simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܐܡܪ ܠܝ ܕܒܪܝ ܐܢܬ : ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ
P:Ps [AB] ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܨܒܐ ܪܘܫܥܐ
P:Ps [AB] ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܟ
P:Ps [AB] . ܚܙܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܥܘܠܐ ܘܪܘܓܙܐ
P:Ps [AB] ܘܪܘܓܙܐ : ܘܚܐܪ ܐܢܬ ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ :
P:Ps [AB] ܒܝܫܐ : ܘܕܝܬܡܐ ܐܢܬ ܗܘ ܥܕܘܪܗ .
P:Ps [AB] ܣܒܪܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܫܡܥ ܐܢܬ ܡܪܝܐ : ܘܛܘܝܒܐ
P:Ps [AB] ܐܡܪܬ ܠܡܪܝܐ ܕܡܪܝ ܐܢܬ : ܘܛܒܬܝ ܡܢ
P:Ps [AB] ܕܝܪܬܘܬܝ ܘܕܟܣܝ : ܐܢܬ ܗܘ ܡܦܢܐ ܠܝ
P:Ps [AB] ܬܡܟܟ . ܐܢܬ ܬܢܗܪ ܫܪܓܝ :
P:Ps [AB] ܠܝ . ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܘܝܬܒ ܒܫܘܒܚܟ
P:Ps [AB] ܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܝ ܐܠܗܝ ܐܢܬ . ܠܐ
P:Ps [AB] ܕܥܘܫܢܝ ܘܒܝܬ ܓܘܣܝ ܐܢܬ ܗܘ : ܡܛܠ
P:Ps [AB] : ܘܐܡܪܬ ܕܐܠܗܝ ܐܢܬ ܡܪܝܐ .
P:Ps [AB] ܣܓܝܐܐ ܛܝܒܘܬܟ ܕܢܛܪ ܐܢܬ ܠܕܚܠܝܟ̈ : ܠܕܡܣܒܪܝܢ
P:Ps [AB] : ܘܐܢܬ ܫܒܩ ܐܢܬ ܠܝ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝ̈
P:Ps [AB] ܢܬܩܪܒܘܢ . ܐܢܬ ܣܬܪܝܢܝ ܘܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈
P:Ps [AB] ܐܟܘܬܟ : ܕܡܦܨܐ ܐܢܬ ܠܒܝܫܐ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܗ
P:Ps [AB] ܐܢܫܐ ܘܒܥܝܪܐ ܦܪܩ ܐܢܬ ܡܪܝܐ .
P:Ps [AB] ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܪܫܝܥܐ ܘܠܝܬܘܗܝ