simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ¹²ܠܘܬ ܙܠܝܩܐ ܐܝܬܝܝܐ ܕܥܡܛܢܐ ܐܠܗܝܐ . ܟܕ ܫ̇ܕܝܬ ¹³ܡܢܟ ܐܢܬ : ܕܡܪ̇ ܚܩܐ ܕܟܝܐܝܬ ܘܡܫܬ̇ܪܝܐ ܡܢ ܟܘܠ ܆ ܡܬ̇ܥܠܐ
DionAr:MystWritings X X2ܫ̇ܘܐ : X1ܫܘ̇ܝܢ X X2ܐܝܬܝܐܝܬ : X1ܐܝܬܝܐܝܢ X XX ܐܢܬ ⁰ X1ܘܠܝX : X2ܘܠܟܠ X X2ܡܬXܠܬ X3ܡܬXܠܝܬ : X1ܡܢ̇ܝܠܐ
DionAr:MystWritings . ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܡ ܇ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܩܕܡܝ ܡܫ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܕܢܥ̣ܒܕ ܐܢܬ ܩܠܐ ܇ ܘܟܠܗ̇ ܡܬ̇ܚܝܕܐ ܥܡ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܡ̇ܠܠ . ܐܠܐ ܐܡܪ̇
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܗ̣ܝ ܨ ܒܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܣܥ̇ܪܬ ܛܒܬܐ̈ ܘܥܒ̇ܕܬ ܐܢܬ ܛܒܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܠܗܘܬܐ ܘܛܒܘܬܐ ܡܣ̇ܬܟܠ
DionAr:MystWritings : ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܀ ܀ ( ¹60 ) ܬܘܒ ܐ ܓܪܬܐ ܕܐܪܒܥ̈ ܠܘܬܗ ܀ ܀ ܐ̇ܝܟܢܐ ܐܡܪ̇
DionAr:MystWritings ܐܡܪ̇ ܐܢܬ . ܕܡܨ̇ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܐܢܬ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܐ ܕܝܕܥ̇ܬ ܆ ܐܡܪ ܝܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ . ܀ ܐܠܐ
DionAr:MystWritings . ܕܡܨ̇ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܩ̇ܛܠ ] [ . . . ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܕܥ̇ܬ ܆ ܐܡܪ ܝܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ . ܀ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܡܪ̇
DionAr:MystWritings ܗܟܝܠ ܐܘ ܕܐܡܦܝܠܐ̣ ܠܚܡܬܐ ܘܠܪ ܓܬܐ ܘܠܚܘܫܒܐ ܬ̇ܚܡ . ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠܦܘܬ ܛܟܣܗ ܡܬܚܡܢ̈ ܠܗ . ܘܬܘܒ ( ¹83 ¹¹--¹84 ¹ )
DionAr:MystWritings ܪܬܬܦܫܩ ܠXܝ ܐܦ ܫܢܬܗ ܫܢܬܗ . X . . . Xܘܥܝܪܘܬܗ . ܐܢܬ 2 ) ܚ̇ܟܡ ܐܢܐ ܪܝܢ ܕܨ . ܒܐ XX . . . X X206 9-- 2ܦܫܩ ܠXܝ ܐܦ
DionAr:MystWritings ܠܡܝܒܕ . . . . X Xܣܐ ܕܥܠ ܗܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ ܥܠ̇ XܪܘXܐ ܐܚܕ̇ ܐ ܐܢܬ ܆ XܦܪܢܣܢܘXܐ ܪܒܛܝܠܘXXX X ܐ . . . ܆ ܗܝܕܝܢ . . . X X
DionAr:MystWritings ܒX . . . X ܪܝܢ ܬܘX . . . X ܐܦ ܘX . . . Xܐ ܐܝܬܘܗܝ̇ X ܓܗ ܐܢܬ 7--10ܣܝX ܚܠܝܘX . . . X ܟX . . . X ܡ̇ܦX . . . X ܘܠX . . . X
DionAr:MystWritings ܟܠܗܝܢ X ܕܡ̇Xܚܡܢ ܢܦܘܩܐܝܬ X ܐܝܬܝܗ̇ ܓܝܪܡܟܬܒܢܘܬܐXܝ ܐܢܬ ܢܘ̇ܦܨ ܚܝ̇Xܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܢ ܗܫܐ ܡܫܟܝܝ