simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܒܙܒܢ ܠܓܘ ܡܢܟ ܒܕܡܼܘܬ ܐܣܦܝܪܐ ܐܘ ܟܘܟܒܐ ܠܐ ܬܬܙܝܼܥ . ܐܢܬ ܕܢܥܼܠܘܢ ܘܢܚܿܘܘܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܕܛܿܥܝܘܬܗܘܢ . ܐܢܕܝܢ ܚܿܙܐ
JnDalya:Epist ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܬܚܼܙܝܢ ܐܙܕܗܪ 25 . ܘܚܼܙܝ ܐܚܝ ܐܙܕܗܪ ܐܢܬ ܬܬܙܝܼܥ . ܡܛܠ ܕܡܬܚܙܝܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܒܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܐܠܐ
JnDalya:Epist ܠܗܝܢ ܐܘ ܐܚܝ ܡܢ ܝܿܕܥܐ ܕܐܿܡܪ ܐܢܐ ܠܟ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܫܐܕܐ ܕܪܡܘܼܬܐ 26 . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܦܿܪܫ
JnDalya:Epist ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܕܡܐ ܕܡܬܓܠܝܐ ܥܠܝܟ ܚܘܼܫܒܟ ܫܿܝܢܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܐܘ ܐܚܝ ܡܢ ܝܿܕܥܐ ܕܐܿܡܪ ܐܢܐ ܠܟ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܚܿܙܐ
JnDalya:Epist ܕܡܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܫܿܪܝܬܿ ܩܿܦܣܐ ܬܐܘܪܝܐܐ ܕܢܦܫܟ ܘܡܬܡܿܠܐ ܐܢܬ ܗܝ ܕܛܝܒܘܬܐ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗܿ ܙܐܦܐ . ܐܢܕܝܢ ܡܐ ܕܚܿܙܐ
JnDalya:Epist ܕܝܢ ܐܘ ܦܿܠܘܚܐ ܙܪܝܙܐ ܩܼܪܝ ܘܐܣܬܿܟܠ ܡܕܡ ܕܪܫܼܝܡ ܐܢܬ ܐܟܡܐ ܕܐܬܬܿܒܥܬ ܡܢ ܚܘܼܒܟ ܪܫܿܡܬ ܠܟ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ .