simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܕܐܦ ܡܢ ܒܪܝܐ ܘܠܐ ܒܪܝܐ ܬܫܡܥ ܕܡܬܐܡܪ ܚܕ ܟܝܢܐ X ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܢܬ ܕܥܠ ¹²³ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘܐܐܠܐ ܐܢ ܒܩܠܐ ܒܠܚܘܪ . . ܒܪܡ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
Elia:epLeonḤar ܗܫܐ ܡܢܐ ܢܩܦ ܠܗܕܐ Xܠܐܘܢ . ܐܢܕܝܢ X ܘܠܩܢܘܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܆ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܪ . . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar . ܐܘܣܦܬ ܕܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܠܘܬܐܝܬ ܐܦ ܗܠܝܢ Xܠܐܘܢ X ܘܬܘܒ ܐܢܬ ܘܠܐܡܗ . ܘܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܕܬܐܡܪ ܆ ܡܢ ܡܨܝܕܬܟ̈ ܠܐ ܡܬܦܠܛ
Elia:epLeonḤar . ܐܢ ܟܝܢܗ ܕܡܠܬܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ ܐܢܬ ܆ ܘܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܥܡ ܒܣܪܗ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܐܡܪܬ X ܦܢܐ ܕܝܢ ܗܟܝܠ
Elia:epLeonḤar ܠܐܠܗܘܬܐ ܆ ܕܠܥܒܝܘܬܟ ܩ̣ܒܠܬ . ܘܒܝܕ ܡܕܥܐ ܡܨܥܝܐ ܐܢܬ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܢܬ ܡܨܥܪܢܐ ܬܬܦܪܩ . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܗܕܐ ܫܠܛ
Elia:epLeonḤar . ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ X ܐܣܠܐ ܠܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܐܢܬ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܇ ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢܚ
Elia:epLeonḤar ܒܓܥܠ ܥܡ ܥܘܕܪܢܐ X ܕܐܠܗܐ ܆ ܟܕ XX36 ܬܬܚܦܛ ܕܬܙܢܘܩ ܐܢܬ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܚܘ ܠܡܦܣܩ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܥܒܕ
Elia:epLeonḤar ܆ ܠܐ ܡܘܙܓܐ ܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܆ ܐܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܘܬ ܐܢܬ ܠܝ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܡܣܬܟܠ
Elia:epLeonḤar . ܠܐ ܓܠܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܠܦ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܆ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܆ ܐܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܘܬ ܬܚܙܐ X ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐ̇X ܐܡܪ
Elia:epLeonḤar ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܬܚܡܘܢXX ܠܡܫܝܚܐܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܐܝܬ . ܐܠܗܘܬܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܐܢܫܘܬܐ X ܘܡܢܐ ܗܟܝܠ ܟܝ . ܣܒܪ