simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܝܕܥ ܐܢܬ .   ܟܠܗܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܘܠܚܪܬܐ : ܓܒܠܬܢܝ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܘܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܥܩܒܬ . ܐܢ ܐܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܫܢܝ
P:Ps [AB] .   ܟܠܗܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܘܠܚܪܬܐ : ܓܒܠܬܢܝ ܘܣܡܬ ܥܠܝ ܐܝܕܟ . ܐܢܬ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܥܩܒܬ . ܐܢ ܐܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܫܢܝ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܝܕܥ
P:Ps [AB] : ܘܐܢ ܐܚܘܬ ܠܫܝܘܠ ܐܦ ܬܡܢ ܐܝܬܝܟ . ܘܐܢ ܐܪܝܡ ܟܢܦܝ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܙܠ ܡܢ ܪܘܚܟ : ܘܐܝܟܐ ܐܛܫܐ ܡܢ ܩܕܡܝܟ . ܐܢ ܐܣܩ ܠܫܡܝܐ ܬܡܢ
P:Ps [AB] : ܨܘܬ ܠܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ . ܡܪܝܐ ܦܪܘܩܝ ܥܫܝܢܐ : ܡܛܠܠܗ ܕܪܝܫܝ ܐܢܬ ܥܠ ܫܒܝܠܝ̈ : ܘܡܨܝܕܬܐ ܫܕܘ ܥܠܝ . ܐܡܪܬ ܠܡܪܝܐ ܕܐܠܗܝ
P:Ps [AB] ܥܢܝܢܝ : ܨܘܬ ܡܠܝ̈ ܘܩܒܠ . ܨܠܘܬܝ ܐܝܟ ܥܛܪܐ ܩܕܡܝܟ : ܐܢܬ ܥܠ ܬܘܪܨܐ ܕܙܢܝܐ̈ ܕܩܢܘ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܫܒܝܐ ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܟ
P:Ps [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܫܒܝܠܝ̈ : ܒܐܘܪܚܐ ܕܗܠܟܬܝ̈ ܛܡܪܘ ܠܝ ܦܚܐ̈ .     ܐܢܬ ܬܟܫܦܬܝ : ܘܐܘܠܨܢܝ ܩܕܡܘܗܝ ܚܘܝܬ . ܟܕ ܐܬܛܪܦܬ ܪܘܚܝ
P:Ps [AB] ܫܒܝܠܝ̈ : ܒܐܘܪܚܐ ܕܗܠܟܬܝ̈ ܛܡܪܘ ܠܝ ܦܚܐ̈ .     ܚܪܬ ܐܢܬ : ܘܐܘܠܨܢܝ ܩܕܡܘܗܝ ܚܘܝܬ . ܟܕ ܐܬܛܪܦܬ ܪܘܚܝ ܐܢܬ ܝܕܥ
P:Ps [AB] ܠܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܙܒܢܗܘܢ . ܦܬܚ ܐܢܬ ܐܝܕܟ ܘܡܣܒܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܬܪܨ ܠܟܠ ܕܟܦܝܦܝܢ . ܥܝܢܐ̈ ܕܟܠ ܐܢܫ ܠܘܬܟ ܬܠܝܢ̈ : ܕܝܗܒ
P:Ps [AB] ܐܝܕܟ ܘܡܣܒܥ ܐܢܬ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܕܚܝ . ܙܕܝܩ ܗܘ ܡܪܝܐ ܒܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܠܘܬܟ ܬܠܝܢ̈ : ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܙܒܢܗܘܢ . ܦܬܚ
P:Ps [AB] ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܕܚܝ . ܙܕܝܩ ܗܘ ܡܪܝܐ ܒܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܗ̈ : ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܙܒܢܗܘܢ . ܦܬܚ ܐܢܬ ܐܝܕܟ ܘܡܣܒܥ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܗܟܢ ܫܐܠܬܝ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܡܫܬܡܠܝܐ . ܠܡܢ ܐܩܒܘܠ ܐܢܬ ܥܩܪܘܗܝ̈ ܡܢܝ . ܘܠܐ ܢܦܪܥܘܢ ܛܪܦܘܗܝ̈ ܒܝ . ܥܫܝܢܐ ܘܪܒܐ