simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܠܝ ܕܠܐ ܬܛܥܝܢܝ ܆ ܕܠܐ ܐ̇ܛܥܐ . ¹⁴ܘܐܢ ܠܟ ܛ̇ܥܐ ¹⁵ܐܢܐ . ܐܢܬ ܕܪܐ̇ܓܐ ܢܦܫܟ ܕܪܓܬܗܝܢ ܠܐ ܥ̇ܒܪܐ ܐܡܝܢ ܀ ܝ X 34 2ܡ̇ܥܗܕ
JnDalya:Epist ܆ ܘܐܫ̣ܬܝ ܘܪܘ̣ܙ ܢX ܠܒܗ ܒܪܚܡܬܟ ⁹ܝ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܥ̣ܠ ܐܢܬ ²⁹ . X⁸ܛܘܒܘܗܝ X 1ܠܡ̇ܢ ܕܥܡ ܫ̣ܩܝܗ ܚ̣ܙܐ X⁰ܕܚܠܝ̣ܛ
JnDalya:Epist ܕܡܕܝܢ ܡܢܐ ܥ̇ܕܠ ܐܢܬ ܠܝ ܕܡܨ̇ܚܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܫ̣ܡܥ ⁷ X ¹ܐܦ ܐܢܬ ܒܓܘܢܝܐ̈ . ܘܠܨܥܪܐ̈ ܝܘܬܪܢܐ̈ X ܚ̇ܫܒ ܐܢܐ . ܐܠܐ X ܐ̇ܡܪ
JnDalya:Epist ܠܝ ܕܡܨ̇ܚܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܫ̣ܡܥ ⁷ X ¹ܐܦ ܐܢܬ ܘܐ̇ܡܪ ܠܟ . ⁸ܡܪܢ ܐܢܬ ܝܘܬܪܢܐ̈ X ܚ̇ܫܒ ܐܢܐ . ܐܠܐ X ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܡܕܝܢ ܡܢܐ ܥ̇ܕܠ
JnDalya:Epist ܘܐ̇ܡܪ ܠܟ . ⁸ܡܪܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ . ⁸ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ⁹ܐܝܬ ܠܝ ܐܢܬ ܕܡܕܝܢ ܡܢܐ ܥ̇ܕܠ ܐܢܬ ܠܝ ܕܡܨ̇ܚܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܫ̣ܡܥ ⁷ X ¹ܐܦ
JnDalya:Epist ܡܪܝܐ . ܘܡܐ ܕܚ̣ܙܝܗܝ ܛ̇ܒܐ ܕܐܫܬܘܚܕ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܆ ⁴¹ܡ̇ܫܡܥ ܐܢܬ ܦܐܪܗܣܝܐܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܡܐܡܪ ܇ ܕܡܟܝܠ ܡ̣ܢܘ ܣܒܪܝ ܐܠܐ ܐܢ
JnDalya:Epist . ܘܗܕܐ ܗܝ ܩܝܡܬܐ ܡܩܕܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ⁷⁶ܕܒܡܫܝܚܐ ܕܐ̣ܡܪ ܐܢܬ X ⁷ܟܠܫܥ ܡܙܕܗܝܢ . ⁷⁵ܘܐܢܬ ܠܟ ܠܗܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܝ̇ܗܒ
JnDalya:Epist ⁸ ⁷ܕܢܬܚ̣ܙܐ ܠܟ ⁸ܡܫܝܚܐ ܒܨܠܘܬܐ ¹⁰ ⁹ܐܝܟ ܕܠܪܚ̇ܡܗ : ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܠܨܒܝܢܢ ܇ ܐܠܐ ܚܢܢ ܢܫ̇ܬܥܒܕ ܠܨܒܝܢܗ . ⁶ܨ̇ܒܐ
JnDalya:Epist ܕܗܕܐ ܒܐܡܝܢܘ ܬܫܬܠ̇ܗܒ ܒܢܦܫܟ : ܐܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ ܝ ¹ܪܚܡܬ ܐܢܬ ⁹ܐܝܟ ܕܠܪܚ̇ܡܗ : ¹⁰ܪܚܡܬܗ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩ ܬܗ̣ܘܐ ܒܟ . ¹¹ܒ̇ܥܐ
JnDalya:Epist ܕܒܐܬܪܐ ܕܠܐ ܐܬܪܐ X : ¹ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ¹⁴ܕܒܐܠܗܐ ܢܗ̣ܘܐ ܐܢܬ ܬܫܬܠ̇ܗܒ ܒܢܦܫܟ : ܐܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ ܝ ¹ܪܚܡܬ ܥܠܡܐ . ¹¹ܪܓܝܓ
JnDalya:Epist ܒܫܘܘܕܠܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܬܦܝ̣ܣܝܢܢ . ܡܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܒܣܘܪܕܐ̈ ܐܢܬ ܠܡܚܙܐ . X⁸ܦܫܝܛܐ ܝܡܝܢܟ ܠܡܬܠ ܘܠܝܬ ܕܢ̇ܣܒ . ܡܓ̇ܪܓ
JnDalya:Epist ܒܣܘܪܕܐ̈ ܡܙܝܓܝ̈ ܒܪܚ̣ܡܐ̈ ܘܠܐ ܥ̇ܪܩܝܢܢ ܠܘܬܟ . ܐܠܗܢ ܐܢܬ . ܡܓ̇ܪܓ ܐܢܬ ܒܫܘܘܕܠܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܬܦܝ̣ܣܝܢܢ . ܡܕܚ̇ܠ
JnDalya:Epist ܇ ܘܣܘ̣ܘܚܗ̇ ⁷ܚ̇ܠܛ ܐܢܬ X ܒܣܘܘܚܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܠܒܟ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܐܢܬ ܚ̣ܙܝܬ ܆ ܠܗ̇ ⁶ܥܡ ܗ̇ܘ ܕܒܢܦܫܟ ܪܦ̇ܬ ܕܠܐ ܫܠ̣ܝܐ ܡܥ̇ܦܩ
JnDalya:Epist X ܒܣܘܘܚܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܠܒܟ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܇ ܡܫ̇ܢܐ ܟܠ ܙܘܥܝܢ̈ . ܐܢܬ ܕܒܢܦܫܟ ܪܦ̇ܬ ܕܠܐ ܫܠ̣ܝܐ ܡܥ̇ܦܩ ܐܢܬ ܇ ܘܣܘ̣ܘܚܗ̇ ⁷ܚ̇ܠܛ
JnDalya:Epist ܠܐܬܪܐ ܕܫ̣ܡܫܗ ܒ̇ܪܘܝܐ ܗܘ . ܘܡ̇ܦܨܚ ܐܦܝܟ̈ ܒܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܒܒܬܟ̈ 1ܡܢ ܬܘܩܦܐ ܕܥܩܬܐ̈ . ܡܢ ܫܠܝ ܒܚ̣ܠܦܐ ܝ ¹ܢ̇ܣܒ
JnDalya:Epist . ܠܐ ܬܓ̇ܕܦ ܐܚܐ ܆ X ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܥܡܠܝܢ̈ ܠܗܕܐ ܡ̇ܘܪܒܝܢ ܐܢܬ ܝܚܝܕܝܐ X ܕܐܡܝܢ ܡܨ̇ ܠܐ ܠܐ ܠܗܐ ܒܝܕ ܙܘܥܐ̈ . ⁵ܐ ܠܐ ܐ̇ܡܪ
JnDalya:Epist . ܘܠܘ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ¹⁴ܝ̣ܗܒ ܗܢܐ ¹⁴ܫܘܠܛܢܐ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ X . ¹ܕܬ̣ܐܚܘܕ ܘܬ̣ܦܬܚ ܠܟܠ ܕܨ̇ ܒܐ
JnDalya:Epist ܫܘܠܛܢܐ ܆ ܠܡܐܣܪ 1ܘܠܡܫܪܐ . ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܢܬ Xܝ . ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬܝܟ ܒܥ̇ܝܐ ܕܐܝܟ ³⁷ܕܒܕܝܠܟ ܩ̣ܢܐ
JnDalya:Epist ܕܥܠ ܡܢܐ XX ܣ̣ܠܩ ܝX ܫܡܥܘܢ X ⁴ܠܐܓܪܐ ܕܢܨ̇ܠ̇ܐ . ܘܦܘܠܘܣ ܐܢܬ X⁰ܐܦ ܠܡܬܠ . X⁰ܠܡ̣ܐܚܐ ⁴¹ܐܦ ܠܡ̇ܐܚܝܘ ܀ 4ܐܠܐ ܐ̇ܡܪ
JnDalya:Epist X . ܠܐ ܬ ܡ̇ܠܠ ܗܠܝܢ ܕ ܠܐ ܝ ܢ̇ܣܝܬ . ܐܦ ¹⁰ܐ̇ܢܐ ܡ̇ܪܟܢ ܐܢܐ ܐܢܬ . --⁸ܢX XX : X ܫ̇ܘܐ XX-- ·ܩ ܠܐ ܬܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܕ ܠܐ ܝ ܡܦ̇ܣ