simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc . ܐܢ ܕܝܢ ܬܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܆ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ . ܘܐܢ ܐܟܠ ܐܢܬ ܡܐܬ
PhiloxMab:Disc ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܒܫܦܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܟ ܆ ܘܕܡܪܝܐ ܗܝ ܕܢܕܥ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܕܫܟܚܬܐ̈ ܆ ܕܒܗܘܢ ܢܟܐ ܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ‏ ‏ܐܠܐ ܟܬܪ
PhiloxMab:Disc ܡܬܠܐ ܘܬܘܢܝܐ ܆ ܘܒܫܪܒܐ ܕܓܘܕܦܐ̈ ܕܥܠܝܟ ܐܝܬܘܗܝ ܟܘܠܗ ܐܢܬ ܆ ܘܒܡܘܝܩܐ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܥܠܝܟ ܐܫܕܝܢ ܆ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܥܒܝܕ
PhiloxMab:Disc ܒܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܟܬܪ ܒܦܫܝܛܘܬܟ . ܘܠܐ ܬܬܦܢܐ ܠܒܣܬܪܟ ܇ ܡܢ ܐܢܬ ܆ ܘܒܫܪܒܐ ܕܓܘܕܦܐ̈ ܕܥܠܝܟ ܐܝܬܘܗܝ ܟܘܠܗ ܥܢܝܢܗܘܢ ܆
PhiloxMab:Disc ܒܦܫܝܛܘܬܟ ܒܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܬ ܆ ܘܠܐ ܢܫܚܠܦܘܢܟ ܗܢܘܢ ܐܢܬ ܒܗ̇ . ܘܬܦܘܩ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܡܪܕܝܬܗ̇ . ‏ ‏ܟܬܪ ܡܕܝܢ
PhiloxMab:Disc ܚܡܣܢ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܆ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܐܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܐܟܙܢܐ ܐܢܬ ܕܨܒܐ ܆ ܘܗܘܝܬ ܠܗ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܆ ܨܝܕܐ ܡܛܝܒܐ ܘܕܠܝܠܐ . ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܒܗܕܐ ܒܛܠܝܘܬܟ ܇ ܘܗܫܐ ܥܒܕܝܢ ܒܢܝܟ̈ ܐܟܘܬܟ . ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܐܬܕܒܪ ܇ ܠܐ ܪܫܝܗܝ ܟܬܒܐ ܒܗܕܐ ܆ ܘܠܐ ܐܡܪ ܕܐܥܘܠܬ
PhiloxMab:Disc ܆ ܗܟܢܐ ܦܐܐ ܐܦ ܠܢܦܫܟ ܠܒܘܫܐ ܕܦܫܝܛܘܬܐ ܇ ܘܐܢ ܬܠܒܫ ܗܘ ܐܢܬ ܕܠܚܡ ܠܐܣܟܡܟ ܆ ܘܐܢ ܬܠܒܫ ܕܠܩܘܒܠܗ ܡܢ ܟܘܠ ܐܢܫ ܡܬܓܚܟ
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܦܪܘܫܐ̈ . ܟܕ ܐܦܠܐ ܗܝ ܡܫܬܘܬܐ ܒܠܒܘܫܐ ܗܢܐ ܡܩܒܠܐ ܠܟ . ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ܠܒܘܫܐ ܕܦܫܝܛܘܬܐ ܇ ܘܐܢ ܬܠܒܫ ܗܘ ܕܚܪܥܘܬܐ ܥܕܝܠ
PhiloxMab:Disc ܒܓܘ ܕܝܪܐ ܆ ܕܬܩܛܘܠ ܒܛܘܫܝܐ ܠܙܕܝܩܐ . ܠܡܢܐ ܚܫܚܐ ܠܟ ܐܢܬ ܥܡ ܐܚܘܟ ܆ ܡܢܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܟ ܚܪܥܘܬܐ . ܠܘ ܒܟܡܐܢܐ ܝܬܝܒ
PhiloxMab:Disc ܐܘ ܣܟܠܐ ܇ ܒܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܚܘܝܒܟ . ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܙܕܝܩܐ . ܠܡܢܐ ܚܫܚܐ ܠܟ ܨܢܝܥܘܬܐ ܘܢܟܠܐ . ܠܡܢܐ ܚܬܝܪ
PhiloxMab:Disc ܒܡܕܡ ܕܗܘ ܡܒܗܬ ܠܟ . ܡܢܐ ܪܒܐ ܠܟ ܒܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܘܐܪܟ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܘ ܣܟܠܐ ܇ ܒܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܚܘܝܒܟ . ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
PhiloxMab:Disc ܒܩܢܝܢܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܡܢ ܥܠܡܐ ܢܣܒܬܝܗ̇ ܠܚܪܥܘܬܐ ܆ ܐܢܬ ܡܒܗܬ ܠܟ . ܡܢܐ ܪܒܐ ܠܟ ܒܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܘܐܪܟ . ܡܢܐ ܚܬܝܪ
PhiloxMab:Disc ܐܘ ܕܐܒܐ ܕܥܛܝܦ ܡܫܟܐ ܕܐܡܪܐ ܆ ܐܢ ܚܪܥܘܬܟ ܒܟ ܆ ܟܘܠܗ ܥܘܠܐ ܐܢܬ ܒܝܫܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܒܗܪܟ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܘܝܐ . ܘܒܡܢܐ ܚܬܝܪ
PhiloxMab:Disc ܫܒܪܐ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܫܡܐ ܠܚܡ ܠܟ . ܘܗܢܐ ܩܪܝܢܐ ܫܘܐ ܠܟ . ܕܒܗ ܐܢܬ ܆ ܕܒܗ̇ ܪܗܛܬ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܘܠܐ ܬܬܢܟܦ ܕܡܬܩܪܐ
PhiloxMab:Disc ܒܥܘܡܩܘܗܝ̈ ܕܝܡܐ ܆ ܐܘ ܕܬܟܫܠ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܐܢܬ ܆ ܦܩܚ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܗܘܐ ܬܠܝܐ ܪܚܝܐ ܕܚܡܪܐ ܒܨܘܪܟ . ܘܫܕܐ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܣܒ ܥܠܬܐ ܘܐܘܪܒ ܐܢܘܢ . ܘܬܗܘܐ ܐܢܬ ܐܢܫܐ ܇ ܘܢܚܘܐ ܐܢܘܢ ܠܒܪ ܩܕܡ ܥܠܡܐ ܝܕܘܥܐ̈ ܘܡܫܡܗܐ̈ .
PhiloxMab:Disc ܬܚܡܣܢ ܒܚܝܠܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܢܡܘܣܐ ܕܦܫܝܛܘܬܐ ܠܐ ܬܥܒܪ . ܐܦ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܐܣܬܒܪ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܡܬܝܒ ܗܘܐ . ܕܐܦ
PhiloxMab:Disc ܒܗ . ܘܗܢܘܢ ܒܒܘܣܡܐ ܗܢܐ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܬܘܝܘ ܐܢܬ ܆ ܕܫܦܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܟ ܡܫܟܚܐ ܓܡܪܐ ܠܗ . ܘܟܣܝܐܝܬ ܡܬܒܣܡ
PhiloxMab:Disc ܚܕܐ ܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ̈ ܫܝܛܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܆ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܐܢܬ ܆ ܐܘ ܠܐ ܡܦܣܬ ܕܬܦܠܘܚ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܒܘܪܣܝܐ̈ ܆ ܐܘ ܕܠܐ ܝܕܥ