simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܒܚܘ̣ܒܐ ܆ ܥܠܡܝܐ ⁵ܚܫܝ̣ܒ ܐܢܬ ܠܐ ܠܗܐ . ܘܟܕ ܚܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܥܡ ܐܢܬ ܘܐ̇ܡܪ X ܠܟ ܫܪܪܐ ܕܝ̇ܠܦܬ ܡܢ ܐ ܠܗܝ . ܟܕ ܥܡ ܥܠܡܝܐ̈ X ܥ̣ܢܐ
JnDalya:Epist ܠܐ ܠܗܐ . ܘܟܕ ܚܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܪܚܡ̇ܝ̈ ܐ ܠܗܐ ܐܢܬ ܠܗܝ . ܟܕ ܥܡ ܥܠܡܝܐ̈ X ܥ̣ܢܐ ܐܢܬ ܒܚܘ̣ܒܐ ܆ ܥܠܡܝܐ ⁵ܚܫܝ̣ܒ
JnDalya:Epist ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܪܚܡ̇ܝ̈ ܐ ܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ ܆ ܝܚܝܕܝܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܚܘ̣ܒܐ ܆ ܥܠܡܝܐ ⁵ܚܫܝ̣ܒ ܐܢܬ ܠܐ ܠܗܐ . ܘܟܕ ܚܠܝ̣ܛ
JnDalya:Epist ܫܪܝܪܐ . ܘܟܕ ܒܦܣܩܐ ܕܡܢ ܟܠ : ܒܐ ܠܗܐ ܗ̇ܪܓ ܐܢܬ ܒܐܡܝܢܘ ܆ ܐ ܐܢܬ ܚܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܪܚܡ̇ܝ̈ ܐ ܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ ܆ ܝܚܝܕܝܐ
JnDalya:Epist ܒܐܡܝܢܘ ܆ ܐ ܠܗܝܐ ܐܢܬ 10ܘܕܡ̇ܐ ܠܐ ܠܗܐ . ⁶ܗ̇ܢܘ ܣܟܐ ܕܟܠ ܐܢܬ ܆ ܝܚܝܕܝܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ . ܘܟܕ ܒܦܣܩܐ ܕܡܢ ܟܠ : ܒܐ ܠܗܐ ܗ̇ܪܓ
JnDalya:Epist 10ܘܕܡ̇ܐ ܠܐ ܠܗܐ . ⁶ܗ̇ܢܘ ܣܟܐ ܕܟܠ ܪ̈ ܗܛܝܢ ܀ 2ܩ̇ܕܫ ܐܢܬ . ܘܟܕ ܒܦܣܩܐ ܕܡܢ ܟܠ : ܒܐ ܠܗܐ ܗ̇ܪܓ ܐܢܬ ܒܐܡܝܢܘ ܆ ܐ ܠܗܝܐ
JnDalya:Epist ܒܟ ܫܡܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܆ ܟܕ ܩ̇ܥܝܢ ܒܟ X ¹ܩܘ̇ܕܫ ܟܣܝܘܬܐ X ܐܢܬ ܕܗ̣ܘܝܬ ܝ ¹ܟܘܪܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟ ܥܠܡ . ܐܡܬܝ ܬܚ̣ܙܐ
JnDalya:Epist ܒܟ ܡܚܙܝܬ ܢܘܗܪܐ ܕܗ̇ܘ ܚ̇ܙܐ ܟܠ ܆ ܘܬܚ̣ܙܐ ܒܗ X ¹ܗܠܝܢ X ܐܢܬ ܟܣܝܘܬܐ X ¹ܒܛܘܟ̇ܣ ܣܕܪܝܗܘܢ̈ . ܐܡܬܝ ܟܝ X ܬܚ̣ܙܐ
JnDalya:Epist ܠܝ ܕܐ̇ܡܪ ܠܟ ܕܝܠܟ : ܕܥܕܟܝܠ ܐ̇ ܢܐ ܒܕܝܠܝ ܠܐ ܡܦ̇ܣ ܐܢܐ . ܐ ܐܢܬ ܠܟܢܘܬܟ̈ ܚܝܐ̈ ܢܬܦ̇ܠܓܘܢ ܀ X⁵ 3ܡܢܐ XX ܡܫ̇ܐ ܠ
JnDalya:Epist ܠܝ . ܘܡܨܥܝܬܐ̈ ܠܐ ܫ̇ܦܪܢ̈ ܠܟ . ܘܡܐܟܬܐ̈ ܠܐ ܒ̇ܣܡܢ̈ ܠܟ . ܐܢܬ ܛ̇ܒܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܠܒܝܫܐ̈ ܀ X ܐܢ ܐ̇ܟܬܘܒ ܠܟ ܪܡܬܐ̈ ܥ̇ܕܠ
JnDalya:Epist . ܗ̣ܘܝ ܠܟ ܟܠܟ ܫܠܗܒܝܬܐ ܆ ܘܐ̇ܘܩܕ ܠܟܠܗܘܢ ܕܚܕܪܝܟ̈ . ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܒܐܘܟܡܬܐ̈ ⁸⁴ܢܦܫܟ ܡܒ̇ܝܐܐ
JnDalya:Epist . ܐ܏ܘ ܕܟ̣ܣܐ ܒܝ Xܝ 1ܘܡܣ̇ܬܪ ܆ ܓ̣ܠܝ ܒܝ ⁸⁷ܪܐܙܟ ܕܡܛܫܝ . ܐܢܬ ܕܟ̣ܣܐ ܠܓܘ ܡܢܟ . ܩ̣ܪܝ ܒܩܠܐ ܫܠܝܐ ܘܫܬܝܩܐ ܟܕ ⁸⁵ܐ̇ܡܪ
JnDalya:Epist ܠܟ ܒܚܙܘܗܝ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܢ ܨܝܕܐ̈ ܠܝܛܐ̈ ܕܥܠ ܣܦܪ . . . ܘܗܝ ܐܢܬ ܢܘܢܐ ܣܚ̇ܝܐ X⁰ܛ̇ܐܣ ܒܓ̇Xܠܐ ܕܫܦܥܝ̈ ܪܒܘܬܐ . ܘܣ̇ܬܪ
JnDalya:Epist ܕܟܝܘܬ ܢܦܫܟ ܆ ܘܠܫܘܦܪܐ ܕܦܪܨܘܦܗ ܕܪܚܝ̣ܡܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܐܢܬ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܠܐ ܢܥ̣ܠܘܢ ܠܗ̇ . ܒܢܘܗܪܗ̇ ⁹ܝ ܕܗܕܐ ܢܘܪܐ ܚ̇ܙܐ
JnDalya:Epist ܆ ܐܦܠܐ ܠܗ ܒܩܢܘܡܟ . ܒܗܕܐ X ܪܓܬܐ ܫ̇ܢܩ ܐܢܬ ܠܟ ܘܐܡ̣ܝܬ ܡܢ ܐܢܬ ܒܠܥܕ X ܕܟܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܣܛܪ X ܡܢ ܗܕܐ ܇ ܠܐ ܠܩܢܘܡܟ ܚ̇ܙܐ
JnDalya:Epist ܠܟ ܘܐܡ̣ܝܬ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܆ ⁶ܕܬܚ̣ܙܐ ܐܢܬ ܒܟ ܢܘܚܡܐ X ܀ ܐ̣ܡܪ ܐܢܬ ܠܩܢܘܡܟ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܆ ܐܦܠܐ ܠܗ ܒܩܢܘܡܟ . ܒܗܕܐ X ܪܓܬܐ ܫ̇ܢܩ
JnDalya:Epist ܒܟ ܢܘܚܡܐ X ܀ ܐ̣ܡܪ ܓܝܪ ܐܢ̇ܐ ⁸ܐܢ̣ܐ ܢܘܚܡܐ ܘܚܝܐ̈ . ܘܡ̇ܢ ܐܢܬ . ܒܗܕܐ X ܪܓܬܐ ܫ̇ܢܩ ܐܢܬ ܠܟ ܘܐܡ̣ܝܬ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܆ ⁶ܕܬܚ̣ܙܐ
JnDalya:Epist ܘܡܬܛ̇ܪܦ ¹⁰ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܟ̈ . ܒܟ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܕܡܝܟ ܆ ܐܢܬ ܓ̇ܠܐ ܪܐܙܐ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܪܚܝܩ ܡܢܟ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܠ̇ܐܐ
JnDalya:Epist ܠܟ ܥܡܗ X ¹ܒܫܘܠܗܒܐ ܕܪܚܡܬ ܗ . ܒܗܕܐ ܆ ܢܦܫܗ ܡܚ̇ܘܐ ܠܟ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܒܥܘܗܕܢܗ . ܙ̇ܗܐ ܩܢܘܡܟ X ¹ܒܚ̇ܘܪܐ ܕܒܗ . ܚ̇ܝܕ
JnDalya:Epist . ܒܗܕܐ ܬ ܗܘܡܐ ¹⁷ܕܪܟ ¹⁸ܐܢܬ ܆ ܘܫܡܝܐ̈ ܥ̇Xܝܐ ܒܢܘܗܪ ܗ ܐܢܬ ܕܡ̣ܘܬ X ¹ܚܙܬܐ ¹⁶ܥ̇ܒܕܐ ܠܟ ܆ ܘܠܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܚܙܐ ܚ̇ܙܐ