simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܗܪܟܐ ܀ ܘܐܡܪ ܠܝ ܠܡܢ ܩܪܝܬ ܠܝ : ܡܣܟܢܐ ܐܘ ܚܕܘܪܐ . ܠܐ ܝܕܝܥ ܐܢܬ : ܘܫܪܝܬ ܗܟܢ ܐܡܪ ܠܗ . ܐܘ ܡܣܟܢܐ ܐܡܪ ܠܝ : ܐܝܟܢܐ ܥܒܝܕ
IsaacAnt:memHom ܀ ܟܣܐ ܕܡܝܐ̈ ܠܐ ܛܠܡ : ܘܐܝܟܢ ܛܠܡ ܦܘܪܥܢܟ . ‏ ‏ ܫܡܘܢܐ ܟܬܒ ܐܢܬ ܙܪܥܟ ܚܕ ܒܡܐܐ . ‏ ‏ܐܘܙܦ ܡܢܟ ܠܐܠܗܐ : ܘܟܟܪܐ ܚܠܦܘܗܝ ܢܣܒ
IsaacAnt:memHom ܒܡܨܥܬܗ . ܦܪܚܬܐ ܦܚܬ ܡܢܗ̇ : ܘܐܢܬ ܗܐ ܨܐܕܘܗܝ ܩܪܒ ܐܢܬ ܀ ܐܢܬ : ܘܪܥܝܢܟ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܀ ܚܝܘܬܐ̈ ܥܪܩ ܡܢ ܫܝܢܐ : ܘܐܢܬ ܩܐܡ
IsaacAnt:memHom ܀ ܒܦܪܚܬܐ ܐܡܬܠ ܡܪܢ : ܠܐ ܢܒܥܐ ܐܬܪܐ ܕܫܝܢܐ . ܒܫܘܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܡܨܥܬܗ . ܦܪܚܬܐ ܦܚܬ ܡܢܗ̇ : ܘܐܢܬ ܗܐ ܨܐܕܘܗܝ ܩܪܒ
IsaacAnt:memHom . ܘܐܢ ܦܠܛܬ ܪܓܠܟ ܩܠܝܠ : ܐܘܒܕܬܝܗܝ ܟܠܗ ܥܡܠܟ ܀ ܩܛܝܢ ܗܘ ܐܢܬ ܠܕܡܟ ܡܢܟ ܀ ܠܐ ܬܣܒ ܡܕܡ ܥܡܟ : ܕܒܐܘܪܚܐ ܐܠܝܨܬܐ ܥܒܪ
IsaacAnt:memHom ܀ ܗܐ ܪܚܝܡܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ : ܦܣܥ ܘܥܒܪ ܐܢ ܡܫܪ ܐܢܬ . ܪܓܠܐ ܐܢܬ ܠܐܒܝܠܐ̈ . ܗܐ ܨܝܪܐ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡܝܟ : ܚܘܨ ܪܓܠܐ ܐܢ ܨܒܐ
IsaacAnt:memHom . ܪܓܠܐ ܐܝܢܐ ܕܚܐܨ : ܨܪܐ ܘܥܒܪ ܗܝ ܐܘܪܚܐ ܀ ܘܡܚܫܒܬܐ ܐܝܕܐ ܐܢܬ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܀ ܗܐ ܪܚܝܡܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ : ܦܣܥ ܘܥܒܪ ܐܢ ܡܫܪ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܐܘܪܚܐ : ܘܠܐ ܬܬܕܘܕ ܡܪܕܝܬܟ ܀ ܥܕܡܐ ܕܣܥܪܬ ܨܒܝܢܗ̇ : ܐܢܬ ܀ ܥܕܡܐ ܕܝܢ ܕܐܙܠ ܣܥܪ : ܢܝܚܐ ܕܐܝܕܐ ܕܫܕܪܬܗ . ܠܐ ܬܗܦܘܟ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܥܡܠܟ : ܘܬܥܘܠ ܬܬܒ ܥܠ ܩܢܟ . ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܚܣܕܐ ܠܚܒܪܝܟ̈ : ܐܢܬ ܀ ܕܗܦܟ ܓܐܪܐ ܒܡܪܕܝܬܗ : ܘܐܬܐ ܘܫܟܢ ܥܠ ܝܬܪܗ ܀ ܠܐ ܬܗܦܘܟ
IsaacAnt:memHom ܪܚܡ ܠܟ : ܘܐܢܗܘ ܕܪܡ ܐܢܬ ܣܢܐ ܠܟ ܀ ܐܢ ܡܣܟܢ ܐܢܬ ܪܚܡ ܠܟ : ܐܢܬ ܒܟ ܀ ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܐܓܘܢܟ : ܘܚܙܐ ܚܪܬܟ ܕܐܝܟܢ ܗܝ . ܐܢ ܡܟܝܟ
IsaacAnt:memHom ܣܢܐ ܠܟ ܀ ܐܢ ܡܣܟܢ ܐܢܬ ܪܚܡ ܠܟ : ܘܐܢ ( ܥܬܝܪ ܐܢܬ ܣܩܪ ܠܟ . ܐܢ ܐܢܬ : ܘܚܙܐ ܚܪܬܟ ܕܐܝܟܢ ܗܝ . ܐܢ ܡܟܝܟ ܐܢܬ ܪܚܡ ܠܟ : ܘܐܢܗܘ ܕܪܡ
IsaacAnt:memHom ܪܚܡ ܠܟ : ܘܐܢ ( ܥܬܝܪ ܐܢܬ ܣܩܪ ܠܟ . ܐܢ ܐܚܒܬܝܗܝ ܒܐܘܠܨܢܐ : ܐܢܬ . ܐܢ ܡܟܝܟ ܐܢܬ ܪܚܡ ܠܟ : ܘܐܢܗܘ ܕܪܡ ܐܢܬ ܣܢܐ ܠܟ ܀ ܐܢ ܡܣܟܢ
IsaacAnt:memHom ܣܩܪ ܠܟ . ܐܢ ܐܚܒܬܝܗܝ ܒܐܘܠܨܢܐ : ܨܐܕܝܟ ܗܘ ܒܝܘܡ ܦܘܪܩܢܐ ܐܢܬ ܘܐܢܗܘ ܕܪܡ ܐܢܬ ܣܢܐ ܠܟ ܀ ܐܢ ܡܣܟܢ ܐܢܬ ܪܚܡ ܠܟ : ܘܐܢ ( ܥܬܝܪ
IsaacAnt:memHom ܥܠ ܢܡܘܣܘܗܝ̈ . ‏ ܐܝܢܐ ܕܗܝܡܢ ܡܘܠܟܢܐ̈ : ܠܐ ܚܫܝܒܝܢ ‏ܠܗ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܕܓܠܬܝܗܝ ܥܠ ܡܢ : ܡܡܣܪ
IsaacAnt:memHom ܀ ܘܐܢ ( ܚܝ ܐܢܬܘ ܐܝܟܢܐ : ܫܡܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ . ܐܢ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܗܘ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ܐܢ ܡܝܬ ܐܢܬܘ ܐܝܟܢܐ : ܐܝܟ ܚܝܐ ܡܬܕܒܪ
IsaacAnt:memHom ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ . ܐܢ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܚܫܗ ܕܒܪܐ : ܠܡܢ ܒܥܐ ܐܢܬ ܐܝܩܪܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ : ܐܝܟ ܚܝܐ ܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܀ ܘܐܢ ( ܚܝ ܐܢܬܘ ܐܝܟܢܐ : ܫܡܥ
IsaacAnt:memHom ܚܫܗ ܕܒܪܐ : ܠܡܢ ܒܥܐ ܐܢܬ ܐܝܩܪܐ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܐ ܐܢܬ ܀ ܘܐܢ ( ܚܝ ܐܢܬܘ ܐܝܟܢܐ : ܫܡܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ . ܐܢ ܠܒܝܫ
IsaacAnt:memHom ܐܝܩܪܐ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܐ : ܡܬܝܩܪܬ ܡܛܠܬܗ . ܐܢ ܐܢܬ : ܫܡܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ . ܐܢ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܚܫܗ ܕܒܪܐ : ܠܡܢ ܒܥܐ
IsaacAnt:memHom ܥܠ ܡܢܐ : ܡܬܝܩܪܬ ܡܛܠܬܗ . ܐܢ ܕܝܠܗ ܐܢܬ ܒܫܪܪܐ : ܠܒܫ ܚܫܗ ܐܢܬ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܚܫܗ ܕܒܪܐ : ܠܡܢ ܒܥܐ ܐܢܬ ܐܝܩܪܐ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܠܒܝܫ
IsaacAnt:memHom ܒܫܪܪܐ : ܠܒܫ ܚܫܗ ܘܐܫܬܒܚ ܒܗ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܡܨܝܬ ܕܛܥܢ ܚܫܗ : ܐܢܬ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܐ : ܡܬܝܩܪܬ ܡܛܠܬܗ . ܐܢ ܕܝܠܗ