simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܐܬܠܝܛܐ : ܘܡܥܡܠ ܐܢܬ ܒܠܒܘܫܐ̈ . ܦܝܠܣܘܦܐ ܡܣܬܒܪܬ : ܟܕ ܐܢܬ . ܡܬܚܫܒ ܐܢܬ ܐܝܟ ܬܠܡܝܕܐ : ܘܝܘܠܦܢܗ ܕܪܒܟ ܫܪܝܬ ܀ ܡܫܬܡܗ
IsaacAnt:memHom ܕܬܐܡܪ ܩܘܕܡܝ . ܕܥܕܠܐ ܐܨܘܪܟ ܝܕܥܬܟ : ܘܢܒܝܐ ܠܥܡܡܐ̈ ܐܢܬ ܠܝ : ܗܝ ܕܛܠܐ ܐܢܐ ܡܢ ܕܐܙܠ ܀ ܘܬܟܣܬܗ ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܗܝ : ܕܝܬܝܕ
IsaacAnt:memHom ܠܗ : ܕܠܦܘܪܩܢܟ ܐܬܬܚܬܝ ܀ ܗܘ ܠܐ ܪܛܢ ܟܕ ܩܒܠ : ܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܐܢܬ ܐܒܘܗܝ ܐܒܠ ܥܠܘܗܝ : ܘܫܕܪܗ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܐܢܬ ܥܠ ܡܢ ܒܨܐ
IsaacAnt:memHom . ܚܘܐ ܒܓܙܐ ܝܘܬܪܢܟ : ܘܗܐ ܣܡܗ ܩܠܝܕܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܀ ( ܛܘܒ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܘܥܒܪ ܡܢܗ ܀ ܣܒ ܟܣܦܐ ܕܡܪܟ ܘܚܙܝ : ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܬܓܪ
IsaacAnt:memHom ܕܢܫܝܦܐ . ‏ ‏ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܒܐܪܥܐ ܠܝܬܝܟ : ܪܫܝܬܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܒܫܡܟ ܐܚܪܢܐ̈ ܦܠܚܝܢ ܀ ܐܡܝܪ ܕܬܨܘܡ ܡܢ ܠܚܡܐ : ܘܗܐ ܐܟܠ
IsaacAnt:memHom ܠܒܪܟ : ܕܢܝܩܪܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܀ ܟܬܝܒ ܠܝ ܕܐܦ ܒܩܢܘܡܝ ܐܟܦܘܪ ܐܢܬ ܕܡܐ ܕܚܙܝܬܘܢ ܐܝܟܢܐ : ܡܚܦܛ ܠܒܪܟ ܕܢܝܩܪܟ . ܬܚܦܛܝܗܝ ܐܦ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܘܡܢ ܬܫܢܝܩܗ ܐܘܛܝܟܐ : ܢܘܕܐ ܕܗܘܝܬ ܒܪܢܫܐ ܀ ܘܠܢ ܐܢܬ ܥܠ ܪܒܘܬܗ ܀ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܐܘܠܨܢܗ : ܢܩܥܐ ܘܢܐܡܪ ܕܠܗܐ
IsaacAnt:memHom : ܢܦܫܝ ܐܦܠܐ ܒܟ ܡܨܛܒܝܐ . ܠܡܚܣܢ ܫܬܩܬܗ ܠܚܒܩܘܩ : ܕܠܐ ܐܢܬ ܥܡܝ : ܕܝܢܐ ܕܥܕܠܢܝ ܥܠ ܪܚܡܝ̈ ܀ ܘܐܡܪܬ ܕܐܢ ܗܟܢ ܪܗܝܒ
IsaacAnt:memHom : ܕܩܘܪܒܢܐ ܠܥܒܕܝ̈ ܠܐ ܝܗܒܬ ܀ ܛܘܒܝܟܘܢ ܐܘ ܡܣܟܢܐ̈ : ܐܢܬ ܢܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ : ܕܦܘܩ ܙܠ ܠܟ ܡܢ ܗܐ ܡܟܐ . ܩܕܡܝ ܐܝܟܢ ܩܐܡ
IsaacAnt:memHom : ܟܕ ܟܦܢ ܐܢܬ ܗܘܝܘ ܨܘܡܟ ܀ ܐܝܢܐ ܕܡܐ ܕܟܦܢ ܐܟܠ : ܗܢܐ ܨܘܡܐ ܐܢܬ ܥܕܢܐ ܕܟܦܢ ܐܢܬ : ܡܢ ܗܘ ܥܕܢ ܨܐܡ ܐܢܬ . ܘܗܘ ܛܘܪܐ ܕܡܣܝܒܪ
IsaacAnt:memHom ܕܚܠܦܝܟ ܐܬܪܟܒ : ܠܐ ܬܫܠܐ ܡܢ ܬܘܕܝܬܗ ܀ ܗܝ ܡܠܠܬ̥ ܥܠ ܐܢܬ ܀ ܟܕ ܠܘ ܚܘܠܦܝܗ̇ ܗܘܐ ܙܩܝܦܐ : ܠܥܙܬ̥ ܫܘܒܚܗ ܘܫܪܪܗ .
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܕܬܬܪܣܐ : ܠܡܣܟܢܐ̈ ܡܢ ܦܬܘܪܟ ܀ ܕܟܠܝܘܡ ܠܚܡܗ ܩܨܐ ܠܟ : ܐܢܬ ܀ ܕܝܠܗ ܗܘ ܦܪܥ ܐܢܬ ܠܗ : ܠܐܠܗܐ ܒܝܕ ܚܕܘܪܐ . ‏ ‏ܘܚܝܒ
IsaacAnt:memHom : ܐܘ ܝܘܬܪܢܗ ܬܒܥ ܐܢܬ ܀ ܐܓܪܐ ܟܠܗ ܕܐܘܠܨܢܐ ܗܘ : ܚܫܐ̈ ܐܢܬ ܠܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ : ܐܣܛܘܡܟܟ ܠܐ ܡܣܬܦܩ . ܠܗܢܐ ܨܘܡܐ ܚܫܒ
IsaacAnt:memHom ܩܪܝ ܘܐܬܝܬܪ : ܕܢܚܟܡ ܠܟ ܝܘܠܦܢܐ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܚܟܝܡܐ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܬܘܒ ܡܫܟܚ ܕܢܛܟܣ : ܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܒܦܬܓܡܝܗܘܢ̈ ܀ ܐܢ ܣܟܠܐ
IsaacAnt:memHom ܒܟܝܢܟ : ܘܥܦܪ ܥܦܪܝܢ ܡܕܪܙܟ . ‏ ‏ܐܘܡܢܟ ܚܟܝܡ ܣܓܝ : ܐܢܬ ܗܘ ܦܐܐ ܒܟ ܒܠܚܘܕ : ܘܗܘܝܘ ܨܒܬܗ ܠܕܚܝܚܟ ܀ ܗܒܠ ܗܒܠܝܢ
IsaacAnt:memHom : ܐܢ ܠܐ ܬܫܦܠ ܚܐܪܘܬܟ ܀ ܩܫܐ ܗܘ ܥܘܫܢܟ ܡܢ ܐܒܕܢܐ : ܐܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܙܟܐ ܐܢܬ : ܐܢ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܠܐ ܬܟܪܗ . ܘܬܪܥܐ ܕܡܘܬܐ ܚܣܢ
IsaacAnt:memHom : ܢܟܝܢܟ ܥܠ ܟܠ ܕܡܛܟ ܀ ܩܫܐ ܗܘ ܡܢ ܣܝܦܐ ܠܫܢܟ : ܚܝܪܟ ܕܐܩ ܐܢܬ ܩܫܬܐ ܡܠܝܬܐ : ܘܦܬܓܡܟ ܪܘܓܙܐ ܡܘܠܕ . ܘܕܠܐ ܚܘܣܢ ܫܕܐ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܘ ܥܠ ܐܦܝܟ̈ ܡܪܚܐ : ܠܙܩܝܦܐ ܣܠܩ ܐܠܗܐ . ܘܪܘܩܐ ܘܒܙܚܐ ܐܢܬ ܐܪܕܝ ܠܟ . ܘܐܢ ܗܝ ܕܒܪܟ ܛܠܡ ܐܢܬ : ܕܡܝܬ ܚܠܦܝܟ ܠܐ ܥܗܕ
IsaacAnt:memHom ܠܐܠܗܐ : ܒܨܒܝܢܗ ܩܢܝ ܡܘܕܥܬܗ . ܕܗܕܐ ܗܘ ܝܪܬܘ ܥܦܪܢܐ̈ : ܐܢܬ ܒܐܪܥܐ ܕܬܘܩܠܬܐ̈ ܪܕܝܬ : ܛܥܢ ܠܡܦܝܕܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܀ ܐܢ ܝܕܥ
IsaacAnt:memHom ܠܗ̇ ܕܬܫܠܝܗ̇ : ܡܢ ܩܘܕܫܐ ܕܠܥܙ ܦܘܡܗ̇ ܀ ܣܝܦܐ ܠܛܝܫܐ ܐܢ ܐܢܬ ܘܛܒܥܐ̈ ܐܢ ܬܬܠ : ܚܠܦ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܕܡܐܟܘܠܬܗ̇ . ‏ ‏ܠܐ ܡܦܝܣ