simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom : ܐܘܪܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܬܪܕܐ ܒܗ̇ . ܗܘ ܢܓܕ ܠܗ̇ ܠܝܕܥܬܐ : ܨܝܕ ܐܢܬ ܢܗܪܐ ܕܬܬܒܝܢ : ܒܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܀ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܡܫܟܚ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܚܝܘܬܐ̈ . ܘܬܬܒܝܢ ܘܬܫܟܚ ܕܐܝܬ ܠܟ : ܓܙܐ ܪܚܝܡܐ ܐܢܬ : ܕܠܐ ܛܠܡ ܠܟ ܦܘܠܚܢܟ ܀ ܗܕܐ ܕܬܩܪܐ ܘܬܣܬܟܠ : ܝܬܝܪ
IsaacAnt:memHom ܩܪܝ ܘܐܬܝܬܪ : ܕܢܚܟܡ ܠܟ ܝܘܠܦܢܐ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܚܟܝܡܐ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܬܘܒ ܡܫܟܚ ܕܢܛܟܣ : ܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܒܦܬܓܡܝܗܘܢ̈ ܀ ܐܢ ܣܟܠܐ
IsaacAnt:memHom : ܘܠܡܫܝܚܐ ܒܟܠܗܘܢ ܚܙܝܬ ܀ ܒܕܝܬܩܣ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܐܝܟ ܐܢܬ ܡܚܘܐ ܠܟ : ܘܨܝܕ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܟ . ܡܠܘܐܐ ܒܦܘܠܘܣ ܡܫܟܚ
IsaacAnt:memHom . ܘܗܢܐ ܥܡܠܐ ܕܐܚܕܬܢܝ : ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܡܦܓܥ ܒܝ ܀ ܐܝܬ ܐܢܬ ܩܪܝܢܐ ܠܐ ܬܫܠܐ ܀ ܐܝܢ ܪܒܐ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܐܝܕܐ ܚܪܬܐ ܡܫܟܚ
IsaacAnt:memHom ܚܟܡܬܐ̈ : ܕܡܕܝܩܢ̈ ܡܢ ܩܪܝܢܘܗܝ̈ . ܘܡܢܗ ܚܙܝܬ ܟܣܝܬܐ̈ : ܐܢܬ ܡܦܛܡ ܒܛܥܘܡܘܗܝ̈ : ܕܣܓܝ ܚܠܝܡܝܢ ܐܒܒܢܘܗܝ̈ ܀ ܒܗ ܡܫܟܚ
IsaacAnt:memHom : ܥܢܝܢܟ ܥܡ ܐܠܗܐ ܗܘ . ܣܓܝ ܪܒܐ ܕܦܓܥܬ̥ ܒܟ : ܕܡܢܘ ܝܬ̥ܒ ܐܢܬ ܡܩܪܒ ܝܗܒ ܠܟ : ܕܬܚܙܐ ܠܡܪܝܐ ܒܟܬܒܘܗܝ̈ ܀ ܕܒܝܘܠܦܢܐ ܗܪܓ
IsaacAnt:memHom ܫܝܥܐܝܬ . ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܕܫܐܠܬܢܝ : ܦܫܝܩ ܗܘ ܕܬܐܠܦ ܓܠܝܐܝܬ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܠܐܝܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܀ ܬܠܡܝܕܐ ܩܢܝ ܒܘܝܢܐ : ܠܡܢ ܚܐܪ
IsaacAnt:memHom . ܨܒܝܢܐ ܕܐܢܫܐ ܡܪܝܪ : ܘܗܘ ܡܥܡܩ ܠܗ ܠܝܘܠܦܢܐ ܀ ܠܥܝܢܐ ܐܢܬ ܗܘ ܕܬܐܠܦ ܓܠܝܐܝܬ ܀ ܠܘ ܝܘܠܦܢܐ ܣܓܝܐܐ : ܡܛܥܐ ܐܟܡܐ ܕܣܒܪ
IsaacAnt:memHom ܝܠܘܦܐ ܐܬܟܫܪ : ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܥܬܪ ܡܢܗ . ܚܘܒܐ ܙܠܘܚ ܥܠ ܐܢܬ ܣܡ ܡܘܬܐ ܗܝ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܘܠܦܢܐ : ܡܢ ܕܪܘܫܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܘ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܝܢܟ ܠܐ ܬܥܒܕ : ܟܠܝܠܐ ܒܕܝܢܐ ܝܗܒ ܠܟ ܀ ܕܡܫܚܪ ܠܟ ܚܕ ܡܝܠܐ ܐܢܬ ܫܘܒܚܐ ܀ ܐܢ ܐܢܫ ܡܚܐ ܥܠ ܦܟܟ : ܗܒ ܠܗ ܐܚܪܢܐ ܘܐܫܬܒܚ . ܕܐܢ
IsaacAnt:memHom : ܕܐܝܟ ܗܓܝܢܗ ܕܘܒܪܗ ܀ ‏ ‏ܫܠܡ ܥܠ ܐܚܐ̈ ܕܝܪܝܐ̈ : ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܕܠܒܫܘ : ܥܡ ܩܪܝܢܐ ܣܘܥܪܢܐ . ܚܕ ܗܘ ܠܐܠܦ ܡܫܟܚ
IsaacAnt:memHom ) ܟܐܢܐ ܒܪ ܐܡܘܨ : ܕܥܠ ܚܡܪܐ ܒܨܗܝܘܢ ܪܫܝܬ . ‏ ‏ܬܐ ܘܚܙܝ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܬܩܠܐ : ܒܡܬܩܠܐ ܬܚܡܘ ܝܗܒܘܗ̇ ܀ ܐܝܟܬ ( ܐܝܟܐ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܡܝܐ̈ ܕܢܦܠܘ ܥܠ ܚܡܪܐ : ܐܘ ܟܣܦܐ ܥܠ ܟܗܢܘܬܐ ܀ ܙܢܝܬܐ ܐܢܬ ܡܬܡܙܓ ܀ ܐܝܕܐ ܣܢܝܐ ܛܘܒܢܐ : ܒܥܝܢܝ̈ ܩܘܫܬܐ ܕܠܒܝܫ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܨܐܕܘܗܝ ܀ ܘܠܘ ܥܠ ܕܫܦܝܥܝܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ : ܠܐ ܬܩܪܒ ܠܗ ܐܢܬ : ܡܥܕܪ ܠܐܝܢܐ ܕܩܪܐ ܠܗ . ܠܘ ܥܠ ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ : ܬܗܡܐ ܠܟ
IsaacAnt:memHom : ܘܡܢܘ ܦܪܫܟ ܡܢ ܨܐܕܝܢ ܀ ܦܘܫ ܨܐܕܝܢ ܝܘܡܐ ܘܬܪܝܢ : ܘܡܢ ܐܢܬ ܘܫܐܠܬܗ : ܘܦܬܚܬ ܦܘܡܝ ܐܦ ܐܡܪܬ ܠܗ . ܚܒܪܢ ܠܐܝܟܐ ܚܙܩ
IsaacAnt:memHom . ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܟܕ ܠܐ ܡܠܠ : ܘܐܡܪ ܠܝ ܐܝܟ ܕܒܫܬܩܐ ܀ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܢ ܨܐܕܝܢ ܀ ܦܘܫ ܨܐܕܝܢ ܝܘܡܐ ܘܬܪܝܢ : ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܚܙܩ
IsaacAnt:memHom ܨܐܕܝ ܘܥܒܕܝܟ̈ ܀ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ ܡܢܗ : ܠܘܝܢܝܗܝ ܥܕܡܐ ܐܢܬ : ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܐܡܪ ܠܝ . ܫܒܘܩ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܘܬܐ
IsaacAnt:memHom . ܗܠܝܢ ܓܪܡܐ̈ ܕܚܙܐ ܐܢܬ : ܕܗܘ ܥܬܝܪܐ ܘܚܛܘܦܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܐܢܬ ܥܦܝܘ ܐܢܘܢ ܀ ܕܒܫܢܝܐ̈ ܩܫܝܫܝܢ̈ ܚܢܢ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܐ ܚܙܐ
IsaacAnt:memHom : ܕܗܘ ܥܬܝܪܐ ܘܚܛܘܦܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܬܘܒ ܓܪܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܕܗܘ ܐܢܬ ܩܫܝܫܝܢ̈ ܚܢܢ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܐ ܚܙܐ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܓܪܡܐ̈ ܕܚܙܐ