simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܘܪܢ̇ܐ ܐܢܬ ܒܗ̣ ܘܩܕܡܘܗܝ ܩܐ̇ܡ ܐܢܬ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܚܫܐ ܐܢܬ ܘܐܥܠܝܗܝ ܠܗܘܢܟ ܠܓܘ ܠܒܟ ܇ ܘܗܟܢܐ ܨܠܐ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܥܗ̇ܕ¹⁸
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܩܘ̇ܝܬ ܒܗ ܒܝܕ ܥܡܕܐ̣ ܠܕܘܒܪܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ . ⁴ X ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : Xܐܠܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܥܠ̣ܬ ܠܢܝܚܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܝܠܗ . O⬩ܡܕܝܢ ܠܡ ܐܢܬ ܕܟܕ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܢܩܛܪܓܟ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪ ܚܐܪܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܢܕܥܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ X ܘܢܬܟܫܠܘܢ ܒܟ ܐܦ ܢܣܢܘܢܟ ܡܛܠ ܢܩܦܟ ܐܢܬ ܕܝܢ : ܐܦ ܐܢܬ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܕܚܠܐ ܠܟ ܬܐܪܬܟ ܘܡܣܟܐ ²ܟܕ ܒ̇ܥܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܠܚܘܕ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܚܝܠܘܬܟ̣ ܘܐܦܢ ¹²ܢܗܘܐ ܕܟܪܝܗܐ ܐܢܬ ¹0ܐܝܟ ܕܠܚܫܐ ܠܗ ܒܐܕܢܝ̈ ܠܒܗ¹¹ ܘܡܠܒܒܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡܪܐ ܠܗ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܙܒܢ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܩܦܣܝܢ ¹ܢܦܫܗܘܢ ܒܨܢܝܥܘܬܐ ܠܡܠܐ ܐܢܬ ܒܗܢܐ ܦܓܪܐ̣ ܘܠܐ ܬܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܟ ܐܢ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܡܬܬܢܝܚ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܘ ܐܚܐ ܥܠ ܕܐܫܬܥܒ̣ܕܬ ܒܪܦܝܘܬܗ ܕܨܒܝܢܟ ܠܣܛܢܐ ܐܢܬ ܒܗܝXܕܚܛܝܬܐ ܘܒܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܥܡܗ̣̇ O⬩ ⁵ܕܐܡ̣ܪ : ܚܝܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢ ¹⁷ܠܒܪ ܐܝܬܝܟ ܘܐܢXX ܠܓܘ̣ ܟܢܘܫ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܡܢ ܦܗܝܐ ܐܢܬ ܢܦܪܥܟ ܒܓܠܝܐ̣ ܠܚܙܬܐ ܕܓܠܝܢܗ ܫܒܝܚܐ . ܡܐ ܠܡ ܕܡܨܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ ܐܓܘܢܐ ܟܣܝܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܐܢܬ ²ܚܘܝܒܐ Xܝܐܢ ܐܢܫ ܢܪܫܐ ܠܛܠܝܘܣܐ ܕܢܦ̇ܠ . O⬩ܐܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܥܬܝܪܐ̣ ܘܐܢ ܬܩܢܐ ܫܝܛܘܬ ܢܦܫܐ ܠܐ ܚ̇ܣܡ ܐܢܬ ܒܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܡܛܠ ܫܘܠܛܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܗܘ̇ܐ ܇ ܐܢ ܪܚܡܬ ܡܣܪܩܘܬܐ ܠܐ ܚ̇ܣܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܟ ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܐܡܪ̇ ܠܟ : ܐܢܬ ܥܡܝ . XX ܘܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܗܝܪܢ̈ ܐܡ̇ܪ : Xܐܡܬܝ ܕܚ̇ܙܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܥܝܕ ܢܦܫܟ ܒܥܡܠܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ : ܨܘܡܐ ܘܫܗܪܐ ܘܢܙܝܪܘܬܐ̣ ܐܢܬ ܫܪܘܝܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܛܝ̣ܬ ܠܥܡܠܐ̈ ܕܪܥܝܢܐ ܐܝܟ ܣܒܐ̈ ܘܚܠܝܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܘܬܗ̣ ܡܛܠ ܕܡܥܠܝܐ ܗܕܐ ܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܢܦܫܢܝܐ̈ ܆ X ܘܗܟܢܐ ܐܢܬ ܘܒܪܢܝܐ ܕܒܐܠܗܐ̣ ܘܚܘܪ ܠܘܬܗ ܘܩܕܡܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܡܗܓܓ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܐܟܠ̣ ܠܡ ܙܘܡ]ܐ . . . . [ܐܢܬ ܠܡ ܙܠ ܠܟ ܠܡܨܪܝܢ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܐܣܩܛܝܣ ܇ ܐܢ ܕܐܟ̇ܠ ܙܘܡܐ ܒܐܣܩܛܝܣ ܇ ܐ ܠܡ ܙܘܡܐ ܨܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚ̇ܛܐ ܠܟ ܚܛܗܐ ܡܕܡ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܘ ܒܡܠܐ̈ ܐܘ ܒܚܘܫܒܐ̣̈ ܐܢܬ ܩܠܝܠܐܝܬ ܠܚܬܝܬܘܬ ܕܝ̣ܢܗ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܐܢXܢ ܡܗܝܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܟ̣ ܕܠܡܐ ܡܕܡ ܡܢ ܕܐܒܕܢܐ ܢܪܚܩܟ ܡܢ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ : XXܐܘ ܐܢܬ ܐܦ ⁴ܕܚܘܒܐ ܕܐܚܐ̈ . XX ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܡ̇ܪ : Xܐܬܒܩܐ ܗܟܝܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܡܡܠܠܐ ܥܕܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܥܠ ⁵ܠܘܬܗ ܡܫܐܠ ܠܟ ܆ ܗ̣ܘ ܝܕܘܥܬܢܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܣܒܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܕܐܝܟܐ ܕܥܐ̇ܠXX ܐܢܬ̣ ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܬܫܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܗܠܝܢ ܕܠܐ ¹ܡܬܚܙܝܢ̈ ²ܠܐ ܓܐ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܐ XXX ܡܙܢܐ ܐܢܐ ܐܢܬ O⬩ XX ܘܡܟܝܠ ܗ̇ܦܟ ܠܪܫܗ ܕܒܥܬܐ ܘܐܡ̇ܪ : Xܐܢ ܕܝܢ XX ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܠܫܢܟ ܐܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥܠܬܐ ܗܘ̇ܐܐܢܬ ܠܫܚܩܐ ܕܐܚܝܟ̈ ܆ ܐܢܬ ܡܢ ܩܪܒܐ̈ ܕܕܝܘܐ̣̇̈ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܙܗܝܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܐܡܪ̇ ܠܟ : ܠܐܝܟܐ ܐܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܕܢܗܝܪܢ̈ ܐܡ̇ܪ : Xܐܡܬܝ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܕܩ̇ܐܡ