪܫܬ ܐܢܬ ܡܠܐ̈ ܕܡܒܛܠܢ̈ ܓܡܝܪܐܝܬ ܠܟܠܗ ܪܙܐ¹² . ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܐ̇ܡܪ
PhiloxMab:TenMem . ܕܐܝܟ . ܠܐ ܐܬܝܠܕܘ ¹⁴ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܆ ܐܦܠܐ ܒܪܐ ܢܚܬ ܡܢ ܐܢܬ . . ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ . ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܇ ܡܛܠ ܕܐ̇ܡܪ