simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܪܘܚܟ ܘܡܬ̣ܒܪܝܢ . ܘܕܢܐܡܪ ܝ ܐܢܫ ܟܢܝܫܐܝܬ ܆ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܐܢܬ ܘܡܛܠܬܗ ܐܬܒܪܝ̇ ܘܟܠ |ܡܕܡ ܒܗ ܩܐ̇ܡ . ܘܬܘܒ ܆ ܕܡܫ̇ܕܪ
DionAr:MystWritings ܪܬܬܦܫܩ ܠXܝ ܐܦ ܫܢܬܗ ܫܢܬܗ . X . . . Xܘܥܝܪܘܬܗ . ܐܢܬ 2 ) ܚ̇ܟܡ ܐܢܐ ܪܝܢ ܕܨ . ܒܐ XX . . . X X206 9-- 2ܦܫܩ ܠXܝ ܐܦ
DionAr:MystWritings ܐ̇ܡܪ ܆ ܕܪܝܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܐ̇ܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܐ̇ܝܢ ܆ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܘܗܝܕܝܢ ܪܝܫܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܨ̇ ܒܐ
DionAr:MystWritings ܆ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܐܡܪ̇ ܝܢܢ ܕܗ̣ܘ ܢܗܘܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢܬ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܪܩܕܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܀ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ
DionAr:MystWritings : ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܀ ܀ ( ¹60 ) ܬܘܒ ܐ ܓܪܬܐ ܕܐܪܒܥ̈ ܠܘܬܗ ܀ ܀ ܐ̇ܝܟܢܐ ܐܡܪ̇
DionAr:MystWritings ܡܬܘܡ . Xܡ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܇ ܕܠܘ ܒܗܢܐ ܚܕ ܕܡܬܐܡܪܐ ܒܗ ܟܠܗ̇ ܐܢܬ ܘܡ̇ܟܬܕ̇ ܘܐܚܝܕ ܘܡܫ̇ܬܡܠܐ ܬܘܒ̣ ܘܦܢܐ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ
DionAr:MystWritings ܡܢ ܛܒ̇ܐ̣ ܬܝ̇ܒܠ ܐܢܝܢ̈ ܠܘܬܢ . ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܬܒܐ̇ܢ ܠܟ̇ ܓܒܪܐ ܐܢܬ ܡܢ ܢܦܫܟ ܆ ܘܡܢܗܝܢ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܬܫܟܚ . ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܢܣ̇ܒ
DionAr:MystWritings ܠܡܝܒܕ . . . . X Xܣܐ ܕܥܠ ܗܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ ܥܠ̇ XܪܘXܐ ܐܚܕ̇ ܐ ܐܢܬ ܆ XܦܪܢܣܢܘXܐ ܪܒܛܝܠܘXXX X ܐ . . . ܆ ܗܝܕܝܢ . . . X X
DionAr:MystWritings . ܕܡܨ̇ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܩ̇ܛܠ ] [ . . . ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܕܥ̇ܬ ܆ ܐܡܪ ܝܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ . ܀ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܡܪ̇
DionAr:MystWritings ܟܠܗܝܢ X ܕܡ̇Xܚܡܢ ܢܦܘܩܐܝܬ X ܐܝܬܝܗ̇ ܓܝܪܡܟܬܒܢܘܬܐXܝ ܐܢܬ ܢܘ̇ܦܨ ܚܝ̇Xܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܢ ܗܫܐ ܡܫܟܝܝ
DionAr:MystWritings ܠܝ ܥܠ ܛܒ̇ܐ ܇ ܠܝܬ ܛܒ̇ܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ . ܀ ܗܕܐ ܡܕܝܢ ܆ ܐܦ ܐܢܬ ܪܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܟܕ ܡܒ̇ܕܩܐ ܥܠܝܗ̇ ܐܡܪ̣ ܬ ܇ ܕܡܢܐ ܡܫ̇ܐܠ
DionAr:MystWritings . ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܡ ܇ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܩܕܡܝ ܡܫ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܕܢܥ̣ܒܕ ܐܢܬ ܩܠܐ ܇ ܘܟܠܗ̇ ܡܬ̇ܚܝܕܐ ܥܡ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܡ̇ܠܠ . ܐܠܐ ܐܡܪ̇
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܐܚܝ ܛܝܡܬܐܐ ܆ ⁹ܒܗ̣ܪ ܓܟ ܬܟܝܒܐ ܕܠܘܬ ܚܙܘܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܀ ܀ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܨ̇ ܠܐ ܐܢܐ .
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܢܨ ܝܚܐ ¹⁶ܛܝܡܬܐܐ ܆ ܙܕܩ̇ ܠܟ ܕܬܛܘܪ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܢ̇ܦ̇ܠܛ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܢ ܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ⬩⬩ . X
DionAr:MystWritings ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܠܠܘ ܥܠܝܗ̇ ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ XX ܐܢܬ ܒܡܥܠܝܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ . ܀ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܟܚ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܗ̣ܝ ܨ ܒܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܣܥ̇ܪܬ ܛܒܬܐ̈ ܘܥܒ̇ܕܬ ܐܢܬ ܛܒܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܠܗܘܬܐ ܘܛܒܘܬܐ ܡܣ̇ܬܟܠ
DionAr:MystWritings ܐܡܪ̇ ܐܢܬ . ܕܡܨ̇ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܐܢܬ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܐ ܕܝܕܥ̇ܬ ܆ ܐܡܪ ܝܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ . ܀ ܐܠܐ
DionAr:MystWritings ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܐ ܟܣ̇ܝܢܢ ܒܬܪܥܝܬܢ ܇ ܚܕܐ ܡܢ ܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܠܟ̇ ܓܒܪܐ ²⁸⁸ܪܚ̇ܡܟ ܠܡ̇ܥܕܪܘ ( 23¹ ) ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܚ̇ܙܐ
DionAr:MystWritings . ܀ ܘܐܝܟ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪ ܆ ܡܐ ܕܐܝܟ ܣ̇ܓܝ ܙܢܝܐ̈ ܘܣ̇ܓܝ ܐܢܬ ܐܦ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪ̇ ܟܬܒܐ ܇ ܕܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ
DionAr:MystWritings ܐܟܝܦܘܬܐ ܆ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܬ̇ܝܐ ܬܪܕܘܦ ܒܬܪ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܇ ܐܢܬ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܢ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܩ̇ܢܐ