simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܠܗ̇ . ܬܣܒ ܗܟܝܠ ܡܢܟ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܘܡܘܠܟܢܐ̈ ܛܒܐ̈ ܆ ܘܕܡܕܡ ܐܢܬ ܡܢܢ ܠܘܬ ܪܓܬܐ ܇ ܡܐ ܕܡܢ ܦܓܪܐ ܠܐܬܪܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܝܬܐ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܟ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܐܢܬ ܥܡ ܟܘܠܗ ܒܛܝܠܐ . ܘܩܐܪ ܘܢܐܫ ܠܗ ܫܘܝܐܝܬ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ .
PhiloxMab:Disc ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܟ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܬܫܬܟܚ ܠܟ ܆ ܥܡܠ ܐܢܬ . ܘܩܐܪ ܘܢܐܫ ܠܗ ܫܘܝܐܝܬ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܢ ܨܒܐ
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܡܬܦܪܢܣ ܐܢܬ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܡܢ ܐܢܬ ܥܡ ܦܓܪܐ ܠܐ ܣܐܒܐ ܆ ܒܙܒܢܐ ܕܡܬܡܚܠ ܦܓܪܐ ܒܣܝܒܘܬܐ ܆ ܡܦܩ
PhiloxMab:Disc ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܡܢ ܓܘܥܠܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܫܠܡܬ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ . ܐܢܬ ܦܓܪܐ ܒܣܝܒܘܬܐ ܆ ܡܦܩ ܐܢܬ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܡܬܦܪܢܣ
PhiloxMab:Disc ܒܥܒܕܝܟ̈ . ܘܡܐ ܕܐܘܦܝ ܥܘܫܢܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܆ ܡܬܥܫܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܘܬܗ̇ . ܘܡܐ ܕܩܪܬ ܚܡܝܡܘܬܗ ܆ ܡܢ ܪܬܚܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܡܬܚܡܡ
PhiloxMab:Disc ܒܥܒܕܝܟ̈ ܡܢ ܚܘܫܒܝܟ̈ . ܘܡܐ ܕܩܛܥܬ ܪܓܬܐ ܕܟܝܢܐ ܥܡ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܥܒܕܝܟ̈ . ܘܡܐ ܕܐܘܦܝ ܥܘܫܢܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܆ ܡܬܥܫܢ
PhiloxMab:Disc ܗܟܝܠ ܕܒܙܘܘܓܐ ܬܗܘܐ ܆ ܐܬܦܪܣ ܣܝܡ ܒܟ ܪܓܬܐ ܗܕܐ ܆ ܕܐܦ ܐܢܬ ܆ ܕܬܚܨܘܕ ܐܢܝܢ ܡܢܗ̇ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܆ ܐܢ ܪܐܓ
PhiloxMab:Disc ܠܟ ܒܓܘ ܐܬܪܗ ܕܦܓܪܐ . ‏ ‏ܐܙܝܥ ܒܟ ܗܟܝܠ ܚܡܬܐ ܠܘܩܒܠ ܪܓܬܐ ܐܢܬ ܒܗ . ܥܕ ܠܐ ܪܟܢܝܢ̈ ܥܠܝܟ ܛܠܠܝܗ̇̈ ܕܣܝܒܘܬܐ ܇ ܘܦܐܫ
PhiloxMab:Disc ܣܒ ܠܟ ܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܟ ܣܝܥܬܐ ܘܦܘܩ ܠܩܘܒܠܗ̇ . ܐܢܬ ܪܓܬܐ . ܘܡܛܠ ܕܗܝ ܪܓܬܐ ܡܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܪܚܡܬܐ ܠܘܝܐ ܠܗ̇ ܆
PhiloxMab:Disc ܙܝܢܐ ܕܚܡܬܐ ܘܦܘܩ ܠܩܘܒܠܗ̇ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܪܦܝܘܬܐ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܡܐ ܕܡܕܝܩܐ ܥܠܝܟ ܪܓܬܐ ܒܗܠܝܢ ܐܣܟܡܐ̈ ܆ ܠܒܫ
PhiloxMab:Disc ܠܫܒܪܘܬܗ̇ ܘܠܙܝܙܘܬܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܪܕܦ ܐܢܬ ܇ ܐܢ ܬܚܘܐ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܕܡܠܐ ܕܚܠܬܐ ܡܕܝܩ ܥܠܝܗܘܢ ܘܡܬܘܗ ܠܗܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܇ ܐܢ ܬܚܘܐ ܠܗ̇ ܐܦܐ̈ ܕܡܠܝܢ̈ ܚܡܬܐ ܘܠܚܝܡܘܬܐ . ‏ ‏ܚܛܘܦ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܠܫܒܪܘܬܗ̇ ܘܠܙܝܙܘܬܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܪܕܦ
PhiloxMab:Disc ܡܕܥܟܬ ܠܗ̇ ܠܪܓܬܐ ܆ ܐܠܐ ܗܝ ܕܥܟܐ ܒܟ . ‏ ‏ܢܘܪܐ ܓܝܪ ܕܪܓܬܐ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡܨܝܬ ܡܛܘܠ ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܠܡܫܡܠܝܘ ܪܓܬܟ . ܟܕ ܠܘ
PhiloxMab:Disc ܕܠܒܝܫܐ ܢܦܫܟ ܚܝܠܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܡܠܘܐܐ ܠܩܪܒܐ ܐܢܬ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܇ ܒܗܝ ܕܡܬܥܕܪ ܘܗܘܐ ܡܢ ܛܢܢܐ̈ . ‏ ‏ܗܟܢܐ ܘܐܦ
PhiloxMab:Disc . ܟܕ ܡܬܪܒܐ ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ . ܘܒܝܕ ܫܘܦܪܐ ܐܢܬ ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܠܘܐܐܗ ܠܘܬܟ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܐ ܕܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܥܡܪ
PhiloxMab:Disc ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ . ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܡܛܝܬ . ܒܗܠܝܢ ܐܢܬ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܡܙܝܥܢ̈ ܠܗ ܠܚܫܐ ܗܢܐ . ‏ ‏ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܒܝܕ ܗܕܐ ܆ ܒܪ ܕܡܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܘܟܕ ܩܝܡܬ ܐܢܬ ܕܫܝܢܐ . ܟܕ ܢܛܝܪܝܢ ܒܗ̇ ܐܦ ܫܪܟܐ ܕܝܘܬܪܢܝܗ̈ . ‏ ‏ܘܗܘܐ
PhiloxMab:Disc ܒܐܚܪܢܐ . ܘܡܪܓܫܬ ܐܦ ܒܥܠܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܥܠܡܐ . ܐܢܬ ܒܦܓܪܐ ܡܬܬܙܝܥܬ ܒܪܘܚܐ . ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܚܕ ܥܠܡܐ ܆ ܡܬܕܒܪ