simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܀ ܗܝ ܕܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܝܪܬܬ̥ : ܚܦܝܛܐ ܕܬܙܡܪ ܩܘܠܣܘܗܝ̈ . ܐܢܬ ܠܗ̇ ܢܘܚܡܐ . ܐܢܬ ܐܟܪܙ ܚܫܗ ܘܡܘܬܗ : ܕܒܚܝܘܗܝ̈ ܡܬܦܪܦܥ
IsaacAnt:memHom ܕܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܝܗܒܗ ܠܟ : ܝܒܒ ܘܩܪܝ ܐܝܩܪܘܗܝ̈ ܀ ܡܕܡ ܕܐܕܢܐ ܐܢܬ ܀ ܗܝ ܕܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܝܪܬܬ̥ : ܚܦܝܛܐ ܕܬܙܡܪ ܩܘܠܣܘܗܝ̈ .
IsaacAnt:memHom ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ̥ ܠܟ : ܕܐܝܟ ܕܐܡܪܬ̥ ܒܝ ܐܡܪܬ̥ ܠܟ ܀ ܐܫܡܥ ܩܠܟ ܐܢܬ ܀ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܐܡܪܬ̥ ܟܝܬ̥ : ܕܠܟ ܐܡܪ ܐܦ ܠܝ ܥܡܟ . ‏ ‏ܐܡܪ
IsaacAnt:memHom ܐܡܪ ܒܝ : ܘܪܟܒ ܒܪܥܝܢܝ ܬܫܥܝܬܟ ܀ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܒܨܘܝܐ : ܐܢܬ ܒܚܝܠܟ ܡܬܟܬܫ ܐܢܐ : ܗܘܝ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܘܣܡܘܟܝܢܝ . ܥܠܝܟ ܐܡܪ
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܒܪܚܡܝܟ̈ ܐܬܥܛܦܬ : ܠܐܢܫܐ ܕܢܗܘܐ ܐܟܘܬܟ ܀ ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܢܐ ܀ ܘܠܐ ܟܢܝܢܝ ܕܠܐ ܐܠܗܘܬܟ : ܐܫܬܘܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ .
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܠܒܫܬܝܗܝ ܐܝܟ ܢܚܬܐ : ܠܐ ܗܘܐ ܕܡܫܬܠܚ ܘܕܒܠܐ . ܠܐ ܡܙܝܓ ܐܢܬ ܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܚܡܝܟ̈ ܐܬܥܛܦܬ : ܠܐܢܫܐ ܕܢܗܘܐ ܐܟܘܬܟ ܀
IsaacAnt:memHom : ܘܗܝ ܕܐܓܢ ܒܢ ܥܛܠܐ ܠܟ ܀ ܗܐ ܐܡܪ ܕܗܘܐ ܒܣܪܐ : ܘܐܝܟܢ ܐܡܪ ܐܢܬ ܟܘܐܪܐ : ܒܪ ܥܕܬܐ ܣܢܐ ܠܐܡܗ . ‏ ‏ܕܡܠܬܐ ܗܘܐ ܒܣܪܐ ܩܪܐ
IsaacAnt:memHom : ܐܘ ܡܕܘܕ ܒܝܬ ܐܘܪܚܬܐ̈ . ‏ ‏ܐܝܢܐ ܡܢ ܓܒܐ̈ ܓܒܝܬ : ܐܘ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ : ܙܟܝܢ̈ ܠܟ ܕܐܠܗܘܬܗ ܀ ܒܐܝܢܐ ܫܩܩܐ ܢܦܩ
IsaacAnt:memHom : ܙܩܬܐ ܠܟ ܐܠܗܘܬܗ . ‏ ‏ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܠܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ : ܒܠܡܐ ܠܟ ܐܢܬ ܡܢ ܓܒܐ̈ ܓܒܝܬ : ܐܘ ܕܠܐ ܝܕܥ ܥܘܕܪܢܗ ܀ ܐܢ ܕܗܘܐ ܒܣܪܐ ܠܒܝܟ
IsaacAnt:memHom ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܠܐ ܐܢܫ ܨܒܐ ܡܫܪ ܠܟ ܀ ܡܢ ܪܫܐ ܕܟܪܘܙܘܬܟ : ܐܢܬ ܀ ܐܘ ܐܡܪ ܓܒܪܐ ܘܫܠܝ : ܐܘ ܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܫܬܘܩ . ‏ ‏ܟܪܘܙܐ
IsaacAnt:memHom ܥܠ ܗܠܝܢ : ܣܟܠܐ ܡܒܥ ܚܕܬܬܐ̈ ܀ ܦܟܗ ܠܗ ܛܥܡܐ̈ ܕܦܬܓܡܝܟ̈ : ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܕܬܘܕܐ ܒܟܝܢܐ : ܬܪܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ . ‏ ‏ܡܢ ܐܡܪ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܐܝܢܐ ܝܘܬܪܢ ܥܒܕ ܢܦܫܗ : ܬܚܝܬ ܫܘܪܝܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝ . ‏ ‏ܐܢ ܐܢܬ ܗܝܡܢܘܬܟ . ‏ ‏ܐܢ ܦܓܪܢ ܠܐ ܫܩܠ ܡܪܢ : ܘܡܗܘܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
IsaacAnt:memHom ܫܘܒܚܟ ܥܠ ܢܘܚܡܝ . ‏ ‏ܘܕܗܝܡܢܬ ܒܟ ܘܒܦܓܪܟ : ܐܚܙܝܟ ܒܗ ܡܐ ܐܢܬ ܩܘܕܫܐ ܬܠܝܬܐܝܬ . ‏ ‏ܕܨܪܬ̥ ܨܠܡܟ ܒܟܬܝܒܬܝ̈ : ܨܘܪ
IsaacAnt:memHom ܕܐܝܬܝܗܘܢ . ‏ ‏ܚܕ ܥܠܝܐ ܡܢ ܪܘܡܐ : ܐܚܪܝܢ ܬܚܬܝܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܢܬ : ܦܪܨܘܦܐ ܚܕ ܚܬܝܬܐ ܀ ‏ ‏ܐܢ ܬܬܩܪܒ ܠܟܝܢܐ̈ : ܬܪܝܢ ܡܫܟܚ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ ܥܡܝܩܬ ܗܘ ܡܢ ܬܪܥܝܬܝ : ܘܡܓܘܝܐ ܗܝ ܡܢܝ ܡܚܫܒܬܟ ܀ ‏ ܐܢܬ ܕܒܪܐ ܠܟ ܀ ܛܒ ܥܡܝܩܐ ܡܚܫܒܬܟ : ܫܪܝܬ̥ ܕܐܡܘܫܟ ܘܒܥܘܡܩܐ
IsaacAnt:memHom . ܪܫܝܥܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܥܣܒܐ : ܦܪܚ ܘܡܬܛܠܩ ܕܙܡܪ ܠܗ ܀ ‏ ܐܢܬ ܠܣܪܝܩܘܬܐ ܀ ‏ ‏ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܡܪܝܡܐ ܠܥܠܡ : ܘܐܓܪܐ ܠܥܠܡ ܝܗܒ
IsaacAnt:memHom ܠܡ ܘܐܫܬܟܚܬ ܚܣܝܪ : ܘܠܐ ܙܐܥ ܡܢ ܫܘܠܛܢܗ . ‏ ‏ܬܘܠܬܐ ܐܢܬ . ‏ ‏ܒܚܣܝܪܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܩܛܪܓ : ܘܠܐ ܐܬܟܚܕ ܡܢ ܬܓܗ ܀ ܬܩܝܠ
IsaacAnt:memHom : ܠܬܚܘܡܟ ܘܠܝܘܪܬܢܟ ܀ ܘܫܩܠܘ ܟܠܕܢܐ̈ ܚܪܡܐ̈ : ܐܢܬ ܐܟܪܙܘ ܗܘܘ : ܥܠ ܗܘ ܫܒܝܐ ܕܒܒܒܠ . ‏ ‏ܕܠܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܦܢܐ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܕܠܡܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܒܥܝܬ : ܕܬܗܘܐ ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܡܪܝ ܀ ܐܢ ܗܘ ܐܢܬ : ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܟܠ ܚܝܝ̈ ܀ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܢܒܝܐ : ܒܥܘܠܐ̈ ܠܡܢ ܛܐܢ