simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܠܝ ܕܝܢܐ ܡܢ ܪܕܘܦܝ̈ .     ܚܦܪܘ ܠܝ ܓܘܡܨܐ ܥܘܠܐ̈ ܕܠܐ ܡܢ ܐܢܬ ܠܐ ܛܥܝܬ . ܟܡܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܬܗ̈ ܕܥܒܕܟ ܘܐܡܬܝ ܥܒܕ
P:Ps [AB] ܗܘ ܬܘܟܠܢܝ : ܠܟ ܫܒܚܬ ܒܟܠ ܙܒܢ . ܕܘܡܪܐ ܗܘܝܬ ܠܣܓܝܐܐ̈ : ܐܢܬ ܛܠܝܘܬܝ . ܥܠܝܟ ܐܣܬܡܟܬ ܡܢ ܡܪܒܥܐ : ܘܡܢ ܡܥܝܗ̇̈ ܕܐܡܝ
P:Ps [AB] . ܠܐ ܬܪܚܩ ܡܢܝ : ܡܛܠ ܕܐܘܠܨܢܐ ܩܪܒ ܘܠܝܬ ܕܡܥܕܪ . ܐܢܬ ܕܐܡܝ . ܥܠܝܟ ܐܫܬܕܝܬ ܡܢ ܡܪܒܥܐ : ܘܡܢ ܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܝ ܐܠܗܝ
P:Ps [AB] ܐܠܗܐ ܕܡܣܒܪ ܒܟ . ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܠܘܬܟ ܐܩܪܐ ܒܟܠ ܐܢܬ ܐܢܐ ܘܒܝܫܐ .     ܢܛܪ ܠܢܦܫܝ ܡܛܠ ܕܛܒ ܐܢܬ : ܦܪܘܩ ܠܥܒܕܟ
P:Ps [AB] : ܘܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܥܩܒܬ . ܐܢ ܐܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܫܢܝ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܐܣܬܟܠܬ ܡܚܫܒܬܝ̈ ܡܢ ܪܘܡܐ . ܐܘܪܚܝ ܘܫܒܝܠܝ̈ ܝܕܥ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܐܠܗܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܬܬܥܝܪ : ܘܦܩܘܕ ܐܢܬ . ܕܠܐ ܒܣܟܠܘܬܐ ܪܗܛܘ ܥܠܝ ܘܐܬܛܝܒܘ ܥܠܝ . ܐܬܬܥܝܪ ܘܚܙܝ
P:Ps [AB] ܠܒܝܫܐ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܗ : ܘܠܡܣܟܢܐ ܘܠܒܝܫܐ ܡܢ ܡܢ ܕܚܛܦ ܠܗ ܐܢܬ . ܘܟܠܗܘܢ ܓܪܡܝ̈ ܢܐܡܪܘܢ : ܡܪܝܐ ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ : ܕܡܦܨܐ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܘܡܛܐܒ ܐܠܦܝܢܝ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܣܓܝ ܥܘܠܐ ܕܫܒܗܪܢܐ̈ ܐܢܬ ܒܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܥܕܠܐ ܐܬܡܟܟܬ ܗܝܡܢܬ ܘܡܐܡܪܟ ܢܛܪܬ . ܛܒ
P:Ps [AB] ܒܝ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܒܐܫ ܠܝ ܒܥܠܕܒܒܝ . ܠܝ ܕܝܢ ܒܬܡܝܡܘܬܝ ܐܢܬ ܪܚܡ ܥܠܝ : ܘܐܩܝܡܝܢܝ ܘܐܦܪܘܥ ܐܢܘܢ . ܒܗܕܐ ܝܕܥܬ ܕܨܒܐ
P:Ps [AB] ܐܠܗܐ ܛܥܝܬܢ ܘܠܐ ܢܦܩ ܐܢܬ ܒܚܝܠܢ . ܗܒ ܠܢ ܚܝܠܐ ܥܠ ܐܢܬ ܠܩܪܝܬܐ ܥܫܝܢܬܐ : ܘܡܢܘ ܢܕܒܪܢܝ ܥܕܡܐ ܠܐܕܘܡ . ܕܗܐ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܡܢܘ ܡܫܟܚ ܠܡܩܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܠܘܬܟ ܗܘ ܫܘܒܩܢܐ . ܣܒܪܬ ܐܢܬ . ܢܗܘܝܢ̈ ܐܕܢܝܟ̈ ܨܝܬܢ̈ ܠܩܠܐ ܕܟܘܫܦܝ . ܐܢ ܚܛܗܐ̈ ܢܛܪ
P:Ps [AB] ܐܣܟܐ ܠܟ : ܨܗܝܐ ܗܝ ܠܟ ܢܦܫܝ ܘܡܣܟܐ ܠܟ ܒܣܪܝ : ܐܝܟ ܐܪܥܐ ܐܢܬ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܡܬܢܒܐ ܥܠ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܒܥܡܐ ܕܒܒܒܠ ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܦܝܢܝ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܒܣܦܘܬܝ̈ ܬܢܝܬ ܟܠܗܘܢ ܕܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܒܠܒܝ ܛܫܝܬ ܡܠܝܟ̈ ܕܠܐ ܐܚܛܐ ܠܟ . ܒܪܝܟ
P:Ps [AB] ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܟ ܡܪܝܐ . ܙܡܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܥܡܪ ܒܨܗܝܘܢ : ܐܢܬ ܕܐܘܠܨܢܐ . ܢܣܒܪܘܢ ܒܟ ܟܠ ܝܕܥܝ̈ ܫܡܟ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ
P:Ps [AB] ܫܠܝܛ ܒܓܐܝܘܬܗ ܕܝܡܐ : ܘܕܠܘܚܝܐ ܕܓܠܠܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܡܫܬܩ . ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܥܫܝܢܐ : ܘܗܝܡܢܘܬܟ ܚܕܪܝܟ̈ .
P:Ps [AB] ܬܩܢܬ ܢܘܗܪܐ ܘܫܡܫܐ . ܐܢܬ ܐܩܝܡܬ ܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܐܢܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܥܫܝܢܐ̈ . ܕܝܠܟ ܗܘ ܐܝܡܡܐ ܘܕܝܠܟ ܗܘ ܠܠܝܐ :
P:Ps [AB] ܬܩܢܬ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ . ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܠܫܛܝܐ̈ ܕܠܐ ܬܫܛܘܢ : ܐܢܬ ܒܬܪܝܨܘܬܐ ܐܕܘܢ .     ܬܬܡܟܟ ܐܪܥܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ :
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ . ܡܐ ܣܓܝܐܝܢ ܪܚܡܝܟ̈ ܐܠܗܐ : ܘܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܛܠܠܐ ܐܢܬ : ܘܕܝܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ : ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܘܒܥܝܪܐ ܦܪܩ
P:Ps [AB] ܒܒܝܫܬܐ ܓܢܒܪܐ : ܘܥܠ ܡܚܣܝܐ ܟܠ ܝܘܡ ܥܘܠܐ ܡܬܚܫܒ ܠܫܢܟ . ܐܢܬ ܥܘܠܘܬܗ ܘܡܪܚܘܬܗ ܕܪܒ ܫܩܐ̈ ܕܚܣܕ ܠܚܙܩܝܐ ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
P:Ps [AB] ܘܩܒܘܬܐ ܕܥܘܫܢܟ . ܟܗܢܝܟ̈ ܢܠܒܫܘܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܙܕܝܩܝܟ̈ ܐܢܬ ܘܢܣܓܘܕ ܠܟܘܒܫܐ ܕܪܓܠܘܗܝ̈ . ܩܘܡ ܡܪܝܐ ܠܢܝܚܬܟ :