simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] : ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ . ܫܐܠ ܡܢܝ ܘܐܬܠ ܠܟ : ܥܡܡܐ̈ ܐܢܬ ܛܘܪܐ ܕܩܘܕܫܝ .   ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܩܝܡܝ : ܡܪܝܐ ܐܡܪ ܠܝ ܕܒܪܝ
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܨܒܐ ܪܘܫܥܐ : ܘܠܐ ܢܥܡܪ ܥܡܟ ܒܝܫܐ .   ܘܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܐܢܬ ܬܫܡܥ ܩܠܝ : ܘܒܨܦܪܐ ܐܬܛܝܒ ܘܐܬܚܙܐ ܠܟ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ
P:Ps [AB] ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܟ ܡܪܝܐ . ܙܡܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܥܡܪ ܒܨܗܝܘܢ : ܐܢܬ ܕܐܘܠܨܢܐ . ܢܣܒܪܘܢ ܒܟ ܟܠ ܝܕܥܝ̈ ܫܡܟ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ
P:Ps [AB] ܕܐܝܬ ܥܘܠܐ ܘܪܘܓܙܐ : ܘܚܐܪ ܐܢܬ ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܥܠܝܟ ܐܢܬ . ܠܡܢܐ ܐܪܓܙ ܚܛܝܐ ܠܐܠܗܐ : ܘܐܡܪ ܒܠܒܗ ܕܠܐ ܬܒܥ . ܚܙܐ
P:Ps [AB] ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܥܠܝܟ ܢܫܬܒܩ ܒܝܫܐ : ܘܕܝܬܡܐ ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܒܠܒܗ ܕܠܐ ܬܒܥ . ܚܙܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܥܘܠܐ ܘܪܘܓܙܐ : ܘܚܐܪ
P:Ps [AB] ܗܘ ܥܕܘܪܗ . ܬܒܪ ܕܪܥܗ ܕܚܛܝܐ ܘܕܒܝܫܐ : ܬܬܒܥܗ ܚܛܝܬܗ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܥܠܝܟ ܢܫܬܒܩ ܒܝܫܐ : ܘܕܝܬܡܐ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ : ܘܛܘܝܒܐ ܕܠܒܗܘܢ ܬܨܘܬ ܐܕܢܟ .     ܠܡܕܢ ܠܝܬܡܐ̈ ܐܢܬ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ : ܐܒܕܘ ܥܡܡܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܗ . ܣܒܪܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܫܡܥ
P:Ps [AB] : ܘܛܒܬܝ ܡܢ ܠܘܬܟ ܗܝ . ܘܐܦ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܕܒܐܪܥܐ ܘܡܫܒܚܐ̈ : ܐܢܬ ܢܛܪܝܢܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܥܠܝܟ ܐܬܬܟܠܬ . ܐܡܪܬ ܠܡܪܝܐ ܕܡܪܝ
P:Ps [AB] ܗܘ ܡܦܢܐ ܠܝ ܝܪܬܘܬܝ . ܚܒܠܐ̈ ܢܦܠܘ ܠܝ ܒܛܪܩܐ̈ : ܘܐܦ ܐܢܬ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܒܣܦܘܬܝ̈ . ܡܪܝܐ ܡܢܬܐ ܕܝܪܬܘܬܝ ܘܕܟܣܝ :
P:Ps [AB] ܬܢܗܪ ܫܪܓܝ : ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܢܢܗܪ ܚܫܘܟܝ . ܡܛܠ ܕܒܟ ܐܪܗܛ ܥܠ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܡܐ ܡܣܟܢܐ ܬܦܪܘܩ : ܘܥܝܢܐ̈ ܪܡܬܐ̈ ܬܡܟܟ .
P:Ps [AB] ܩܕܝܫ ܘܝܬܒ ܒܫܘܒܚܟ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܒܟ ܣܒܪܘ ܐܒܗܝ̈ : ܣܒܪܘ ܒܟ ܐܢܬ ܐܩܪܝܟ ܒܐܝܡܡܐ ܘܠܐ ܬܥܢܝܢܝ : ܘܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܬܟܬܪ ܠܝ .
P:Ps [AB] . ܠܐ ܬܪܚܩ ܡܢܝ : ܡܛܠ ܕܐܘܠܨܢܐ ܩܪܒ ܘܠܝܬ ܕܡܥܕܪ . ܐܢܬ ܕܐܡܝ . ܥܠܝܟ ܐܫܬܕܝܬ ܡܢ ܡܪܒܥܐ : ܘܡܢ ܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܝ ܐܠܗܝ
P:Ps [AB] ܗܘ : ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܒܝܐܝܢܝ .     ܘܐܦܩܝܢܝ ܡܢ ܡܨܝܕܬܐ ܗܕܐ ܐܢܬ ܡܥܕܪܢܐ ܘܒܝܬ ܓܘܣܐ ܘܦܪܘܩܝܢܝ . ܡܛܠ ܕܥܘܫܢܝ ܘܒܝܬ ܓܘܣܝ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ . ܘܒܐܝܕܝܟ̈ ܐܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ : ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܐܢܬ ܠܢܦܫܝ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠܝܟ ܡܪܝܐ ܐܬܬܟܠܬ : ܘܐܡܪܬ ܕܐܠܗܝ
P:Ps [AB] ܠܕܚܠܝܟ̈ : ܠܕܡܣܒܪܝܢ ܒܟ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܬܟܣܐ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܥܠ ܙܕܝܩܐ ܫܘܩܪܐ ܘܫܛܝܘܬܐ .     ܡܐ ܣܓܝܐܐ ܛܝܒܘܬܟ ܕܢܛܪ
P:Ps [AB] ܠܝ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܨܠܐ ܠܟ ܟܠ ܡܢ ܕܓܒܐ ܠܟ ܒܙܒܢܐ ܐܢܬ ܟܣܝܬ ܡܢܟ : ܐܡܪܬ ܕܐܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܥܠ ܣܟܠܘܬܝ̈ : ܘܐܢܬ ܫܒܩ
P:Ps [AB] ܣܬܪܝܢܝ ܘܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܢܛܪܝܢܝ : ܫܘܒܚܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܐܢܬ ܡܩܒܠܐ : ܚܐܦܐ ܕܝܢ ܕܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ : ܠܘܬܗ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ .
P:Ps [AB] ܠܒܝܫܐ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܗ : ܘܠܡܣܟܢܐ ܘܠܒܝܫܐ ܡܢ ܡܢ ܕܚܛܦ ܠܗ ܐܢܬ . ܘܟܠܗܘܢ ܓܪܡܝ̈ ܢܐܡܪܘܢ : ܡܪܝܐ ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ : ܕܡܦܨܐ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ . ܡܐ ܣܓܝܐܝܢ ܪܚܡܝܟ̈ ܐܠܗܐ : ܘܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܛܠܠܐ ܐܢܬ : ܘܕܝܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ : ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܘܒܥܝܪܐ ܦܪܩ
P:Ps [AB] ܠܗ ܠܪܫܝܥܐ ܘܠܝܬܘܗܝ : ܘܚܐܪ ܐܢܬ ܒܕܘܟܬܗ ܘܠܐ ܡܫܬܟܚ . ܐܢܬ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܡܪܝܐ ܝܪܬܝܢ ܐܪܥܐ . ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܒܥܐ