simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܡܢܟ ܟܠܗ̇ ܡܝܬܘܬܐ . ‏ ‏ܐܬܠܒܒ ܘܥܒܪܝܗܝ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܪܓܬܗ ܕܕܘܒܪܐ ܗܢܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܛܥܡ ܐܢܘܢ ܠܚܝܐ̈ ܆ ܟܕ ܡܡܝܬ
PhiloxMab:Disc ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܩܪܒܟ ܒܗܘ ܥܕܢ ܆ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܐܢܬ ܕܬܦܨܐ ܚܝܝܟ̈ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܘܢܦܫܟ ܡܢ ܐܒܕܢܐ ܓܡܝܪܐ . ܟܕ ܫܩܠ
PhiloxMab:Disc ܠܗ . ‏ ‏24 ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܆ ܒܟܝܢܟ ܢܨܝܒܐ ܘܣܝܡܐ ܒܟ ܡܢ ܐܢܬ ܠܐ ܓܝܪ ܫܡܥ ܐܢܬ ܕܬܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܩܕܡܐ ܡܗܝܡܢ
PhiloxMab:Disc ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܚܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܥܠ ܝܡܐ ܘܒܓܘ ܝܡܐ ܕܚܠܬܐ ܐܢܬ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܇ ܥܒܪܬ ܒܝܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ . ܘܗܘܐ
PhiloxMab:Disc ܇ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܥܒܕܘܬܐ ܡܫܡܫ ܐܢܬ ܇ ܘܬܐܟܘܠ ܟܠ ܡܕܡ ܟܕ ܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ . ܚܙܝ ܗܟܝܠ ܡܕܝܢ . ܘܠܐ ܬܣܒܪ ܠܟ ܇ ܕܒܐܬܪܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܩܐܡ
PhiloxMab:Disc ܠܚܝܐ̈ . ܘܠܟ ܦܬܝܚ ܓܢܘܢܐ ܘܡܛܝܒܐ ܡܠܟܘܬܐ ܇ ܘܡܫܘܝ ܣܡܟܐ ܐܢܬ ܥܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܡܫܬܟܚ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܥܪܘܩ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬ ܡܝܬܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܢܡܝܬܘܢ ܥܡܗܘܢ ܗܕܡܐ̈ ܚܝܐ̈ . ‏ ‏31
PhiloxMab:Disc ܝܕܥܬܐ ܕܡܬܬܓܪܐ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܡܢ ܓܘ ܚܘܣܪܢܐ̈ . ܩܕܡܐܝܬ ܓܝܪ ܐܢܬ ܒܗܕܡܝܟ̈ . ܥܠܬܐ ܓܝܪ ܕܛܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܠܟ ܇ ܐܢ ܩܢܐ
PhiloxMab:Disc ܠܗ̇ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܚܝܠ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܐܢ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܟ ܐܢܬ ܠܐ ܟܪܝܗܐ ܇ ܗܝ ܕܒܠܥܕܝܟ ܐܦܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܪܐ
PhiloxMab:Disc ܟܠ ܡܕܡ ܘܦܘܩ ܒܬܪܗ ܆ ܘܚܙܝ ܕܡܚܕܐ ܚܝܠܬܢܘܬܗܘܢ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܐܚܕܘ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܫܒܩܘ . ܘܢܦܩܘ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܇ ܫܒܘܩ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܫܡܥ ܩܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܡܚܦܛܝܢ ܠܟ ܆ ܥܠ ܡܦܩܬܐ ܕܒܬܪ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܦܘܪܥܢܐ̈ ܆ ܒܗܠܝܢ ܘܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܬܓܠܝܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܟ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܬܫܬܟܚ ܠܟ ܆ ܥܡܠ ܐܢܬ . ܘܩܐܪ ܘܢܐܫ ܠܗ ܫܘܝܐܝܬ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܢ ܨܒܐ
PhiloxMab:Disc ܕܬܐܚܘܕ ܒܓܘܟ ܇ ܠܚܡܪܐ ܚܕܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܫܒܘܩ ܐܢܬ ܕܡܫܝܚܐ . ܚܕܬ ܗܟܝܠ ܢܦܫܟ ܒܫܠܚܬܐ ܕܚܫܝܟ̈ ܆ ܘܡܚܕܐ ܣܦܩ
PhiloxMab:Disc ܒܝܕܥܬܟ ܆ ܠܡܕܡ ܕܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܩܕܡܬ ܐܬܩܢܬܗ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܘܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܛܝܒܬ ܡܣܩܬܗ ܕܒܪܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܬܛܟܣ
PhiloxMab:Disc ܐܬܩܪܝܬ ܘܢܦܩܬ ܒܬܪ ܐܠܗܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܣܝܓ ܗܘܐ ܝܡܐ ܩܕܡ ܐܢܬ . ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܕܐܝܟ ܥܡܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܠܗ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܢܓܕܫ ܘܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܟ ܙܘܥܐ ܕܟܝܢܐ ܢܥܝܪܝܗ̇ . ܐܢܬ ܒܩܢܘܡܟ . ܕܟܡܐ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܡܝܟܐ ܗܝ . ܘܡܐ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܡܥܝܪ
PhiloxMab:Disc ܩܢܝܐ ܕܩܢܝܢܟ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ . ܩܢܝܢܟ ܩܢܝܟ . ܠܗܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܐܢܬ ܒܪܚܡܬ ܩܢܝܢܐ ܙܥܘܪܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ . ܕܩܢܝ ܆ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܗܘܐ
PhiloxMab:Disc ܠܗ̇ . ܘܐܢ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܟ ܡܫܪܝܐ ܆ ܐܦ ܕܬܣܒ ܥܠܝܟ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܪܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܚܝܠ
PhiloxMab:Disc ܒܟ ܠܘܩܒܠ ܟܦܢܐ . ܟܦܢܐ ܐܚܪܢܐ . ܘܡܦܢܐ ܐܢܬ ܪܥܝܢܟ ܡܢ ܠܘܬ ܐܢܬ ܥܡܟ ܆ ܙܟܝܘܗܝ ܠܩܪܒܗ ܕܗܘ ܥܕܢ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܟܕ ܡܘܠܕ
PhiloxMab:Disc ܠܘܬܟ ܆ ܕܩܘܡܘ ܢܐܙܠ ܡܟܐ . ܡܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܕܬܐܙܠ ܐܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܕܐܬܪܐ ܕܐܝܬܝܟ ܒܗ ܆ ܐܬܕܟܪܝܗܝ ܠܗܢܐ ܩܠܐ ܡܚܦܛܢܐ ܆ ܘܐܡܪ