simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܒܕܘܟܬܗ ܘܠܐ ܡܫܬܟܚ . ܘܡܣܟܢܐ̈ ܝܪܬܝܢ ܐܪܥܐ : ܘܡܬܒܣܡܝܢ ܐܢܬ . ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܪܫܝܥܐ ܘܠܝܬܘܗܝ : ܘܚܐܪ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ . ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܣܟܠܘܬܝ̈ ܦܨܢܝ : ܚܣܕܐ ܠܥܘܠܐ̈ ܠܐ ܐܢܬ ܣܝܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܝܕܥ ܡܢܘ ܚܡܠ ܠܗܝܢ . ܡܟܝܠ ܡܢܘ ܣܒܪܝ ܐܠܐ ܐܢ
P:Ps [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ .     ܕܠܐ ܛܫܝܬ ܙܕܝܩܘܬܟ ܒܓܘ ܠܒܝ : ܐܠܐ ܦܘܪܩܢܟ ܐܢܬ . ܣܒܪܬ ܙܕܝܩܘܬܟ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ : ܘܣܦܘܬܝ̈ ܠܐ ܟܠܝܬ : ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] .     ܕܠܐ ܛܫܝܬ ܙܕܝܩܘܬܟ ܒܓܘ ܠܒܝ : ܐܠܐ ܦܘܪܩܢܟ ܐܢܬ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ : ܘܣܦܘܬܝ̈ ܠܐ ܟܠܝܬ : ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܝܕܥ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܟܠܐ ܡܢܝ ܪܚܡܝܟ̈ : ܐܠܐ ܪܚܡܝܟ̈ ܘܗܝܡܢܘܬܟ ܒܟܠ ܐܢܬ ܐܡܪܬ : ܘܠܐ ܛܫܝܬ ܛܝܒܘܬܟ ܘܗܝܡܢܘܬܟ ܡܢ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ . ܐܦ
P:Ps [AB] ܘܡܦܨܝܢܝ ܐܠܗܝ ܠܐ ܬܘܚܪ .   ܐܡܝܪ ܠܕܘܝܕ ܥܠ ܚܙܩܝܐ . ܐܢܬ . ܘܐܢܐ ܡܣܟܢܐ ܐܢܐ ܘܒܝܫܐ : ܡܪܝ ܐܬܚܫܒܘ ܥܠܝ : ܡܥܕܪܢܝ
P:Ps [AB] ܒܝ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܒܐܫ ܠܝ ܒܥܠܕܒܒܝ . ܠܝ ܕܝܢ ܒܬܡܝܡܘܬܝ ܐܢܬ ܪܚܡ ܥܠܝ : ܘܐܩܝܡܝܢܝ ܘܐܦܪܘܥ ܐܢܘܢ . ܒܗܕܐ ܝܕܥܬ ܕܨܒܐ
P:Ps [AB] ܗܘ ܐܠܗܐ ܡܠܟܝ : ܕܦܩܕܬ ܥܠ ܦܘܪܩܢܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܒܟ ܢܕܩܪ ܐܢܬ : ܐܠܐ ܝܡܝܢܟ ܘܕܪܥܟ : ܘܢܘܗܪܐ ܕܐܦܝܟ̈ ܕܨܒܝܬ ܒܗܘܢ .
P:Ps [AB] ܗܘ ܦܪܩܬܢ ܡܢ ܣܢܐܝܢ̈ : ܘܐܒܗܬܬ ܠܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ . ܫܒܚܢܟ ܐܢܬ ܗܘܐ ܥܠ ܩܫܬܬܢ̈ ܬܟܝܠܝܢܢ : ܘܐܦ ܠܐ ܥܠ ܙܝܢܢ ܕܢܦܪܩܢ .    
P:Ps [AB] ܒܚܝܠܢ . ܐܠܐ ܐܗܦܟܬܢ ܠܒܣܬܪܢ ܘܒܙܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ . ܐܢܬ : ܘܠܫܡܟ ܠܥܠܡ ܢܘܕܐ . ܘܗܫܐ ܛܥܝܬܢ ܘܐܒܗܬܬܢ : ܘܠܐ ܢܦܩ
P:Ps [AB] ܕܝܢ ܣܢܝܬ ܡܪܕܘܬܝ : ܘܫܕܝܬ ܡܠܝ̈ ܠܒܣܬܪܟ . ܐܢ ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ : ܡܐ ܠܟ ܘܠܟܬܒܐ̈ ܕܦܘܩܕܢܝ̈ : ܕܫܩܠܬ ܩܝܡܝ ܒܦܘܡܟ .
P:Ps [AB] ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐ ܨܒܝܬ : ܘܟܣܝܬܐ̈ ܕܚܟܡܬܟ ܐܘܕܥܬܢܝ . ܪܘܣ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܒܥܘܠܐ ܐܬܒܛܢܬ : ܘܒܚܛܗܐ̈ ܒܛܢܬܢܝ ܐܡܝ .    
P:Ps [AB] ܒܒܝܫܬܐ ܓܢܒܪܐ : ܘܥܠ ܡܚܣܝܐ ܟܠ ܝܘܡ ܥܘܠܐ ܡܬܚܫܒ ܠܫܢܟ . ܐܢܬ ܥܘܠܘܬܗ ܘܡܪܚܘܬܗ ܕܪܒ ܫܩܐ̈ ܕܚܣܕ ܠܚܙܩܝܐ ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
P:Ps [AB] ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܟܘܬܝ : ܩܪܝܒܝ ܘܪܚܡܝ . ܕܐܟܚܕܐ ܠܥܣܢ ܐܢܬ ܚܣܕܢܝ ܕܐܣܝܒܪ : ܘܐܦ ܠܐ ܣܢܐܝ ܐܬܬܪܝܡ ܥܠܝ ܕܐܛܫܐ ܡܢܗ .
P:Ps [AB] ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܓܘܒܐ ܕܐܒܕܢܐ : ܠܓܒܪܐ̈ ܐܫܕܝ̈ ܕܡܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܗܘ ܢܬܪܣܝܟ : ܘܠܐ ܢܬܠ ܠܥܠܡ ܙܘܥܬܐ ܠܙܕܝܩܘܗܝ̈ .
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܐܠܗܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܬܬܥܝܪ : ܘܦܩܘܕ ܐܢܬ . ܕܠܐ ܒܣܟܠܘܬܐ ܪܗܛܘ ܥܠܝ ܘܐܬܛܝܒܘ ܥܠܝ . ܐܬܬܥܝܪ ܘܚܙܝ
P:Ps [AB] ܐܠܗܐ ܛܥܝܬܢ ܘܠܐ ܢܦܩ ܐܢܬ ܒܚܝܠܢ . ܗܒ ܠܢ ܥܘܕܪܢܐ ܥܠ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܠܐܕܘܡ : ܘܡܢܘ ܢܘܒܠܢܝ ܠܩܪܝܬܐ ܥܫܝܢܬܐ . ܕܗܐ
P:Ps [AB] ܒܚܝܠܢ . ܗܒ ܠܢ ܥܘܕܪܢܐ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ : ܡܛܠ ܕܕܓܠ ܗܘ ܐܢܬ ܢܘܒܠܢܝ ܠܩܪܝܬܐ ܥܫܝܢܬܐ . ܕܗܐ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܛܥܝܬܢ ܘܠܐ ܢܦܩ
P:Ps [AB] ܠܓܒܪܐ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܡܬܢܒܐ ܥܠ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܒܥܡܐ ܕܒܒܒܠ ܐܢܬ ܕܥܘܫܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ . ܘܠܟ ܡܪܝܐ ܛܝܒܘܬܐ : ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܦܪܥ
P:Ps [AB] ܐܣܟܐ ܠܟ : ܨܗܝܐ ܗܝ ܠܟ ܢܦܫܝ ܘܡܣܟܐ ܠܟ ܒܣܪܝ : ܐܝܟ ܐܪܥܐ ܐܢܬ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܡܬܢܒܐ ܥܠ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܒܥܡܐ ܕܒܒܒܠ ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ