simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܠܟ ܠܐ ܡ̣ܨܐ ܐܢܬ ܕܬܕܥ ܆ X⁶ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܡܪܚ ܐܢܬ X⁷ܠܡܒܨܐ ⁸ ܐܢܬ : ܘܕܐܝܟܢ ⁴ܝ ܗ̣ܘܝܬ Xܝ ܒܗ̇ ܐܢ X X X 63 ܬܒ̣ܨܐ : XX ܘܐܢ
JnDalya:Epist ܐܼܡܪܬ ܕܕܠܐ ܫܡ ܐܿܝܬܝ . ܡܟܝܠ ܟܠ ܟܘܢܝܐ̈ ܘܫܘܡܗܐ̈ ܐܢܬ . ܐܝܟܢܐ ܐܿܫܡܗܟ ܡܪܝ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ . ܕܐܿܩܪܝܟ ܐܠܗܐ
JnDalya:Epist ܒܣܘܪܕܐ̈ ܡܙܝܓܝ̈ ܒܪܚ̣ܡܐ̈ ܘܠܐ ܥ̇ܪܩܝܢܢ ܠܘܬܟ . ܐܠܗܢ ܐܢܬ . ܡܓ̇ܪܓ ܐܢܬ ܒܫܘܘܕܠܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܬܦܝ̣ܣܝܢܢ . ܡܕܚ̇ܠ
JnDalya:Epist ܒܫܡܫܟ ܇ ܕܒܟ ܘܒܐܣܝܟ̈ ܕ ܢܝ̣ܚ ⁸⁹ܠ ܐ ܟܠܝܢܐܝܬ . ܗܕܐ ⁹⁰ܗܝ ܐܢܬ ܠܟ ܙܘܡ̇ܪܐ : ܬ̇ ܡܗ ⁸⁶ܐ ܢܬ ܠܟ ⁸⁷ܘ ܬ̇ ܗܪ ܆ ⁸⁸ܟܕ ܡ̇ܐܨܕ
JnDalya:Epist ܒܟ ܢܘܚܡܐ 9 . ܐ̣ܡܪ ܓܝܪ ܐܢܿܐ ܐܢܼܐ ܢܘܚܡܐ ܘܚܝܐ̈ . ܘܡܿܢ ܐܢܬ . ܒܗܕܐ ܪܓܬܐ ܫܿܢܩ ܐܢܬ ܠܟ ܘܐܡ̣ܝܬ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܚ̣ܙܐ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܡܝܬܪܐ̈ ⁹⁹ܘܐܢ ܫܝܛܐ̈ . ¹ܒܨܝ̣ܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ²ܒܗܘܢ X ܐܢܬ ⁷ܝ ܠܝ̇ܕܥ ܟܠ ܀ 10ܒܟܠ ܥܒܕܐ̈ ⁹⁸ܕܥܡ ܐܚܪܢܐ̈ ܥ̇ܒܕ
JnDalya:Epist ܫܘܠܛܢܐ ܆ ܠܡܐܣܪ 1ܘܠܡܫܪܐ . ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܢܬ Xܝ . ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬܝܟ ܒܥ̇ܝܐ ܕܐܝܟ ³⁷ܕܒܕܝܠܟ ܩ̣ܢܐ
JnDalya:Epist ܒܗ ܕܡܚܿܝܕ ܒܟ ܗܟܢܐ ܓܿܠܐ ܠܩܢܘܡܟ ܡܢ ܩܕܡ ܡܕܥܟ ܕܗܼܘ ܐܢܬ ܒܓܘ ܟܘܪܐ ܘܐܝܟ ܪܛܝܒܘܬܐ ܒܓܘܼܫܡܟ 6 . ܘܡܐ ܕܚܿܐܪ
JnDalya:Epist ܡܢ ܗܠܝܢ XX XX ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܬܚ̣ܙܝܢ ⁴⁸ܐܙܕܗܪ ܀ ⁴⁷ 25ܘܚ̣ܙܝ ܐܢܬ X²ܡܛܠ XX ܕܡܬܚܙܝܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܒܗܠܝܢ ⁴⁴ܫܘܚܠܦܐ̈ . X⁴ܐܠܐ
JnDalya:Epist ܠܘܬܢ ܒܡܪܢ . ܘܡܢ ܩܪܝܢܗܿ ܕܐܓܪܬܟ ܐܫܿܬܘܕܥܬ ܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܚܝܒܐ̈ ܕܐܼܬܘ ܨܝܕܝܢ ܕܣܓܝ ܚܘܼܒܐ ܩܼܢܐ
JnDalya:Epist ܗܘ ܚܕܘܬܗ ²⁸ܘܪܘ̇ܙܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܬܟܣܝ̣ܬܗ ܆ ܘܒܫܘ̣ܒܚܟ ܐܢܬ ܟܠ ܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܡܬܡ̇ܠܝܢ ܀ 4ܐܢܬ ܗܘ ܐܘܟܠܗ ܘܫ̣ܩܝܗ .
JnDalya:Epist ܐܝܠܝܢ ܕܗܼܢܘܢ ܩܿܘܝܘ ܒܝܿܪܬܘܬܟ . ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܐܚܼܝܕ ܟܠ . ܐܢܬ ܐܠܐ ܒܫܘܼܒܚܐ . ܘܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܝܪܬܘܬܗ̈ ܕܒܪܟ ܥܿܒܕ
JnDalya:Epist ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܬܚܼܙܝܢ ܐܙܕܗܪ 25 . ܘܚܼܙܝ ܐܚܝ ܐܙܕܗܪ ܐܢܬ ܬܬܙܝܼܥ . ܡܛܠ ܕܡܬܚܙܝܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܒܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܐܠܐ
JnDalya:Epist ܕܡܕܝܢ ܡܢܐ ܥ̇ܕܠ ܐܢܬ ܠܝ ܕܡܨ̇ܚܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܫ̣ܡܥ ⁷ X ¹ܐܦ ܐܢܬ ܒܓܘܢܝܐ̈ . ܘܠܨܥܪܐ̈ ܝܘܬܪܢܐ̈ X ܚ̇ܫܒ ܐܢܐ . ܐܠܐ X ܐ̇ܡܪ
JnDalya:Epist X¹ܡܢ ܟܠ . ܘܠܪܚܡܝܟ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩ ܕܢܝܚ ܐܢܬ . ܐ܏ܘ ܚܫܘܟܐ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܆ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܒܟܠ ܐܬܪ . . . ܀ 6ܫܘܒܚܐ ܠܟ X¹ܕܟ̣ܣܐ
JnDalya:Epist ܠܗ ܥܿܦܩ ܗܪܟܐ ܠܗܕܐ ܪܒܬܐ 12 . ܘܐܢ ܡܚܿܒܠܐܝܬ ܩܿܝܡܐ ܐܢܬ ܝܿܠܦ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪܗ ܥܿܡܪ ܐܢܬ . ܐܢ ܒܕܝܠܟ ܚܿܙܐ
JnDalya:Epist . ܡܛܠ ܕܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܕܫ̇ܪܝ ܦ̇ܩܚ . ܘܚ̇ܒܛ ܐܢܬ ܒܡܨܥܬ̇ ܦܪܕܝܣܟ . ܕܟܕ ܡܢܗ ܬܐܟܘ̣ܠ ܆ ܠܥܠܡ ܠܐ ܡ̇ܐܬ
JnDalya:Epist ܚܕܐ ⁵⁷ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ̈ : ܕܡܐ ⁵⁸ ܕܡܬܓܠܝܐ ⁵⁹ܥܠܝܟ : ܐܢܬ ܆ ܡܢ ܝ̇ܕܥܐ ܕܐ̇ܡܪ 10ܐܢܐ ܠܟ . ⁵⁶ܟܠ ܐܡܬܝ ⁵⁶ܕܚ̇ܙܐ
JnDalya:Epist . ܗ̇ܘ ܕܡܫ̇ܡܗܝܢ ܠܗ Xܐܒܗܝܢ̈ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . 10ܚ̣ܙܘܐ ܐܢܬ ܢ ܥ̇ܒܪܝܢ ܒܡܕܥܟ ܆ ܕܥ̣ ܕܒܐܬܪܐ ܕܫ̇ܦܝܘܬܐ ܩ̇ܐܡ
JnDalya:Epist ܗܘ ܬܟܣܝ̣ܬܗ ܆ ܘܒܫܘ̣ܒܚܟ ܥܪܛܠܝܘܬܗ ܡܬܟ̇ܣܝܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܀ 4ܐܢܬ ܗܘ ܐܘܟܠܗ ܘܫ̣ܩܝܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܚܕܘܬܗ ²⁸ܘܪܘ̇ܙܗ .